Het decreet van 17 januari 2019 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging gebonden aan het verkeer van de voertuigen, dat in het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2019 werd gepubliceerd, bevat verschillende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, waaronder de verplichting om de motor van een voertuig meteen stil te leggen wanneer het voertuig tot stilstand komt op een plaats waar het niet verboden is om te stoppen of om een voertuig te parkeren (artikel 15).


Sinds 1 maart 2019 vormt niet-naleving van deze bepaling een milieuovertreding (zie artikel: Wallonie : Interdiction des véhicules les plus polluants et mise en place de zones de basses émissions).

In de oorspronkelijke tekst stond dat de regering "kan voorzien in afwijkingen van het eerste lid voor bepaalde categorieën voertuigen of in geval van technisch probleem". Die bepaling is gewijzigd door het decreet van 3 mei 2019 betreffende de milieudelinquentie (artikel 25), dat een reeks voertuigen opsomt waarop de verplichting om de motor stil te leggen niet van toepassing is:

  • De prioritaire voertuigen bedoeld in artikel 37 van de Wegcode,
  • De voertuigen van de krijgsmacht,
  • De voertuigen die in noodsituaties of bij reddingswerken worden gebruikt op verzoek van de brandweer, de politie, het leger, de civiele bescherming of de wegenautoriteiten,
  • De voertuigen die speciaal uitgerust zijn voor het onderhoud en de controle van infrastructuren en installaties van algemeen nut,
  • De voertuigen die zijn uitgerust met een koelinstallatie,
  • De speciaal uitgeruste voertuigen waarvan de werking van de motor het mogelijk maakt om de uitrusting van het voertuig op autonome wijze van stroom te voorzien,
  • De voertuigen met een technisch probleem dat vereist dat de motor blijft draaien.

De verplichting om de motor stil te leggen wanneer het voertuig tot stilstand komt, geldt dus niet meer voor voertuigen voor speciale doeleinden. De verplichting heeft echter wel nog altijd betrekking op voertuigen die worden gebruikt tijdens de pauzes van werknemers die werkzaamheden uitvoeren buiten de onderneming (maintenance, herstelling, werven enz.). Agoria heeft de regering al gewezen op deze problematische bepaling en zal zijn verzoek richten tot de volgende regering opdat deze types voertuigen worden toegevoegd aan de afwijkingen van het decreet van 17 januari 2019.