Energy technology | Agoria

Energy technology

De business cluster Energy technology groepeert de bedrijven die fysieke of digitale oplossingen aanbieden met betrekking tot de productie, het transport en de distributie van energie. Hierbij wordt niet enkel naar elektriciteit gekeken. Ook waterstof en groene warmte komen aan bod. Daarnaast staat ook digitalisering centraal in deze business cluster. Het belang van digitalisering in de energiesector wordt immers steeds groter, evenals de nood om meer data in real-time te verwerken en met andere partijen te delen. De business cluster werkt daarom actief mee aan de promotie en ondersteuning van nieuwe concepten zoals energiegemeenschappen, of toepassingen van AI in de energiesector.

Onze focusdomeinen

Body
 • Digitalisering van de energiemarkt (AI, GAIA-X,...)
 • Energiegemeenschappen
 • Openbare verlichting
 • Warmtenetten
 • Waterstof

De business cluster volgt ook de mogelijkheden op voor bedrijven binnen het Belgische relanceplan, het energietransitiefonds, IPCEI waterstof, enz

Image

Technology for a green recovery.

Image

Samenwerking met stakeholders

Body

De business cluster streeft naar een nauwe samenwerking met belangrijke stakeholders, zoals:

 • Transmissienetbeheerders (Elia, Fluxys)
 • Distributienetbeheerders (Fluvius, ORES, Sibelga,...)
 • Steden en gemeenten (o.a. via deelname aan het Netwerk Klimaat van VVSG)
 • Speerpuntclusters (Flux50, Cluster Tweed)

De kernactiviteiten van deze business cluster zijn:

1. Informatie & inspiratie

 • Agoria inspireert door externe sprekers en specialisten uit te nodigen en door het podium te geven aan leden.
 • Agoria identificeert business opportuniteiten voor leden met betrekking tot de energietransitie.
 • Agoria volgt de verschillende relevante regelgevingen op per sector.

2. Invloed

 • Agoria en zijn leden identificeren mogelijke belemmeringen inzake wetgeving en regelgeving,
 • Agoria en zijn leden formuleren gezamenlijke standpunten en concrete adviezen naar diverse overheden.
 • Op die manier bevorderen we een gunstig ondernemingsklimaat en de uitrol van innovatieve technologische oplossingen.

3. Interactie

 • Agoria stimuleert de onderlinge samenwerking tussen bedrijven en externe stakeholders.
 • Door de organisatie van netwerkmomenten en regelmatige werkgroepvergaderingen faciliteert Agoria rechtstreekse contacten en ervaringsuitwisseling tussen zijn leden.
 • Hierbij wordt steeds de Code of Conduct met betrekking tot mededingingsrecht en GDPR nageleefd.

Wil je meer weten?