Met ingang van 1 september 2019 heet het betaald educatief verlof in Vlaanderen ‘Vlaams opleidingsverlof (VOV)’. Naast de naamsverandering zijn er echter ook heel wat inhoudelijke wijzigingen. Lees hier het antwoord op een aantal veelgestelde vragen.


Overzicht


Vragen m.b.t. relevante linken

 1. Waar kan ik de databank met goedgekeurde opleidingen vinden?

https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank 

2. Waar kan ik inloggen om mijn opleiding te registreren als opleidingsverstrekker?

https://www.vlaanderen.be/als-opleidingsverstrekker-een-opleiding-aanbieden/een-opleiding-in-de-databank-registreren

3. Waar kan ik als opleidingsverstrekker het kwaliteitslabel registreren?

https://www.vlaanderen.be/kwaliteits-en-registratiemodel-van-dienstverleners-binnen-werk-en-sociale-economie/registratieaanvraag-indienen-via-wse-loket 

4. Waar kan ik de WSE standaard vinden m.b.t. kwaliteitskader?

https://www.vlaanderen.be/kwaliteits-en-registratiemodel-van-dienstverleners-binnen-werk-en-sociale-economie/overgangsmaatregelen 

5. Waar kan ik een lijst downloaden met geregistreerde en goedgekeurde opleidingen?

https://opendata.vlaanderen.be/dataset/geregistreerde-opleidingen-opleidingsincentives

 6. Waar kan ik een simulatie maken van het aantal uur waar mijn werknemer recht op heeft?

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives/berekenen-en-plannen-aantal-uren-vlaams-opleidingsverlof  

7. Hoe kan ik mij als werkgever aanmelden om terugbetaling te bekomen voor de opgenomen uren VOV door mijn werknemers?

https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof/als-werkgever-een-terugbetaling-aanvragen- voor -vlaams-opleidingsverlof

bij punt (2) Vraag een terugbetaling aan via het WSE-loket doorklikken op WSE-loket

8. Hoe kan ik als opleidingsverstrekker de aanwezige uren van een cursist registreren in de digitale tool?

https://www.vlaanderen.be/als-opleidingsverstrekker-een-opleiding-aanbieden-voor-vlaams-opleidingsverlof/als-opleidingsverstrekker-aanwezigheden-registreren-voor-vlaams-opleidingsverlof

9. Waar kan ik als werkgever informatie vinden mbt het uploaden van een csv file voor registratie van al mijn medewerkers die Vlaams opleidingsverlof wensen in een bepaald jaar?

https://vlaams-opleidingsverlof/als-werkgever-een-terugbetaling-aanvragen-voor-vlaams-opleidingsverlof

zie punt (2) Vraag een terugbetaling aan via het WSE-loket

Vragen m.b.t. het inschrijvingsattest 

1. Wat moet er vermeld staan op het inschrijvingsattest?

Het inschrijvingsattest is geen standaard document aangereikt door DWSE. Het document dient wel volgende informatie te bevatten:

 • Gegevens over de werknemer
  • Voor- & achternaam
  • rijksregisternummer
 • Gegevens over de opleidingsverstrekker
  • Naam van de opleidingsverstrekker
  • KBO-nummer of instellingsnummer
 • Gegevens over de opleiding
  • Titel van de opleiding
  • In voorkomend geval, de modules waarvoor is ingeschreven
  • Registratienummer in de opleidingsdatabank of de eigen referentie : in voorkomend geval per module
  • De begin- & einddatum en de datum van het examen als dat na de einddatum plaatsvindt.

Een kopie van betaling of inschrijvingsbevestiging volstaat niet. Een werkgever mag weigeren tot hij/zij beschikt over een correct inschrijvingsattest waarop alle verplichte informatie staat. 

2. Mag het inschrijvingsattest eens overhandigd door werknemer aan werkgever, digitaal worden bijgehouden?

Het inschrijvingsattest is nodig om als werkgever via het digitaal platform en binnen de 3 maand na start van de opleiding (schooljaar 2019-2020 voor 30 juni 2020 voor opleidingen met startdatum 1 april 2020 of vroeger), een terugbetalingsaanvraag te doen dat een werknemer VOV wenst te gebruiken voor een opleiding. Mocht de werkgever het inschrijvingsattest wensen bij te houden, dan wordt de keuze digitaal of niet overgelaten aan de werkgever.

3. Hoe kan men als werkgever nagaan of een opleiding recht geeft op VOV of niet?

Op het inschrijvingsattest dient de opleidingsverstrekker ofwel het registratienummer, dan wel de eigen referentienummer te noteren. Aan de hand van dit nummer kan de werkgever nagaan of de opleiding opgenomen is in de database DWSE. Eveneens is het mogelijk om een excel-file te downloaden met daarin alle geregistreerde en goedgekeurde opleidingen voor het geval de opleidingsverstrekker het registratienummer niet heeft opgenomen op het attest. 

https://opendata.vlaanderen.be/dataset/geregistreerde-opleidingen-opleidingsincentives

Vragen m.b.t. opleidingsverstrekker

 

1. Komt een buitenlandse opleidingsverstrekker eveneens in aanmerking?

Als de opleidingsverstrekker voldoet aan het Vlaams kwaliteitsdecreet en zo erkend werd en de opleidingsverstrekker registreert die opleidingen in het de databank DWSE, kan deze in aanmerking komen.

2. Is het mogelijk om meerdere paritaire comités aan te duiden bij een opleidingsaanvraag?

Neen, dit is niet mogelijk. Eenmaal een opleiding werd goedgekeurd, maakt het niet uit tot welk paritair comité de werknemers behoren.

3. Hoe zal de opleidingsverstrekker de 50 minuten durende opleiding bij CVO’s en hogescholen/universiteiten en scholen registreren?

De CVO, hogescholen/ universiteiten en onderwijs zullen 60 minuten registreren voor 50 minuten durende sessies!

4. Hoe zal er geregistreerd worden als een werknemer bij bedrijfsinterne niet bedrijfsspecifieke opleidingen minder uren nodig heeft om deze competenties te verwerven dan voorzien? Een opleiding duurt bijvoorbeeld 100 uur, maar de werknemer heeft slechts 60 uur nodig.

Het zal voor een opleidingsverstrekker mogelijk zijn om aan te geven dat de desbetreffende werknemer minder uren nodig heeft dan voorzien.

5. Via onze fondsen werden er een aantal opleidingen van de Federale database overgeheveld naar de database DWSE en dit voor schooljaar 2019-2020. Vanaf 2020-2021 zullen de fondsen aan de opleidingsverstrekkers vragen om zich te registreren evenals de opleidingen in te geven. Dit zal tot gevolg hebben dat heel wat opleidingen met als opleidingsverstrekker INOM dienen te worden aangepast. Wil dit zeggen dat alle opleidingen opnieuw dienen te worden ingebracht – hoewel de duurtijd en inhoud niet wijzigen?

Als een opleidingsverstrekker wijzigt, dan dient er een nieuwe aanvraag te gebeuren door de ‘nieuwe’ opleidingsverstrekker. Deze kan eventueel verwijzen naar de opleiding die reeds werd goedgekeurd door o.a. INOM.

6. Wie registreert de aanwezigheden en welke garantie hebben wij als werkgever dat de opleidingsverstrekker die op regelmatige basis zal doen?

De opleidingsverstrekker dient dagelijks een aanwezigheidsregister of aanwezigheidslijst bij te houden. Deze dient men niet dagelijks te ondertekenen, maar wel op het einde van de opleiding door lesgever en cursisten.

De opleidingsverstrekker dient, voor het schooljaar 2019-2020, binnen de drie maanden na einddatum alle aanwezigheidsregistraties te hebben gedaan in de digitale tool. Vanaf schooljaar 2020-2021 moet dit binnen de maand gebeuren.

Volgende uitzonderingen zijn toegestaan:

 • Syntra Vlaanderen dient uiterlijk 15 november aanwezigheidsregistratie in orde te hebben
 • Examencommissie en EVW binnen de maand na deelname
 • Hoger onderwijs dient uiterlijk 15 december aanwezigheidsregistratie in orde te hebben
 • Volwassenonderwijs dient uiterlijk 31 oktober aanwezigheidsregistratie in orde hebben

7. Kan een opleidingsverstrekker meerdere mensen toegang geven om aanwezigheden te registreren?

Dit is mogelijk maar gemandateerde in de organisatie moet deze toegang verlenen.

8. Indien een opleiding met een andere opleidingsverstrekker in de database DWSE staat, mogen wij dan de opleiding beschouwen als goedgekeurd?

Op basis van ODB nummer of referentienummer toegekend door de opleidingsverstrekker kan je als werkgever nagaan of een opleiding al dan niet werd goedgekeurd. Indien de opleidingstitel terug te vinden is in de database, maar de opleidingsverstrekker klopt niet, dan mag gaat het om een andere opleiding dan deze waarvoor uw werknemer is ingeschreven.  

ODB nummer / referentienummer evenals titel en opleidingsorganisatie moeten overeenkomen met de informatie u bezorgt door de werknemer dmv het inschrijvingsattest.

9. Hoe komt het dat mijn erkenning in het kader van opleidingscheques, wordt afgekeurd in het kader van het kwaliteitsdecreet?

Bij nieuwe aanvragen in het kader van het Vlaams opleidingsverlof controleert de dienst of een organisatie:

 • op 31 augustus 2019 geregistreerd was voor de KMO-portefeuille of opleidingscheques. Dit dekt de voorwaarde voor 'geregistreerde dienstverlener' zoals in de wetgeving VOV stond. 
 • sinds 2 september 2019 heeft het DWSE een kwaliteitsregistratie en dit volgens het Kwaliteits- & registratiemodel dat op 2/09/2019 in werking getreden is. Deze vervangt de voorwaarden opgenomen in de eerste bullet.

Een opleidingsverstrekker die een erkende opleiding heeft of krijgt in het kader van VOV op basis van bullet 1 had tot 2/09/2019 tijd om in functie van VOV om de WSE kwaliteitsregistratie in orde te brengen cfr de vorige procedure zijnde  via erkenning opleidingscheques.

10. Statussen ingediende opleidingsdossiers door opleidingsverstrekker :

a) ingediend : wanneer opleidingsverstrekker opleidingsaanvraag heeft aangemaakt en doorgestuurd 

b) in onderzoek : wanneer de aanvraag wordt nagekeken (dwz of alle vereiste informatie aanwezig is) door de dienst van het departement WSE 

c) bijkomende info : wanneer de dienst van het departement WSE meer informatie opvraagt over de opleidingsinhoud of het vereiste kwaliteitslabel

d) klaar voor beslissing : wanneer de dienst van het departement WSE hun beslissing, na een eerste screening qua opleidingsinhoud, doorgeeft aan de Vlaamse opleidingscommissie (VOC) en dit net voor de vergadering van de VOC doorgaat

e) klaar voor paritair comité : wanneer de opleiding beoordeeld dient te worden door het bevoegd paritair comité 

f) naar paritair comité : wanneer de opleidingsaanvraag effectief wordt doorverwezen naar de FOD WASO die dan de dispatch doet naar het juiste paritair comité

Vragen m.b.t. de opleiding

1. Mag een opleiding plaatsvinden in het buitenland?

De plaats van de opleiding is niet bepalend om het recht op Vlaams opleidingsverlof te openen. Wat wel belangrijk is, dat de opleiding voldoet aan de vier voorwaarden:

 • Opleiding wordt gegeven door een geregistreerde opleidingsverstrekker
 • Opleiding is geregistreerd in de databank DWSE
 • Per jaar minstens 32 contacturen bedragen
 • Opleiding leidt tot het verwerven van ten minste één van de volgende groepen van competenties:
  • Basiscompetenties
  • Beroepspecifieke competenties
  • Algemene arbeidsmarktcompetenties
  • Behalen van een hoger diploma dan hoogst behaalde

2. Is het volgen van een master na master een hoger niveau?

Neen, dat is hetzelfde niveau, maar het belangrijk om steeds in de database te kijken of er beperkende voorwaarden werden opgenomen mbt het Vlaams opleidingsverlof.  Indien het om een STEM opleiding gaat, dan kan het zijn dat deze wel in aanmerking komt. Indien de opleiding niet in aanmerking komt moet volgende beperkende voorwaarde zijn opgenomen bij de inhoud van de opleiding :

"Vlaams opleidingsverlof : beperkende voorwaarde opleidingsniveau: Deze opleiding van het hoger onderwijs geeft recht op Vlaams opleidingsverlof als de opleiding leidt tot uw eerste master/bachelordiploma. Heeft u al een master/bachelor diploma? Dan kan u deze opleiding enkel volgen met VOV als u een 'attest loopbaanbegeleiding' heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaard een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). De werkgever noteert dan de opleidingscode (afhaneklijk van de opleiding) in de terugbetalingsaanvraag."

3. Wat met opleidingen die deels in een bedrijf gevestigd in Vlaanderen doorgaat en deels in vestiging of locatie in Brussel of Wallonië of buitenland?

De plaats van de opleiding is niet relevant voor het opnemen van Vlaams opleidingsverlof.

4. Het merendeel van de opleidingen georganiseerd voor werknemers zijn on-the-job trainingen waarbij een operator van niveau 1 kan groeien naar niveau 2 of niveau 3; daarnaast zijn er ook nog opleidingen die gegeven worden aan nieuwelingen of mensen die muteren naar een andere afdeling. Komen deze opleidingen in aanmerking?

De opleiding kan in aanmerking komen als ze voldoen aan volgende voorwaarden:

 • minimum duur van 32 contacturen;
 • gegeven door een erkende opleidingsverstrekker;
 • opleiding 3 maand voor startdatum aanmelden op de databank van DWSE ;
 • en beantwoorden aan de arbeidsmarktgerichtheid, waarbij 60% van de opleiding moet voldoen aan één van de 4 competentieclusters:
  • Basiscompetenties
  • Beroepspecifieke competenties
  • Algemene arbeidsmarkt gerichte competenties
  • Behalen van een hoger diploma dan hoogst behaalde.

5. Een opleiding in de database met een andere opleidingsverstrekker dan vermeld op het inschrijvingsattest, mogen wij deze dan ook beschouwen als goedgekeurd?

Een opleiding wordt goedgekeurd voor een bepaalde opleidingsverstrekker. Men mag er niet van uitgaan dat eenzelfde opleiding met een andere opleidingsverstrekker goedgekeurd zijn. Men dient wel degelijk de opleiding te koppelen aan de opleidingsverstrekker die vermeld wordt op het inschrijvingsattest.

Indien opleiding en opleidingsverstrekker niet dezelfde zijn als deze op het inschrijvingsattest, is er geen goedkeuring.

6. Wordt de proratisering voor werknemers die 4/5e werken in het Vlaams opleidingsverlof nog per opleiding toegepast?

De proratisering bij 4/5e tewerkstelling wordt bij aanvang  toegepast op het contingent van 125 uur en niet meer per opleiding.

7. Op hoeveel uur heeft de werknemer recht als deze 4/5e werkt en de duurtijd van de opleiding is hoger dan waar hij recht op heeft?

Een werknemer met 4/5e tewerkstelling zal tot het maximum van zijn contingent recht hebben ook al duurt de opleiding langer.

bv opleidingsduur is 120 uur, maar gezien zijn 4/5e regime heeft hij recht op een contingent van 100 uur, dan zal hij ook maar 100 uur kunnen opnemen ervan uitgaande dat hij altijd aanwezig was.

8. Master na master is geen hoger behaald diploma, maar toch zijn er werknemers die al een master hebben en een master in een andere discipline wensen te behandelen. De universiteiten zijn inventief en stellen dat de opleiding kader in een STEM richting. Kan dit?

Het kan voor alle opleidingen in de opleidingsdatabank die NIET de volgende voorwaarde hebben staan:

Enkel wie geen masterdiploma bezit, kan beroep doen op de opleidingsincentives voor deze opleiding. Deze opleiding van het hoger onderwijs geeft recht op opleidingsverlof indien de opleiding leidt tot een eerste masterdiploma. Wie reeds een masterdiploma behaalde, ontvangt voor deze opleiding geen recht op Vlaamse opleidingsincentives tenzij een loopbaancentrum verklaart dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP) via een 'attest loopbaanbegeleiding'.

9. Wie en hoe moet aangetoond worden wat het hoogste diploma is van een werknemer?

De scholingsgraad van de werknemer (hoogst behaalde diploma) wordt bij de aanvraag (indien nodig voor die opleiding) gevraagd aan de werkgever in het WSE-loket (dit is een verklaring op eer) en wordt gecontroleerd door het departement.

10. Wat is het verschil tussen een HBO5-opleiding en een graduaatsopleiding?

Er is geen verschil. HBO5 opleiding is uitdovend en worden graduaatsopleiding. Het is enkel de terminologie die werd aangepast.

11. Een werknemer volgt een opleiding onder BEV en wenst in het schooljaar te veranderen aangezien deze niet tevreden is over de lesgever?  Kan dit en zo ja, hoe ziet het dan met BEV dan wel VOV?

Een werknemer kan van organisatie veranderen met behoud van BEV als het om dezelfde organisatie gaat bv. veranderen van campus binnen CVO/CBE of VDAB aangezien alle campussen onder eenzelfde koepel vallen.  

Indien de werknemer effectief van opleidingsverstrekker (van CVO/CBE naar een private opleidingsverstrekker) wenst te veranderen dan kan dit niet met behoud van BEV aangezien het om een andere opleiding gaat. 

12. Komt digitaal leren in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof?

De definitie van contactleren wordt uitgebreid zodat ook digitaal contact in aanmerking komt. Ingeval de opleidingen digitaal doorgaan moet de lesgever een digitale aanwezigheidslijst bijhouden.

De fysieke klassen mogen dus vervangen worden door digitale klassen, maar er moet dan een digitale aanwezigheidslijst bijgehouden worden. Digitale aanwezigheidslijsten worden door iedere cursist én de lesgever ondertekend met eID.

Wil je met een alternatieve methode werken  voor de registratie van aanwezigheden, vraag dan eerst goedkeuring via vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be.

Meer informatie over het digitaal ondertekenen van documenten en voorbeelden van digitale aanwezigheidslijsten vindt u in de handleiding digitale aanwezigheden.(https://www.vlaanderen.be/als-opleidingsverstrekker-een-opleiding-aanbieden-voor-vlaams-opleidingsverlof/vlaams-opleidingsverlof-administratieve-verplichtingen-voor-de-opleidingsverstrekker#digitale-attesten-indienen)

13. Komen opleidingen blended learning in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof?

Opleidingen die gegeven worden in een weloverwogen combinatie van een face-to-face-aanbod en een onlinecomponent, waarvoor de opleidingsverstrekker gebruik maakt van een learningmanagementsysteem (LMS) om het leerproces te ondersteunen en de leerevolutie op te volgen geven vanaf schooljaar 2020-2021 recht op Vlaams opleidingsverlof.  Opleidingen via blended leren kunnen vanaf december 2020 in de opleidingsdatabank geregistreerd worden.

Bij de aanvraag zal de opleidingsverstrekker een beschrijving moeten toevoegen van de manier waarop deze nagaat of het leerproces doorlopen werd en controleren of de leerdoelstellingen behaald zijn. Deze werkwijze moet toegepast worden bij het afleveren van attesten dat het leerproces werd doorlopen.

Voor opleidingen blended leren moeten geen digitale aanwezigheidslijsten bijgehouden worden. U moet attesteren dat de cursist het vooropgezette leerproces heeft doorlopen.

Vragen m.b.t. verplichtingen en gebruik door  werknemer

1. Wat als een werknemer laattijdig het inschrijvingsattest bezorgt aan de werkgever waardoor de werkgever niet binnen de termijn van 3 maanden na startdatum zijn terugbetalingsaanvraag kan doen?

Het toekennen van het Vlaams opleidingsverlof kan geweigerd worden door de werkgever als deze laattijdig wordt ingediend bij de werkgever.

De aanvraag dient te gebeuren ten laatste op 31 oktober van het lopende schooljaar of ten laatste 15 dagen na inschrijving of na verandering van werkgever aan de werkgever.

Mocht u als werkgever toch akkoord gaan met het toekennen van Vlaams opleidingsverlof ook al was deze te laat, dan kan er toch een terugbetaling zijn aan de werkgever door DWSE.

2. Wat als werknemer laattijdig heeft ingeschreven voor een opleiding? Mogen de uren waarop de werknemer effectief recht heeft dan aangepast worden aan deze laattijdigheid?

Uren mogen niet aangepast worden, de werknemer heeft recht om de effectief aanwezige contacturen op te nemen tot zijn maximum.

3. Vanaf 10% ongewettigde afwezigheid EN de werknemer heeft meer uren opgenomen dan hij recht op heeft, wordt de werknemer gesanctioneerd en zal er 25% minder uren worden toegekend in het schooljaar volgend op de vaststelling? Hoe zal dit in de praktijk verlopen?

De sanctie volgt steeds na de vaststelling en nooit in het lopend schooljaar. In de praktijk zal het neerkomen op :

 • Schooljaar x: werknemer volgt opleiding niet nauwgezet en neemt teveel uren op
 • Schooljaar x+1 : werkgever wordt hiervan op de hoogte gebracht
 • Schooljaar x+1+1 : sanctie wordt doorgevoerd en er wordt 25% afgetrokken van het jaarlijkse maximum van de werknemer

4. Wordt de 25% vermindering toegepast op het totaal van de uren waarop de werknemer recht heeft het schooljaar erop zijnde 125 bij voltijdse tewerkstelling of op de opleiding die deze wenst aan te vatten in dat schooljaar?

De 25% wordt steeds afgetrokken van het jaarlijks maximum van de werknemer.

5. Kan een werknemer zijn 125 uur VOV vastleggen als de opleiding bijvoorbeeld 80 uur duurt?

Een werknemer zal enkel aanspraak kunnen maken op de effectieve uren waarop deze aanwezig was in de opleiding. Dat wil zeggen dat wanneer een opleiding een duurtijd kent van 80 uur en de werknemer is 60 uur aanwezig, deze enkel recht heeft op 60 uur en geen 80 of 125!

6. Wanneer worden de opgenomen uren VOV in mindering gebracht van hun toegekende uren VOV (in september)?

De opgenomen uren worden in mindering gebracht op het einde dwz. na het behandelen en uitbetalen van het dossier. Dus, wanneer zowel de DMFA-aangifte als de attesten van de opleidingsverstrekker binnen zijn.

7. Een werknemer dient nauwgezet de opleiding te volgen. Indien dit niet het geval is EN de werknemer neemt meer uren op dan effectief aanwezig, is er een sanctie voorzien t.b.v. 25% vermindering. Wie brengt de werkgever op de hoogte?

Een werknemer is verplicht om de opleidingen nauwgezet te volgen. Daarnaast is de werknemer verantwoordelijk om de werkgever evenals de opleidingsverstrekker te informeren indien hij niet aanwezig kan zijn of was in de les bij verplichte aanwezigheid. Eveneens is het de verantwoordelijkheid van de werknemer om niet meer uren op te nemen dan hij/zij effectief aanwezig was in de les. 

8. Als een werknemer enkel in een weekendploeg werkt. Staat dit gelijk aan een voltijdse tewerkstelling? En hoe moet dan het VOV ingepland worden?

Een werknemer in een weekendploeg heeft eveneens recht op 125 uur aangezien de tewerkstelling gelijk is aan een voltijdse.

VOV kan ingepland worden voor een opleiding van maandag tot vrijdag, zolang het binnen de regelgeving past namelijk een dag voor de opleiding (dus zondag) en tot 2 dagen na einde van de opleiding (tot en met de zondag erna). 

9. Is het mogelijk om het Vlaams opleidingsverlof te cumuleren met het Vlaams opleidingskrediet als je als werknemer de aanmoedingspremie niet aanvraagt?

Het tijdskrediet is een Federale maatregel terwijl het opleidingskrediet een Vlaamse maatregel is.

Dus, als een werknemer tijdskrediet (Federaal) neemt zonder de aanmoedingspremie (Vlaams) dan kan dit gecumuleerd worden ook al gaat het om dezelfde opleiding waarvoor de werknemer tijdskrediet opneemt. 

Het is echter financieel interessanter voor de werknemer om wel een aanmoedingingspremie aante vragen bij Vlaanderen in plaats van beroep te doen op VOV. Premie kan oplopen tot 300 euro per maand.

10. Als een werknemer ongewettigd afwezig is maar niet meer uren VOV opneemt dan is er geen sanctie. Dus de werknemer mag zoveel ongewettigd afwezig zijn als hij wil?

Als de werknemer voor de dagen dat hij niet naar de les gaat ook geen VOV opneemt is het in orde en volgt er geen sanctie. De werknemer moet uiteraard wel het engagement hebben tov de opleiding. Dus inschrijven voor 40 uur terwijl de werknemer weet dat hij maar 1 dag kan gaan is niet correct.

11. Een werknemer is ongewettigd afwezig en neemt meer uren VOV op, dan is er een sanctie van -25%. De werknemer stopt met de opleiding en heeft bv 30 uur opgenomen, dan mag hij nog altijd in dat schooljaar aan een nieuwe opleiding starten en zo zijn resterende 95 uur opnemen, uiteraard rekening houdende met de duur van de opleiding en effectieve aanwezigheid?

De werknemer kan inderdaad in dat schooljaar aan een nieuwe opleiding starten en daarvoor de resterende uren opnemen. De sanctie zal pas betrekking hebben op het eerstvolgende schooljaar na uitspreken van de sanctie (dus niet in het huidige schooljaar zoals bij BEV)

Let wel ! de afwezigheden worden op basis van een schooljaar berekend, dus over alle opleidingen van dat schooljaar. Zo kan de werknemer misschien toch nog aan 90% aanwezigheden geraken ook al was hij op één bepaalde opleiding te veel onwettig afwezig.

12. In de praktijk zal een sanctie voor de werknemer (-25%) maar eerst ingaan:

 • schooljaar 2019-2020: op het einde van het schooljaar wordt de ongewetigde afwezigheid en teveel opname vastgesteld en onderzocht
 • schooljaar 2020-2021: werknemer wordt op de hoogte gebracht
 • schooljaar 2021-2022: werkgever wordt op de hoogte gebracht indien die een terugbetalingsaanvraag doet voor die cursist.

Stel een werknemer start in schooljaar 2019-2020 aan het 2e jaar van een opleiding en deze wil hij niet meer onder BEV maar onder VOV, het schooljaar 2020-2021 start hij jaar 3 en de moment dat de sanctie ingaat, schooljaar 2021-2022 neemt hij geen VOV. het schooljaar 2022-2023 heeft deze werknemer dan terug 125 uur ter beschikking. Waar zit dan de sanctie voor de werknemer?

Als deze werknemer in het jaar dat de sanctie ingaat, geen VOV opneemt, dan zal deze de sanctie niet voelen.

13. Een werknemer dient zelf afwezigheden bij te houden. Wat met ziektebriefjes of andere documenten die een werknemet moet afgeven aan de werkgever om op het bedrijf zijn afwezigheden te wettigen. Dit zijn documentjes die de werknemer dan net meer zelf heeft. Moet de werkgever dan deze wettigingen bijhouden voor de werknemer?

Documenten die aan de werkgever moeten bezorgd worden, moeten uiteraard afgegeven worden. Een werknemer die toch een wettiging dient te geven bij een sanctie-onderzoek op het einde van het schooljaar of schooljaar na de feiten, zal bij de dokter een duplicaat dienen op te vragen.

Algemeen :

 • als werknemer afwezig is op de werkvloer omwille van VOV, dus de werknemer neemt VOV op, maar gaat niet naar de les, dan dient de werknemer afwezigheid te melden aan de school : doktersbriefje bijhouden/eventueel kopiëren voor de school.
 • als werknemer afwezig is op de werkvloer omwille van ziekte, dus de werknemer neemt geen VOV op, dan dient de werknemer het doktersbriefje te overhandigen aan de werkgever.

14. Mag je als werknemer wanneer je geslaagd bent voor een bepaalde opleiding, deze het jaar erop opnieuw aanvatten?

Eens je geslaagd bent voor een opleiding, mag je deze niet opnieuw volgen en gebruik maken van het Vlaams opleidingsverlof.

15. Mag een werknemer die reeds een vakbondsopleiding gevolgd heeft onder BEV voor 40 uur, dezelfde vakbondsopleiding opnieuw volgen met gebruik van VOV?

Neen, een werknemer kan maar één keer gebruik maken van BEV/VOV voor eenzelfde opleiding.

16. Een werknemer die in schooljaar 2018-2019 een schorsing heeft gekregen die eindigt eind december 2019, kan deze een opleiding aanvatten in schooljaar 2019-2020 met gebruik van VOV. M.a.w. heeft de schorsing invloed op een aanvraag VOV?

Neen, het Vlaams opleidingsverlof houdt geen rekening met een schorsing opgelopen in het kader van betaal educatief verlof. Mocht de werknemer een werknemer opnieuw gebruik willen maken van BEV, dan blijft de schorsing van kracht.

17. Op hoeveel uur heeft een werknemer recht als hij door middel van afstandonderwijs een opleiding volgt?

Vlaams opleidingsverlof opnemen voor afstandleren kan ENKEL voor opleidingen binnen het

 • volwassenonderwijs (CVO's en CBE's) of
 • Hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten)

Voor opleidingen binnen 

 • het volwassenonderwijs hebben cursisten recht op het voorzien aantal lestijden zoals aangegeven op het inschrijvingsattest (als ze de examens afleggen) Deze uren kunnen ze zelf inzetten hoe en wanneer ze willen
 • het hoger onderwijs: hiervoor hebben de cursisten recht op 4 uur VOV per studiepunt (waarvoor ze een examen afleggen)

Let op ! halftijdse werknemers met een vast uurrooster kunnen enkel VOV opnemen voor de lesuren die samenvallen met de arbeidstijd.

18. Kan een werknemer voor zijn reistijd van en naar een opleiding VOV opnemen?

Indien een werknemer 4/5e of voltijds werkt kan hij deze uren laten opnemen als VOV.

Indien een werknemer 50% werkt, dan kunnen enkel de contacturen opgenomen worden als VOV en dus niet de reistijd.

19. Kan een werknemer in het schooljaar 2012-2022 nog starten aan een opleiding gebruik makend van BEV?

Een werknemer zal niet meer in de mogelijkheid zijn om een opleiding te starten in schooljaar 2021-2022 aangezien de overgangsmaartregel eindigt per 31/12/2021. Enkel opleidingen die gestart zijn in schooljaar 2018-2019 zullen mogen afgerond worden.

20. Op hoeveel uur VOV heeft een werknemer recht die 4/5 bij één werkgever werkt en 1/5 bij een andere werkgever tewerkgesteld is?  Hoe kunnen deze uren worden opgenomen?

Een werknemer dat 1/5 bij één werkgever en 4/5e bij een andere werkgever is tewerkgesteld  heeft recht op 125 uur aangezien deze werknemer voltijds tewerkgesteld is bij weliswaar 2 werkgevers.  

Indien deze werknemer VOV wenst op te nemen kan hij dit doen bij zowel de ene als de andere werkgever en dit tot het maximum van zijn contingent rekening houdende met zijn effectieve aanwezigheid. De werknemer zal samen met de 2 werkgevers erover moeten waken dat het aantal opgegeven uren in DmfA niet boven de 125 uur komt. Eveneens kan hij deze uren bij ene dan wel bij de andere volledig opnemen. De  respectievelijke werkgever zal vergoed worden voor de totale 125 uur.

21. Mag een werknemer midden in het jaar veranderen van maatregel?

Midden in het jaar veranderen van maatregel kan niet meer.

BEV of VOV vraag je aan :

 • ten laatste 31 oktober van het lopende schooljaar of ten laatste 15 dagen na inschrijving of na verandering van werkgever.
 • later in het jaar kan de werknemer niet plots wijzigen en een andere aanvraag indienen. Daarvoor zijn ze te laat en kan de werkgever om die reden weigeren.

Tijdig veranderen kan men:

 • van VOV naar BEV enkel indien de werknemer een correct inschrijvingsattest BEV heeft en als de werkgever nog geen terugbetalingsaanvraag indiende bij de Vlaamse overheid voor deze opleiding of ze tijdig annuleert)
 • van BEV naar VOV kan indien het inschrijvingsattest voldoende informatie bevat, conform de VOV-vereisten.

22. Hoe als werknemer correct een aanvraag BEV of VOV aanvragen?

Een werknemer dient een correct inschrijvingsattest voor wat VOV betreft of een 'attest van regelmatige inschrijving' voor wat BEV aan de werkgever te overhandigen. 

Als een werknemer een attest van regelmatige inschrijving overhandigt, dient deze nogmaals uitdrukkelijk te vermelden dat hij voor de opleiding BEV wenst en geen VOV. Mocht de werknemer dit niet vermelden, dan doe je er best aan het te vragen. 

Voor VOV zijn er voor het attest van inschrijving geen verplichtingen qua lay-out, wel qua inhoud. Deze verplichte gegevens kan de school aan de werknemer afleveren via verschillende documenten. De werknemer levert het attest zo snel mogelijk af (ten laatste op 31/10 of 15 dagen na inschrijving) aan de werkgever dat alle verplichte velden bevat ook het ODB nummer of het referentienummer. 

 • een factuur kan geen recht op VOV openen

23. Een werknemer (werkt 80%) dient een aanvraag BEV in voor een opleiding die recht geeft op maximum 180 uur (knelpuntberoep)  Deze werknemer wil eveneens onder VOV een vakbondsopleiding volgen. Kan dit gecombineerd worden en hoe?

De opleiding die toeleidt tot een knelpuntberoep duurt 160 uur, maar gezien zijn 80% tewerkstelling zal de werknemer recht hebben op 128 uur rekening houdende met zijn effectieve aanwezigheid. Indien deze werknemer ook nog eens een vakbondsopleiding wenst te volgen met een duurtijd van 32 uur, zal deze moeten kiezen aangezien de twee niet verenigbaar zijn.

 • ofwel kiest de werknemer om 128 uur BEV op te nemen voor de opleiding die toeleidt tot een knelpunt beroep waardoor zijn maximum recht van 100 uur VOV (125 uur /80%) is opgebruikt;
 • ofwel kiest de werknemer om 32 uur VOV op te nemen voor de vakbondsopleiding waardoor hij voor het betreffende schooljaar nog 68 uur recht heeft om opleiding te volgen. Deze 68 uur kan hij eventueel nog gebruiken voor zijn opleiding onder BEV.

24. Kan een werknemer op eenzelfde dag tijdelijke werkloosheid een aantal uren betaald educatief verlof / Vlaams opleidingsverlof opnemen?

Indien de werknemer op een dag tijdelijke werkloosheid een aantal uren betaald educatief verlof / Vlaams opleidingsverlof opneemt, dan vermeldt de werkgever in de ASR scenario 5 (= de elektronische mededeling van de uren van tijdelijke werkloosheid) voor die dag enkel het resterend aantal uren tijdelijke werkloosheid die niet gedekt zijn door betaald educatief verlof / Vlaams opleidingsverlof. De werknemer kan dus de resterende niet gewerkte uren van die dag tijdelijk werkloos worden gesteld. In de commentaarzone vermeldt de werkgever in de ASR scenario 5 het aantal uren betaald educatief verlof / Vlaams opleidingsverlof zodat de RVA weet dat voor die dag een verminderd aantal uren tijdelijke werkloosheid kunnen worden vergoed.

Vragen m.b.t. wie in aanmerking komt voor VOV

1. Hoe strikt wordt 4/5e geïnterpreteerd rekening houdende met verschillende uurroosters? Zo zijn er bv veel ondernemingen waarbij de duur van de dagen niet even veel uren bedraagt bv, ma-do : 8 u en vr 7 u. = 39 u / w maar indien de werknemer dan een dag loopbaanvermindering neemt op maandag wordt er net geen 4/5de Nl 31/39 = 0,794 %. Wij gaan ervan uit dat deze werknemers toch als werknemers met een 4/5de regime beschouwd kunnen worden ten behoeve van de opname van het VOV. Klopt dit?

Er wordt gekeken naar het aantal uren gewerkt in een week tov het ‘ideaal (= 100% ) aantal uren te werken – de breuk hiervan is het tewerkstellingspercentage. Het is voldoende om de uren per week van de werknemer en van de maatpersoon (=100%) tegenover elkaar af te zetten om de contractuele prestatiebreuk te zien.

Als je 4/5de werkt, werk je officieel 80% van jouw effectieve voltijdse tewerkstelling, dus dan compenseer je over de verschillende dagen deze uren.
Dit wordt ook zo in DmfA geregistreerd.

Dan maakt het niet uit wanneer die persoon in praktijk zijn 4/5de opneemt, in theorie wordt dit verschil uitgeveegd.

2. Een werknemer met een tewerkstellingspercentage van 50% en een uurrooster van 7u15 tot 11u15 volgt een opleiding van 9 tot 17 uur.  Welke uren komen in aanmerking voor VOV?

Enkel de uren die samenvallen met de arbeidstijd komen in aanmerking, dus van 9 uur tot 11u15.

3. Kan een zaakvoerder ook gebruik maken van het Vlaams opleidingsverlof?

Een zaakvoerder kan gebruik maken van VOV als hij ook echt een werknemer is in het bedrijf dwz als er een loon wordt uitbetaald evenals RSZ-bijdragen en deze ook aangegeven staat in de dimona aangifte. Indien dit het geval is dan ziet het DWSE deze ook staan in de DmfA-aangifte als werknemer.

Vragen m.b.t. werkgever

 

1. Bedrijf met hoofdzetel in Vlaanderen met een technische bedrijfseenheid in Charleroi. De medewerkers staan allen op de payroll in Vlaanderen. Wat als medewerkers van de technische bedrijfseenheid in Charleroi deelnemen aan een opleiding georganiseerd in hoofdzetel in Vlaanderen? Hanteren ze voor alle medewerkers, dus ook deze woonachtig in Charleroi en werkende in technische bedrijfseenheid in Charleroi, dezelfde handelswijze, namelijk deze van het Vlaams opleidingsverlof?

DWSE kijkt naar de vestigingseenheid waar de werknemers zijn tewerkgesteld. Dus is dit in Vlaanderen dan VOV; is dit in Wallonië dan blijft het BEV van kracht. Waar de opleiding doorgaat is niet relevant.

Als alle werknemers – zowel deze werkzaam in Mechelen als Wallonië – op de payroll van Mechelen staan, dan is het voor iedereen via VOV. 

2. Moeten wij als werkgever toestemming vragen aan de werknemer om voor bedrijfsinterne niet bedrijfsspecifieke opleidingen zijn/haar uren in het kader van het Vlaams opleidingsverlof te gebruiken?

Indien een werkgever eveneens opleidingsverstrekker is voor bedrijfsinterne niet bedrijfsspecifieke opleidingen, dan doe je er best aan om altijd een inschrijvingsattest op te maken en deze voor te leggen aan de desbetreffende werknemer cfr. hoofdstuk 3 – artikel 4 van het Ministerieel Besluit d.d. 8 juli 2019. Op deze manier is de werknemer op de hoogte dat er voor die opleiding gebruik wordt gemaakt van zijn 125 uren. Op dat moment kan een werknemer ook aangeven of hij/zij al dan niet van plan was om een opleiding te volgen op eigen initiatief. 

3. Hoe kunnen we voorkomen dat het opnemen van uren Vlaams opleidingsverlof controleer- en beheersbaar blijft?

Nadat alle inschrijvingsattesten door de werknemers werden overhandigd:

 • ten laatste 31 oktober van het lopend schooljaar of
 • ten laatste 15 dagen na inschrijving of na verandering van werkgever aan de werkgever,

wordt een planning opgemaakt door ondernemingsraad of, bij ontstentenis hiervan, in gemeenschappelijk overleg tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis hiervan, in gemeenschappelijk over tussen de werkgever en de werknemers. Bij de planning wordt rekening gehouden met de vereisten inzake organisatie (collectieve planning heeft voorrang op de individuele planning) en met de specifieke belangen en situaties van iedere werknemer. Er moet rekening worden gehouden met volgende regels:

 1. in de ondernemingen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kan de werkgever zich verzetten tegen gelijktijdige afwezigheid omwille van VOV van meer dan 10% van het totaal aantal werknemers; ten minste één werknemer moet de toestemming krijgen om afwezig te zijn;
 2. in ondernemingen die 20 tot 50 werknemers tewerkstellen, kan de werkgever zich verzetten tegen de gelijktijdige afwezigheid omwille van VOV van meer dan 10% van de werknemers die dezelfde functie uitoefenen; ten minste één werknemer per functie moet de toestemming krijgen om afwezig te zijn;
 3. in ondernemingen met meer dan 50 werknemers, kan de werkgever zich verzetten tegen gelijktijdige afwezigheid omwille van het VOV van mee dan 10% van de werknemers die dezelfde functie uitoefenen, met dien verstande dat ten minste één werknemer per functie de toestemming moet krijgen om wegens die reden afwezig te zijn en op voorwaarde dat de ondernemingsraad vooraf heeft vastgesteld wat onder “dezelfde functie” moet worden verstaan;
 4. in ondernemingen met 100 werknemers en meer kan men via een cao, ondertekend door alle organisaties vertegenwoordigd in de syndicale afvaardiging, een collectieve planning overeenkomen die afwijkt van de regels in punt a), b) en c).

4. De terugbetaling aan de werkgever zal gebeuren op basis van de geregistreerde aanwezigheden door de opleidingsverstrekker enerzijds en de aangifte in DmFa door de werkgever anderzijds. Geldt dit ook voor bedrijfsinterne niet bedrijfsspecifieke opleidingen gegeven door de werkgever als opleidingsverstrekker?

Alle uren die een werknemer opneemt in het kader van Vlaams opleidingsverlof, of het nu om een opleiding gaat die werknemer op eigen initiatief volgt of die aangeboden wordt door de werkgever als opleidingsverstrekker, dienen geregistreerd te worden in DmFa (code 5) 

5. Hoe kan een werkgever te weten komen of zijn werknemer de opleiding nauwgezet volgt?

Normaal gezien zou de werkgever in het digitaal platform kunnen nagaan of zijn werknemer(s) de opleiding nauwgezet volgen.  Tot op heden is dit nog niet operationeel. Het is dus de verantwoordelijkheid van de werknemer om de werkgever evenals de opleidingsverstrekker te informeren als hij niet aanwezig kan zijn of aanwezig was in de opleiding.

6. Hoe kan een werkgever te weten komen of zijn werknemer de opleiding al dan niet heeft stopgezet?

Als een werknemer het volgen van een opleiding stopzet, dan dient de opleidingsverstrekker dit aan te geven in het digitaal platform en brengt het DWSE op de hoogte. Anderzijds dient de werknemer onmiddellijk de werkgever in te lichten als hij / zij de opleiding stopzet of stopgezet heeft. 

7. Voor welke opleidingen dien ik als werkgever opname VOV te registreren in DmfA?

Als werkgever moet je alle uren -  opleiding op eigen initiatief of  opleidingen georganiseerd door de werknemersorganisaties of de opleidingen waarvoor u als werkgever zelf optreedt als opleidingsverstrekker of die u als werkgever voorziet voor uw medewerkers of opleidingen die kaderen in een loopbaantraject - die een werknemer opneemt in het kader van Vlaams opleidingsverlof registreren in DmfA en dit per kwartaal.

8. Waarom moet ik als werkgever registreren per kwartaal?

Als werkgever dien je per kwartaal in DmfA (code5) alle opgenomen uren Vlaams opleidingsverlof te registreren. De Departement Werk & Sociale Economie vergelijkt per kwartaal de genoteerde aanwezigheden door de opleidingsverstrekker met de opgenomen uren geregistreerd in DmfA. Indien de registratie klopt, zal het DWSE het verschuldigde bedrag (aantal uren x 21,30 euro) uitbetalen.

9. Zal het mogelijk zijn om uit de digitale database als werkgever een excel lijst te downloaden met daarin alle informatie mbt hun werknemers?

Op dit moment is het niet mogelijk, maar het zal mogelijk worden om opvolging te doen via het loket. Hoe deze er zal uitzien of de timing tegen wanneer dit zou kunnen is nog niet duidelijk.

10. Kan ik als werkgever eens een terugbetalingsaanvraag werd ingediend, deze ook annuleren omwille van het niet doorgaan van de opleiding?

Het is mogelijk om in het WSE-loket een terugbetalingsaanvraag te annuleren wanneer er een vergissing is gebeurd of de werknemer start niet aan de opleiding.

11. Hoe dient de registratie te gebeuren indien een werknemer voor zijn verplaatsing van en naar de opleiding, gebruik wenst te maken van VOV?

Indien een werknemer zich tijdens de arbeidstijd dient te verplaatsen van en naar de opleiding, dan kan voor een 4/5e of voltijds tewerkgestelde de reistijd mee ondergebracht worden in het VOV.  De opleidingsverstrekker zal dan de aanwezige contacturen registreren en als werkgever registreer je de moment dat de werknemer vertrekt tot hij terugkeert op de werkvloer (indien van toepassing)

Indien de werknemer zich tijdens de arbeidstijd dient te verplaatsen van en naar de opleiding, dan kan voor een werknemer met 50% tewerkstelling enkel de effectieve contacturen worden opgenomen in het VOV, dus reistijd wordt niet meer in rekening gebracht.

12. Waar kan ik zien of een certificaat / attest in aanmerking komt binnen de cluster 'beroepsspecifieke competenties'?

Er bestaat geen exhaustieve lijst. Als werkgever doe je er best aan om in COMPETENT of ONDERWIJSKIEZER het beroep op te zoeken en bekijken of er vermelding in staat mbt vereist certificaat/attest.

13. Krijg ik als werkgever uitbetaling van de uren geregistreerd in DmfA wanneer blijkt dat mijn werknemer op die dagen niet aanwezig was in de les ?

Als werkgever krijg je enkel terugbetaling van de aanwezige uren in de opleiding geregistreerd door de opleidingsverstrekker of, indien aanwezigheid niet vereist is, wanneer de werknemer deelneemt aan de eindbeoordeling.  Het is dus belangrijk als werkgever om de werknemer te wijzen op zijn verantwoordelijkheid namelijk dat de werknemer de werkgever evenals de opleidingsverstrekker moet informeren als hij niet aanwezig kan zijn of niet aanwezig was in de les. Indien aanwezigheid niet vereist is, moet de werknemer deelnemen aan de eindbeoordeling en indien hij niet deelneemt moet hij de werkgever inlichten. Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de werknemer om niet meer uren op te nemen dat hij/zij effectief aanwezig was in de les.

14. Kan een werkgever die in DmfA meer afwezigheden heeft geregistreerd in het  kader van VOV dan dat de werknemer aanwezig was in de opleiding, terugvorderen?

 Omboeken van uren in DmfA staat op zich los van de maatregel. Wijzigingen kunnen dus steeds, zolang of zodra het kan voor de RSZ-aangiftes en dit afhankelijk van het beleid van het bedrijf.

15. Heeft een werknemer die na een ziekteperiode minder dan 50% werkt in het kader van progressieve werkhervatting/re-integratietraject waarbij deze deeltijds loon en uitkering van het ziekenfonds krijgt, recht op Vlaams opleidingsverlof?

Een werknemer met een progressieve tewerkstelling bij werkhervatting waardoor deze  minder dan 50% werk, maar  voor de ziekte voltijds tewerkgesteld was, dan wordt het recht berekend op basis van de originele tewerkstelling. De uren die deze werknemer dan opneemt die samenvallen met de arbeidstijd, kunnen worden teruggevorderd.

16. Wat als een werknemer ten onrechte verklaart niet te beschikken over een diploma en een opleiding volgt om een eerste diploma te behalen, waarbij de werkgever op eer een verklaring heeft afgelegd om terugvordering te bekomen?

De werknemer kan hiervoor gestraft worden van uit de Vlaams Overheid met een administratieve geldboete.

De werkgever kan hiervoor het onterecht toegestane verlof/bedrag terugvorderen van de werknemer: Als de werknemer onterecht Vlaams opleidingsverlof opneemt (hetzij bewust, hetzij onbewust) kan men van hem een terugbetaling eisen of hij is verplicht om het terug te geven. In geval van het opzettelijk op het verkeerde been zette, is er sprake van bedrof en is artikel 119 van de herstelwet van toepassing 'Art. 119 Herstelwet voorziet dat de werkgever de terugbetaling kan eisen van het ten onrechte ontvangen loon voor afwezigheden, wanneer er sprake is van bedrog in hoofde van de werknemer'.

Het departement kan echter geen uitbetaling doen naar de werkgever in dat geval of zal het moeten terugvorderen indien het reeds betaald was en dit uitkomt.

 17. Een opleiding verspreid over meerdere kwartalen waar een werknemer in het ene kwartaal meer of minder uren opneemt dan deze aanwezig was. Hoe moet een bedrijf dit registreren?

Het DWSE kijkt naar het totaal aantal uren DmfA en totaal aantal uren aangegeven door de opleidingsverstrekker tussen de start- en einddatum van de opleiding. dus zolang alle opgenomen uren worden afgedekt met een aanwezigheidsattest van een opleiding die zich spreidt over dezelfde periode, zal er uitbetaling zijn.

18. Hoe kan een bedrijf nagaan waarvoor er uitbetaling is gebeurd door DWSE?

De betalingen zullen gecodeerd worden per werknemer en is op te volgen via het WSE-loket. De eerste uitbetalingen zullen gebeuren in 2020.

19. Komt een attest/certificaat uitgereikt door het bedrijf als opleidingsverstrekker in aanmerking als criterium bij de zelfevaluatie van de beroepsspecifieke competenties?

Als een bedrijfsinterne niet bedrijfsspecifieke opleiding leidt tot het behalen van een attest/certificaat absoluut vereist om het beroep te kunnen uitoefenen, dan moet de opleidingsverstrekker erop toezien dat het om een wettelijk attest gaat en de garantie dat het overdraagbaar is naar andere bedrijven.

20. Hoe registreer ik als werkgever per kwartaal het opleidingsverlof dat de werknemer opnam in DmfA?

Registreer per kwartaal onder code 5. Het opgenomen verlof wordt uitgedrukt in uren en bij een voltijdse werknemer dient eveneens naast het aantal uur het aantal dagen te worden ingebracht. (cfr de RSZ regels waar dagen dienen geregistreerd te worden)

Voor de dossierbehandeling wordt enkel naar het aangegeven aantal uren  (in volledige getallen) gekeken in de DmfA-aangifte.

Indien nodig, rondt het aantal uren af : < 0,50 (minder dan een half uur) naar beneden en vanaf 0,50 (half uur en meer) naar boven.

21. Hoe kan ik als werkgever nagaan of een niet in België uitgereikt diploma gehomologeerd werd en op welk niveau het zich situeert?

In verband met de erkenning / gelijkwaardigheid van het diploma kan je voor informatie terecht op de website www.naricvlaanderen.be. Je kan eventueel ook nagaan of een diploma in het verleden reeds werd gehomologeerd / gelijkwaardig verklaard. Deze informatie kan je vinden in de LED-databank (leer- en ervaringsbewijzendatabank)  die sinds het najaar ter beschikking staat. Hiervoor dient de werknemer in te loggen met een eID en zo kunnen jullie samen nagaan of het diploma erkend is. 

Europese diploma's gelden voor het Departement Werk & Sociale economie als een Belgisch diploma. 

22. Welk registratienummer te gebruiken voor werknemers met een  andere nationaliteit?

Voor werknemers met een niet-Belgische nationaliteit dient het BIS-nummer genomen te worden bij de registraties in de digitale tool aangezien deze niet beschikken over een rijksregisternummer.

23. Waarom krijgt een werknemer via het Departement Werk & Sociale Economie nog een bevestiging van aanmelding door de werkgever?

Nadat een werkgever via de wse-tool aanmelding heeft gedaan dat zijn werknemer VOV wenst voor een opleiding, dan is wettelijk bepaald dat de werknemer door het DWSE op de hoogte wordt gebracht van deze aanmelding.  De werknemer zal dit bericht ofwel via mail als ze beschikken over het mail-adres ofwel via post ontvangen. In het bericht of de brief zal staan dat de werkgever aanmelding heeft gedaan en tussenkomst wenst via het Vlaams Gewest met daarbij het aantal uren waarop de werknemer recht heeft voor die opleiding.

24. Het Vlaams opleidingsverlof is een recht voor de werknemers, maar wat zijn de plichten van een werknemer?

1. een werknemer is verplicht om de opleiding nauwgezet te volgen indien aanwezigheid vereist is en is eveneens verplicht om deel te nemen aan de eindbeoordeling indien van toepassing;

2. een werknemer is verplicht om de werkgever en de opleidingverstrekker te informeren als hij niet aanwezig kan zijn of was in de les;

3. een werknemer is verplicht om zijn aan- & afwezigheden bij te houden en dient mbt de afwezigheden de wettigingen bij te houden tot 3 jaar na het betreffende schooljaar;

4. een werknemer is verplicht om de werkgever te informeren als hij de opleiding stopzet of niet deelneemt aan de eindbeoordeling;

5. een werknemer heeft de verantwoordelijkheid om er zelf op toe te zien dat hij  niet meer uren opneemt dan waar hij recht op heeft.

25. Wat moet je invullen in de inlichtingenzone naast code 5 DmfA?

Het invullen van de inlichtingenzone naast code 5 in DmfA is nieuw vanaf 1 januari 2020.  In de inlichtingenzone dien je het aantal opgenomen uren Vlaams opleidingsverlof / betaald educatief verlof in te vullen en dit als ondersteuning bij het aantal opgegeven dagen onder code 5.

26. Waar kan ik het overzicht van de berekeningen terugvinden?

Om het overzicht van de berekening te bekijken van de ontvangen tussenkomsten via het Vlaams Gewest, mag je niet naar het het overzicht gaan van VOV, maar is deze terug te vinden op het beginscherm.  Daar kan je 'berekeningen' aanklikken.

27. Wat als een medewerker uit dienst gaat en heeft VOV uren opgenomen?

Als een werknemer uit dienst gaat en deze heeft VOV uren opgenomen, dan worden deze ook maar vergoed als aan de voorwaarden voldaan wordt. Dit wil zeggen, als deze ex-werknemer een opleiding volgt waarbij een eindbeoordeling verplicht is en deze neemt bij zijn nieuwe werkgever niet deel, dan zullen de uren VOV niet worden vergoed. 

Op dit moment is dit nog een hiaat in de regelgeving en werd gesignaleerd door Agoria.

Vragen m.b.t. overgangsmaatregel

1. Als een werknemer in schooljaar 2018-2019 een taalopleiding niveau start en in schooljaar 2019-2020 overgaat naar niveau 2 is dan stelsel BEV of VOV van toepassing?

De overgangsmaatregel voorziet dat wanneer een werknemer in schooljaar 2018-2019 gestart is met gebruik van BEV en het schooljaar erop wordt deze opleiding verder gezet, dan blijft het BEV van kracht en dit tot ten laatste 31 december 2021.

Taalopleidingen mogen onder bovenstaande voorwaarde verdergezet worden met BEV voor zover het over dezelfde taal gaat.

Het plafond zijnde 80 uur blijft ook gelden!

2. Wat als een werknemer voor 1/09/2019 gestart is met een opleiding die valt onder een knelpuntberoep?

Hier geldt als overgangsmaatregel het volgende, een opleiding gestart voor 1/09/2019 blijft onder de regelgeving van BEV vallen namelijk 180 uur. Opleiding gestart na 1/09/2019 valt onder de nieuwe VOV regelgeving.

3. Hoe kunnen we aan een inschrijvingsattest zien of de opleiding valt onder VOV of BEV?

Normaal gezien zou in het geval BEV van toepassing is het getuigschrift van regelmatige inschrijving moeten worden afgeleverd. Het inschrijvingsattest is enkel voor opleidingen die onder de VOV regelgeving vallen. 

4. Wat als een werknemer in 2018-2019 een opleiding heeft gevolgd, maar niet slaagde en deze wil overdoen. Blijft dan BEV van kracht?

Aangezien de opleiding gestart is in het schooljaar 2018-2019, blijft ook bij herkansing het BEV van toepassing. 

5. Kan een opleiding die niet is opgenomen in de database DWSE (bv Spaans) toch worden gestart gebruik makend van BEV?

Een opleiding die niet is opgenomen in de database DWSE kan niet gestart worden worden met behoudt van BEV tenzij de werknemer deze opleiding is gestart in 2018-2019.

Indien een werknemer een opleiding wenst verder te zetten met gebruik van BEV, dan dient deze de opleidingsverstrekker en de werkgever hierover te informeren. Indien de werknemer dit niet doet, dan is VOV van toepassing.

Vragen m.b.t. de paritaire fondsen 

1. OBMB-FEMB organiseert met derden in een open aanbod opleidingen voor werknemers tewerkgesteld in Vlaams, Brussel en Waalse bedrijven. Hoe moet de administratie m.b.t. erkenning en administratieve afhandeling gebeuren?

 • Vlaamse bedrijven / werknemers: opleidingsverstrekker dient aanvraag in conform de voorwaarden van Vlaanderen en registreert in de digitale tool van DWSE
 • Brussel en Waalse bedrijven / werknemers: opleidingsverstrekker dient aanvraag in conform de afspraken gemaakt voor BEV.

Opleidingen erkend door Vlaanderen geven recht op VOV en niet automatisch recht op BEV in Brussel of Wallonië. De opleidingsverstrekker dient dus per regio rekening houdende met de daar geldende afspraken, erkenning en aanvragen in.

2. Momenteel werden er heel wat opleidingen via INOM geregistreerd in de databank waardoor INOM optreedt als opleidingsverstrekker. Moeten we voor deze opleidingen ook al erkend zijn?

De geregistreerde opleidingen met INOM als opleidingsverstrekker blijven in de database tot eind december 2019. Dit geeft u als bedrijf de tijd om in de periode september tot december een erkenning te bekomen als opleidingsverstrekker en de opleidingen zelf de registreren in de database. Vanaf januari 2020 zullen jullie zelf geregistreerd staan als opleidingsverstrekker en dienen jullie zelf de nodige administratie te doen.

INOM zal dus tot eind december 2019 inschrijvingsattesten opmaken, certificaten uitschrijven evenals de nodige aanwezigheidsregistraties doen in het digitaal platform.

3. Wat met opleidingen die door een externe opleidingsverstrekker op maat worden gemaakt van een bedrijf? Wie is dan opleidingsverstrekker? 

In principe is het de opleidingsverstrekker die zich moet laten erkennen evenals de opleiding aanmelden in de database. Echter, als het traject zo specifiek is dat het voor geen enkel ander bedrijf bruikbaar is of als er nog interne modules aan worden toegevoegd in de vorm van werkplekleren, zou je kunnen overwegen om dit zelf (bedrijf) als opleidingsverstrekker in te dienen.

4. Hebben de paritaire fondsen in de toekomst nog een rol te spelen in het VOV?

Aangezien alle fondsen per eind augustus 2020 niet meer zullen optreden als opleidingsverstrekker maakt dat ze geen rol meer te vervullen hebben.

5. Hoe verhoudt het VOV zich ten aanzien van de subsidies die men kan bekomen bij de paritaire fondsen?

Het VOV staat volledig los van de subsidies die de paritaire fondsen geven voor het opleiden van werknemers. Dus, naast het feit dat werkgevers gebruik kunnen maken van de middelen die het Vlaams Gewest ter beschikking stelt voor VOV, kan een bedrijf – indien ze hiervan gebruik willen maken - ook een aanvraag indienen bij zijn/haar paritair fonds voor subsidies.

6. Kan het paritair fonds als opleidingsverstrekker toegang geven aan derden in tot het digitaal platform om aanwezigheden te registreren? Is er een beperking qua aantallen?

Het aantal is niet beperkt. De personen hoeven niet bij de opleidingsverstrekker te werken. Let wel: indien die rechten worden toebedeeld aan externen is het nog altijd de hoofdorganisatie (dus het paritair fonds) dat verantwoordelijk is en blijft voor de registraties in haar naam.

Let wel: personen die rechten krijgen om aanwezigheden te attesteren, zullen ook toegang hebben tot de opleidingsdatabank en kunnen zo zelf nieuwe opleidingen registreren in naam van de hoofdorganisatie.

Het kan dus zeker, maar er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden en een goede opvolging door de hoofdorganisatie. 

Vragen m.b.t. het certificaat

1. Als opleidingsverstrekker moet je op het einde van de opleiding een certificaat afleveren. Wat zijn de modaliteiten?

Er is geen template voor handen, maar het certificaat dient volgende informatie te bevatten:

 • Betreffende de werknemer
  • Naam en voornaam
 • Betreffende de opleidingsverstrekker
  • Naam
  • KBO-nummer
 • Betreffende de opleiding
  • Titel van de opleiding
  • In voorkomende geval , de gevolgde modules
  • In geval van een opleiding met examen, het evaluatieresultaat
  • In geval van een opleiding zonder examen, of de werknemer de opleiding gevolgd heeft. 

2. Mag een bedrijf die voor hun werknemers opleidingen organiseren en waarvoor VOV wordt gebruikt, het opleidingsCV mogen gebruiken als  certificaat?

Het certificaat moet worden uitgereikt door de opleidingsverstrekker aan de werknemer en dient alle gegevens te bevatten zoals vermeld in het Ministerieel Besluit (zie vraag 1) In welke vorm dit is, wordt overgelaten aan de opleidingsverstrekker.

Vragen m.b.t. de simulator 

1. Zal de simulator doorheen het schooljaar weergeven voor welke opleiding / loopbaanbegeleiding de werknemer is ingeschreven dan wel VOV heeft gekregen?

De simulator is niet persoonlijk en deze zal ook geen historiek bijhouden. Er wordt enkel bekeken op hoeveel uur de werknemer in kwestie maximaal recht heeft.

2. Hoe moet de berekening gebeuren indien een werknemer in de maand september veranderd van tewerkstellingsregime?

Stel een werknemer werkt van 1 tot 22 september 100% en de laatste 8 dagen aan 80%:

september = 30 dagen 1-22/09 : 100% zijnde 40 uur 23-30/09 : 80 % zijnde 32 uur
Aantal uren/week 40 uur 40 uur
Werknemer uren/week 40 uur 32 uur
Aantal dagen 22 8
TOTAAL 22 dagen (40/40)*22 6,4 dagen (32/40)*8
28,4 dagen /30 dagen 94,56% tewerkstelling = 118 uur  VOV (94,56% van 125 uur)

Definities

1. Contacturen?  opleidingsuren in een rechtstreeks contact tussen de instructeur of begeleider van een opleidingsactiviteit en de cursist, gebonden aan een bepaald tijdstip en plaats van opleiding.

2. Werkplekleren? het aanleren en toepassen van beroepsspecifieke competenties in een reële arbeidsomgeving.

3. Statussen ingediende opleidingsdossiers door opleidingsverstrekker :

a) ingediend : wanneer opleidingsverstrekker opleidingsaanvraag heeft aangemaakt en doorgestuurd 

b) in onderzoek : wanneer de aanvraag wordt nagekeken (dwz of alle vereiste informatie aanwezig is) door de dienst van het departement WSE 

c) bijkomende info : wanneer de dienst van het departement WSE meer informatie opvraagt over de opleidingsinhoud of het vereiste kwaliteitslabel

d) klaar voor beslissing : wanneer de dienst van het departement WSE hun beslissing, na een eerste screening qua opleidingsinhoud, doorgeeft aan de Vlaamse opleidingscommissie (VOC) en dit net voor de vergadering van de VOC doorgaat.

e) klaar voor paritair comité : wanneer de opleiding beoordeeld dient te worden door het bevoegd paritair comité 

f) naar paritair comité : wanneer de opleidingsaanvraag effectief wordt doorverwezen naar de FOD WASO die dan de dispatch doet naar het juiste paritair comité