De specifieke sociale en fiscale behandeling van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen is beperkt tot het deel van het voordeel dat per kalenderjaar en per werknemer bij iedere werkgever die hem tewerkstelt een bepaald maximumbedrag niet overschrijdt. Dit maximumbedrag wordt ieder jaar op 1 januari ge´ndexeerd.


Het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel is een bonus in geld die gekoppeld is aan collectieve doelstellingen die de werkgever vooraf vastlegt en waarvan de verwezenlijking onzeker is op het ogenblik dat ze worden bepaald (CAO 90). Die doelstellingen hebben betrekking op een onderneming, een groep van ondernemingen of een welomschreven groep van werknemers.

Voor de bonussen die in 2019 worden betaald, bedraagt het maximumbedrag voor vrijstelling van sociale bijdragen 3.383 EUR.

Bovenop de bijzondere SZ-bijdrage van 33% die de werkgever sinds 1 januari 2013 verschuldigd is, wordt het voordeel onderworpen aan een inhouding van 13,07% ten laste van de werknemer. Deze zogenaamde 'solidariteitsbijdrage' moet worden afgetrokken van het toegekende brutobedrag.

Op fiscaal vlak vormen de bonus en de bijzondere SZ-bijdrage van 33% aftrekbare kosten voor de werkgever. In 2019 bedraagt het van belastingen vrijgestelde maximumbedrag voor de begunstigde werknemer 2.941 EUR (nog te bevestigen door de fiscus).

Ter herinnering: als een werknemer in 2019 een voordeel ontvangt waarvan het bedrag hoger is dan 3.383 EUR, dan wordt het deel van het voordeel boven dit bedrag beschouwd als loon dat onderworpen is aan gewone SZ-bijdragen en de inkomstenbelasting.

Bronnen: cao nr. 90 bis van de NAR; art. 38 ž 3 novies van de wet van 29/06/1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers; art. 38 ž 1, 1ste lid, 24░ van het WIB 92; tussentijdse RSZ instructies.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen