Met ingang van 1 oktober 2017 worden de criteria waaraan een jonge werknemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse doelgroepenvermindering gewijzigd.


De wijzigingen hieronder aangeduid in het vet.

  • 1° het refertekwartaalloon moet lager zijn dan € 7.500,00 voor de eerste 4 kwartalen en lager dan 8.100,00 EUR  voor de volgende 4 kwartalen.
  • 2° op de dag van zijn indienstneming is de jonge werknemer laaggeschoold of middengeschoold en op de laatste dag van het kwartaal van indienstneming heeft hij de leeftijd van 25 jaar niet bereikt;
  • 3° de jonge werknemer is niet voltijds leerplichtig;
  • 4° de jonge werknemer volgt geen opleiding waarbij hij binnen de vier maanden, te rekenen vanaf de dag van zijn indiensttreding, een diploma of graad kan behalen waardoor hij geen middengeschoolde werknemer meer zou zijn.
  • 5° de jonge werknemer moet bij de VDAB geregistreerd zijn in “Mijn Loopbaan” met vermelding van de studiegegevens, op de laatste dag van het kwartaal van indienstneming.

De definitie van begunstigde jongere wordt hiermee scherpgesteld om te voorkomen dat jongeren net voor het afronden van hun hogere studies als werknemer worden aangeworven om op deze manier nog de vermindering te verkrijgen die bestaat voor laag – en middengeschoolde jongeren. Met de definitie die tot nu toe bestond, kon dit enkel achteraf worden rechtgezet.

Ter herinnering: wordt verstaan onder:

  • 1° laaggeschoold: de jonge werknemer heeft geen diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift;   
  • 2° middengeschoold: de jonge werknemer heeft hoogstens een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift.

Bron: decreet van 7 juli 2017 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (B.S. 1 augustus 2017).

Het onderwerp behandeld in dit artikel is een gewestbevoegdheid. Voor de regelgeving in de andere gewesten, kan u de desbetreffende artikels raadplegen via de AZ-index in het Frans voor Wallonië en via de AZ-index in het Nederlands of het Frans voor Brussel.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen