Naast de maatregelen met betrekking tot de Jobsdeal bevat het Zomerakkoord een aantal bepalingen van fiscale aard. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste maatregelen.


'Rekening houdend met een geliseerd effect van de neerwaartse herziening van het structureel tekort 2017 na de actualisering van de cyclische correctie en de one-off, heeft de regering het traject 2017-2019 geactualiseerd'…, ofwel, het Zomerakkoord 2018 - Fiscaal luik 

Het zomerakkoord bevat naast de maatregelen inzake de zogenaamde jobsdeal ook een aantal bepalingen van fiscale aard. Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste bepalingen:

Aanpassing regeling gratis ter beschikkingstelling onroerend goed

Ingevolge diverse rechterlijke uitspraken omtrent de ongrondwettelijk van het onderscheid in berekening van het belastbaar voordeel alle aard naargelang het voordeel van gratis bewoning wordt toegekend door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, wordt een geüniformeerde regeling uitgewerkt. 

Het voordeel bestaande uit de gratis ter beschikking stelling van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen, wordt in alle gevallen forfaitair bepaald op 100/60 van het kadastrale inkomen van onroerende goederen of gedeelten onroerende goed, vermenigvuldigd met factor 2. 

ATAD-interestaftrekbeperking

De regeling die bestaat in de niet aftrekbaarheid van excessieve financieringskosten (ATAD) zoals uitgewerkt in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting treedt een jaar eerder in werking (m.n. op 1 januari 2019).   

Invoering ficheverplichting voor het toekennen van gratis aandelen of aandelen met korting en andere voordelen van alle aard 

Er wordt een verplichting tot opmaak van een fiscale fiche ingevoerd in hoofde van de binnenlandse groepsonderneming voor gratis aandelen, aandelen met korting en andere voordelen van alle aard die vanaf 1 januari 2018 rechtstreeks of onrechtstreeks worden toegekend door een buitenlandse groepsonderneming aan werknemers van de binnenlandse groepsonderneming. 

Voor toekenningen of betaalbaarstellingen vanaf 1 januari 2019 zal verplicht bedrijfsvoorheffing gestort moeten worden. 

Invoering van een wetboek invordering

In het kader van de harmonisering van de verschillende fiscale regels inzake de invordering van fiscale schulden en in uitvoering van de aanbevelingen uit de zogenaamde Panamapapers, wordt voorzien in de invoering van een Wetboek van de minnelijk en de gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. 

Eenheidstatuut arbeiders-bedienden

De vrijstelling voor sociaal passief die vanaf 2019 kan worden aangelegd voor werknemers die minimaal 5 jaren dienst hebben in het eenheidsstatuut (dus na 1 januari 2014), wordt gespreid toegekend over 5 opeenvolgende jaren. 

Hiertoe wordt de jaarlijkse vrijstelling beperkt tot een maximum van 20% van het totale sociaal passief voor dat jaar en wordt de overige 80% van dit bedrag toegekend in schijven van 20% vrijgesteld over de 4 volgende jaren. 

Tot slot blijkt dat de vrijstelling die wordt berekend niet cumuleert. Een werknemer in het 6e dienstjaar heeft op basis van deze bepalingen recht op een vrijstelling van 3 weken bezoldiging (op basis van het voorgaande voortaan ook gespreid in schijven van 20% over 5 jaar). In het 7e dienstjaar heeft deze werknemer opnieuw recht op een vrijstelling van 3 weken bezoldiging (die op haar beurt ook zal worden gespreid in schijven van 20% over 5 jaar) en dus niet op een vrijstelling van 6 weken bezoldiging.