De Vlaamse Regering heeft haar principiŽle goedkeuring gegeven aan de uitbreiding van de doelgroep van de Vlaamse ondersteuningspremie door het invoeren van een "VOP van bepaalde duur".


Momenteel kan de VOP enkel worden aangevraagd voor wie een permanente arbeidshandicap heeft. Komen in aanmerking voor de VOP:

  • werknemers die wonen in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • werknemers die wonen op het grondgebied van ťťn van de andere lidstaten van de EU of de EER en werken op het grondgebied van het Vlaams Gewest.

Door de besliste uitbreiding zouden vanaf 1 januari 2019 ook werkgevers van personen met een tijdelijke arbeidshandicap in aanmerking komen voor de premie. De criteria waaraan de werknemer moet voldoen, moeten nog worden vastgelegd door de Raad van Bestuur van de VDAB en nadien worden opgenomen in een ministerieel besluit. De bedoeling is om de premie toe te kennen bij de tewerkstelling van werknemers die door een zware ziekte of ongeval tijdelijk minder presteren (bv. werknemers in herstel/behandelperiode van kanker, personen in revalidatie wegens ziekte of om fysische of psychische redenen die een progressieve tewerkstelling opstarten,..).

De premie bij een "VOP van bepaalde duur" zal 20% van het referteloon (geplafonneerd op het dubbele van het gewaarborgde gemiddelde minimummaandinkomen) bedragen. Zij kan gedurende maximaal twee jaar worden toegekend (verlengbaar met twee jaar). Mits motivatie kan een verhoging van het bedrag worden gevraagd.

Met de VOP krijgt de werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of reeds in dienst heeft een compensatie in de kosten van de inschakeling in het beroepsleven en in de kosten van ondersteuning en van verminderde productiviteit die verbonden zijn aan de arbeidshandicap. De premie moet worden aangevraagd bij het departement Werk en Sociale Economie (WSE) van de Vlaamse overheid.

Daarnaast geeft de VDAB onder specifieke voorwaarden ook een tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap en arbeidskledij en in de kosten van aanpassing van de arbeidspost voor personen met een arbeidshandicap. Voor personen met een auditieve arbeidshandicap is er ook een bepaalde tussenkomst voorzien in de kosten voor een tolk voor doven en slechthorenden.

Onder arbeidshandicap wordt verstaan "een langdurig en belangrijk probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren".

Over de door de Vlaamse regering besliste wijzigingen wordt nog advies gevraagd aan de SERV en daarna aan de Raad van State.

Meer informatie over de VOP zoals deze nu bestaat (permanente arbeidshandicap), vindt u op de website van de Vlaamse overheid.†Over de huidige tussenkomsten van de VDAB bij arbeidspostaanpassingen, vindt u meer info op de website van de VDAB.

Deze informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van publicatie van de definitieve tekst van het besluit in het Belgisch Staatsblad.

Het in dit artikel behandelde†onderwerp is een geregionaliseerde materie. Voor de regelgeving in de andere regio's, kunt u de desbetreffende artikels consulteren via de AZ-index in het Frans voor WalloniŽ en via de AZ-index in het Nederlands†(of het Frans) voor Brussel.

Bron: ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen