U wilt vanaf 1 september 2018 werkzoekenden in een werkomgeving competenties aanleren? Dan moet u rekening houden met een aantal wijzigingen en hervormingen. Wij zetten ze voor u op een rijtje.


Met deze wijzigingen en hervormingen streeft Vlaanderen de volgende doelstellingen na:

 • garanderen van de kosteloosheid van de opleiding voor alle werkzoekenden;
 • faciliteren van het inzetten van alle vormen van werkplekleren door partners van de VDAB;
 • duidelijkheid creëren over de doelstelling en de output van de werkplekvormen;
 • administratieve vereenvoudiging realiseren om zo het gebruik van werkplekleren te stimuleren;
 • remediëren van bestaande anomalieën bij het vergoeden van cursisten en/of het gebruik van de verschillende werkplekleervormen.

Vlaanderen kent met ingang van 1 september 2018, nog 6 verschillende formules van werkplekleren, zijnde:

 • Individuele beroepsopleiding in onderneming (IBO): de werkgever leidt een cursist op tot werknemer. Het is een oplossing voor vacatures waarvoor de werkgever geen geschikte kandidaat vindt.
 • Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) wordt beroepsinlevingsstage (BIS): de werkgever biedt een kandidaat een betaalde stage aan in zijn bedrijf.
 • Opleiding en opleidingsstage: de werkgever stelt zijn werkvloer open voor een cursist uit een beroepsopleiding.
 • Oriënterende stage wordt beroepsverkennende stage (BVS): de werkgever geeft een werkzoekende de kans om op de werkvloer een oriënterende stage te doen.
 • Activeringsstage: de werkgever biedt een werkzoekende met een medisch, mentaal, psychisch, psychiatrisch of sociaal probleem, of een combinatie van problemen, aan om ervaring op te doen op de werkvloer.
 • Werkervaringsstage (WES): de werkgever laat een werkzoekende die het moeilijk heeft om werk te vinden, stage lopen in zijn bedrijf.

Instapstages en IBO-interim zijn twee vormen van werkplekleren die, wegens te weinig gebruik, worden afgeschaft.

Wat u moet weten over:

1. Individuele beroepsopleiding

De belangrijkste hervormingen van het werkplekleren hebben betrekking op de individuele beroepsopleiding en de cursistenvergoeding. Het totale inkomen van de cursist zal minstens 80% van het GGMMI (1/06/2017: 1562,59 euro) bedragen. 

Voor de nieuwe cursisten wordt de IBO helemaal kosteloos. Verplaatsingskosten en kinderopvang worden voor iedereen terugbetaald. Iedere cursist zal een gelijke vergoeding krijgen op basis van zijn eventuele vervangingsinkomsten voor de start van de IBO. De werkzoekende mag niet eerder bij dezelfde onderneming gewerkt hebben in eenzelfde functie, met uitzondering van maximum 4 weken via uitzendarbeid.

Voor de werkgevers zal de aanvraagprocedure voortaan volledig digitaal verlopen. Via www.vdab.be/werkgevers/ibo kan een werkgever zelf zijn aanvraag indienen én zijn dossier beheren. Bijkomend wordt de kostprijs op forfaitaire basis berekend en is afhankelijk van de loonschaal:

Loonschaal

Factuur werkgever

< 1.700 euro

650 euro

1.700 – 1.999 euro

800 euro

2.000 – 2.299 euro

1.000 euro

2.300 – 2.599 euro

1.200 euro

= > 2.600 euro

1.400 euro

K-IBO

0 euro

Dit bedrag wordt maandelijks door de werkgever betaald aan de VDAB. De verplaatsingskosten zullen niet langer ten laste zijn van de werkgever.

Er wordt ook een nieuwe vorm van IBO geïntroduceerd: de K-IBO - individuele beroepsopleiding voor kwetsbare werkzoekenden, zijnde:

 • niet-werkende werkzoekenden met een indicatie van arbeidshandicap;
 • niet-werkende werkzoekenden van minder dan 25 jaar, die al minstens 12 maanden ingeschreven zijn bij de VDAB;
 • niet-werkende werkzoekenden van 25 jaar of ouder, die al minstens 24 maanden ingeschreven zijn bij de VDAB;
 • personen die ten laste zijn van het RIZIV, maar die actieve stappen naar tewerkstelling zetten.

K-IBO vervangt de C-IBO en de GIBO, is volledig kosteloos voor de werkgever en kent een duurtijd van minstens één maand en ten hoogste één jaar.

2. Beroepsinlevingsstage

De beroepsinlevingsstage is een betaalde stage die in de plaats van de beroepsinlevingsovereenkomst komt. Naast de naamswijziging van BIO naar BIS, wordt de maximale duur beperkt tot 6 maanden. De volgende uitsluitingsvoorwaarden worden aangepast:

 • voortaan worden alle arbeidsprestaties die worden uitgevoerd door een leerling of student bij een werkgever in het kader van een opleiding die hij volgt in een door de gemeenschap of het bevoegde gewest ingerichte, gesubsidieerde of erkende onderwijsinstelling of opleidingscentrum uitgesloten - ook al overschrijden zij de 60 prestatiedagen niet;
 • stages georganiseerd binnen het kader van een cursus die leidt tot het afleveren van een diploma, een getuigschrift of een bewijs van beroepsbekwaamheid worden uitgesloten - ook al wordt de duur niet expliciet door de bevoegde overheid vastgesteld.

Elke partij kan de beroepsinlevingsstage eenzijdig beëindigen met een opzeggingstermijn van 3 dagen, zonder dat er een schadevergoeding verschuldigd is. De stagiair kan de BIS met een opzeggingstermijn van één dag beëindigen, zonder dat hij een schadevergoeding verschuldigd is, als hij een gewone arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

3. Opleidingsstage

De VDAB kan één of meerdere opleidingsstages integreren in een bepaalde beroepsopleiding. De aanbieder (onderneming) moet - in samenspraak met de VDAB - een mentor aanstellen die de cursist begeleidt op de werkvloer. Er wordt tussen de onderneming, VDAB en de cursist een opleidingsstageovereenkomst gesloten. De opleidingsstage duurt maximum 6 maanden en bedraagt maximaal de helft van de totale opleidingsduur. Uitzonderingen zijn mogelijk. Bij een vroegtijdige beëindiging is er geen vergoeding verschuldigd. De cursist ontvangt na afloop een attest met daarin de verworven competenties.

4. Beroepsverkennende stage

Buiten de wijziging in terminologie van oriënterende stage naar beroepsverkennende stage, behoudt deze kosteloze stage zijn huidige invulling. 

5. Activeringsstage

De activeringsstage blijft een kosteloze stage met een maximale duur van zes maanden.

6. Werkervaringsstage

 De werkervaringsstage blijft een kosteloze stage met een maximale duur van zes maanden.

Overgangsbepaling

De overeenkomsten in verband met de verschillende vormen van IBO, opleidingen, opleidingsstages en instapstages die aangegaan zijn vóór 1 september 2018 lopen door tot het einde van de overeenkomst.