Het Departement Economie, Wetenschap & Innovatie van de Vlaamse overheid heeft de vijftiende editie van de Agoria e-gov Awards gewonnen met een regionaal portaal voor onderzoekers en hun onderzoek in Vlaanderen. Met die prijs wil Agoria o.a. de overheden belonen die met digitale projecten de dienstverlening aan de bevolking en de bedrijfswereld verbeteren. De prijsuitreiking vond donderdagavond 6 december plaats in het Koloniënpaleis in Tervuren.


FRIS is het regionale portaal over onderzoekers en hun onderzoek in Vlaanderen. Het FRIS-portaal wil onderzoekers dichter bij elkaar brengen, interdisciplinair onderzoek stimuleren, netwerking tussen onderzoekers mogelijk maken en experten helpen vinden in bepaalde disciplines. Sinds juli 2018 kan iedereen vrij aan de slag met de data over het publiek gefinancierd onderzoek in Vlaanderen. Alles samen gaat het over informatie van 75.000 onderzoekers, 29.000 onderzoeksprojecten en 300.000 wetenschappelijke publicaties van 13 instellingen. 

De Vlaamse overheid heeft de ambitie om te investeren in een door innovatie gedreven Vlaamse economie. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat bedrijven en kennisinstellingen inzicht hebben in de ontwikkelde kennis zodat deze sneller kan worden toegepast. Met het oog op die ambitie startte de overheid reeds in 2014 een grondige hertekening van FRIS (Flanders Research Information Space), de (virtuele) ruimte met informatie over onderzoek in Vlaanderen.


Het FRIS-portaal won zowel de overkoepelende hoofdprijs als de award in de categorie Open Data. Bekijk hier alle foto's van de e-Gov Awards 2018.

FRIS biedt een uniek venster op het publiek gefinancierd onderzoek in Vlaanderen. De ambitie om onderzoek in innovatie regionaal te versnellen gebeurt immers door onontgonnen potentieel qua onderzoek en ontwikkeling toegankelijk te maken. De dienstenarchitectuur werd om die reden zo gebouwd dat alle data als open en herbruikbaar worden aangeboden, vanuit de filosofie dat data van onderzoek terug moeten worden gegeven aan de samenleving. Ondernemingen in Vlaanderen vinden via FRIS niet alleen de weg naar onderzoek, maar kunnen er zelf applicaties en dus economische meerwaarde op bouwen. Verder worden onderzoekers dichter bij elkaar gebracht, interdisciplinair onderzoek gestimuleerd, wordt netwerking mogelijk gemaakt en kunnen experten makkelijker gevonden worden.

Agoria reikte ook prijzen uit voor gebruiksvriendelijkheid, rendabiliteit, innovatie, samenwerking en open data. Die gingen naar respectievelijk Closer to Van Eyck (Koninklijk instituut voor het Kunstpatrimonium, plaatst oeuvre van Jan van Eyck online), eComptes (Service Public de Wallonie, Direction Générale Opérationelle Intérieur et Action Sociale), Jobnet, Jobmatching met AI (VDAB), GEONAVOTOOL (FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Crisiscentrum, voor de NAVO-top van juli 2018) en FRIS (open data).

Federale ICT-budgetten stijgen

Ondanks bezuinigingen worden in ons land nog steeds projecten rond e-government ontwikkeld op alle beleidsniveaus. Volgens Marc Lambotte, CEO van Agoria, is het belangrijk om te zien dat in een context waarbij de overheidsbudgetten voor e-gov projecten al een aantal jaren onder druk staan, we sinds 2016 toch een lichte stijging van de budgetten zien. In tegenstelling tot de vorige jaren blijkt uit de eerste analyses van Agoria voor 2019 dat het ICT-budget voor de federale en programmatorische overheidsdiensten (FOD's en POD's) dit jaar zal uitkomen op 563 miljoen euro, wat een verhoging van meer dan 100 miljoen euro inhoudt tegenover het niveau van 2018. " We hopen dan ook dat deze verhoging zich zal vertalen in meer investeringen in nieuwe en innovatieve e-government projecten die uiteindelijk de kosten van onze overheden zullen reduceren", zegt Lambotte. 

Trends: artificiële intelligentie en blockchain

 We merken dit jaar meer dan andere jaren dat nieuwe trends en technologieën werden geïntegreerd in heel wat van de ingediende projecten. We deden de voorbije jaren herhaaldelijk de oproep om binnen de overheid o.a. de mogelijkheden van Cloud Computing, Big Data en GEO te benutten, en deden vorig jaar ook een oproep voor Artificiële Intelligentie en Blockchain projecten. GEO en Cloud zijn ondertussen vaste waarden geworden die in heel wat ingediende projecten terug zijn te vinden. Ook het mobile (first) verhaal wordt steeds meer evident.  En tot grote tevredenheid constateren we dit jaar dus ook reeds een aantal boeiende Artificiële Intelligentie en Blockchain projecten in de inzendingen.

Kosten-baten niet altijd berekend

 We blijven dit herhalen, maar in de dossiers constateren we nog steeds dat een degelijke kosten-baten analyse in heel wat gevallen ontbreekt. Ondanks dat we er voor het criterium rendabiliteit specifiek naar vragen, wordt het rendement op de investering soms slechts gedeeltelijk of helemaal niet berekend. We merken hierbij ook nog steeds het spanningsveld tussen een overheid die graag wil besparen enerzijds en anderzijds de uitdaging om nieuwe diensten met (hoge) toegevoegde waarde te ontwikkelen. De budgetten die dit moeten mogelijk maken, blijven volgens ons in heel wat gevallen ontoereikend en de geplande verhoging van de federale budgetten voor 2019 is dan ook meer dan nodig. 

België moet omhoog in de Europese ranking

We zien immers in de Digital Economy & Society Index die Europa elk jaar opstelt dat België dit jaar in totaalscore van plaats 6 naar plaats 8 zakt. Voor het e-government luik zakken we zelfs van plaats 13 naar plaats 15. Meer investeringen in e-government kunnen er dus zeker toe bijdragen dat België het beter gaat doen in deze Europese rangschikking waar onze overheid een plaats in de top 3 ambieert. Het blijft een enorme opportuniteit voor de overheid om te investeren in digitale oplossingen die toelaten efficiënter te werken en een betere dienstverlening aan te bieden aan burgers, bedrijven en andere overheidsdiensten.  

Bekijk hier alle foto's van de e-Gov Awards 2018.

Gebruiksvriendelijkheid
Closer to Van Eyck – Koninklijk instituut voor het Kunstpatrimonium

Het Closer to Van Eyck-project streeft ernaar over het gehele oeuvre van Jan van Eyck (c. 1390-1441), de beroemdste schilder van de Vlaamse Primitieven, wetenschappelijk beeldmateriaal van hoge kwaliteit in gestandaardiseerde vorm online beschikbaar te stellen. Zo ontsluit het deze werken voor een breed publiek en vormt het een ijkpunt voor toekomstig Van Eyck-onderzoek. Het rijke beeldmateriaal, dat tot voor kort enkel beschikbaar was voor ingewijden in de sector, is tegenwoordig vrij beschikbaar op de website http://closertovaneyck.kikirpa.be

Anders dan online museumcollecties is Closer to Van Eyck niet gericht op lange objectteksten, maar op het faciliteren van visuele bestudering van de objecten zelf. Daartoe is de website zo intuïtief en visueel mogelijk ingericht. Gebruikers kunnen makkelijk naar de afbeeldingen navigeren door te klikken op de kunstwerken op de homepage. In de volledig uitgeklapte zijbalk kan met één klik voor een andere soort fotografie (zichtbaar licht, infrarood, röntgen) worden gekozen, of naar de pagina's met aanvullende informatie gesurft. De site is zo ontworpen dat geen enkele informatie zich diep in een keuzemenu bevindt: alles is binnen één, soms twee, klikken vanaf de homepage bereikbaar. 

 

Rendabiliteit
eComptes – Service Public de Wallonie, Direction Générale Opérationelle Intérieur et Action Sociale (DG05)

Het eComptes-project biedt een groot schaalvoordeel aangezien het Waals Gewest de plaatselijke overheden met één enkel systeem beheersondersteuning kan aanreiken en financiële informatie in gedematerialiseerde vorm kan verzamelen.

Dankzij eComptes beschikken alle lokale besturen, ongeacht hun grootte, kosteloos over een krachtige en complete tool voor financiële analyse en beslissingsondersteuning, waardoor ze niet langer hoeven te investeren in de dure en tijdrovende ontwikkeling van een eigen tool. De reporting wordt nl. opgezet in de Cel, in samenwerking met de gebruikers, waarbij voortdurend verbeteringen worden aangebracht. Op het niveau van de lokale overheden bespaart eComptes heel wat tijd doordat analyses die vroeger dagen of zelfs weken kostten nu in enkele minuten kunnen worden gegenereerd (zoals een analyse van de nettokosten van een dienst, een rusthuis enz.).

De invoering van eComptes heeft zowel de lokale overheden als DGO5 een aanzienlijke besparing opgeleverd, die wordt geraamd op een totaal van 5,3 miljoen euro per jaar.

 

Innovatie
Jobnet, Jobmatching met AI – VDAB

Het matchen van vacatures op profielen van werkzoekenden is een van de kernactiviteiten van VDAB. Vorig jaar werd een experiment gedaan met deep learning.  Dit was succesvol en er werd beslist om een project op te starten waarbij deep learning wordt gebruikt bij het matchen van het profiel van een werkzoekende op de aangeboden vacatures.  Het profiel van een werkzoekende bestaat zowel uit gestructureerde als niet gestructureerde data als behavioural data. Naast matching biedt de oplossing ook de mogelijkheid om zowel gelijkaardige profielen als gelijkaardige vacatures te vinden. Deze vorm van matching is complementair aan de reeds bestaande vorm van matching doordat het een andere kijk biedt op de evolutie in de arbeidsmarkt. Dit is het eerste project binnen VDAB waarbij deep learning in combinatie met gestructureerde en ongestructureerde data is gebruikt en met dit project zet de VDAB ook de eerste passen richting de integratie van cloud met on premise. Met deze oplossing biedt VDAB een belangrijke innovatieve en toekomstgerichte oplossing aan een continue uitdaging. Met de huidige digitalisering van onze maatschappij zal reskilling en het vinden van passende jobs een nog belangrijkere uitdaging vormen.

 

Samenwerking
GEONAVOTOOL – FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Crisiscentrum

Met de NAVO-top van juli 2018 in het vooruitzicht, een top van ongeëvenaarde veiligheidsproporties, was het voor het crisiscentrum en de andere betrokken diensten zoals de politie, brandweer, FOD Gezondheid, de NAVO, Buitenlandse Zaken, de Kanselarij van de Eerste Minister en Defensie, duidelijk dat een multidisciplinair en eenduidig overzicht nodig zou zijn over wat zich in Brussel en de rest van het land afspeelde. Het project GEONAVOTOOL leverde voor het eerst één gemeenschappelijk strategisch en operationeel beeld in de drie belangrijke multidisciplinaire commandoposten tijdens de top. Het is de eerste keer dat de integratie van cartografie, geolocalisatie, operationele oleaten, plannen en tactische, strategische en operationele beleidsinstrumenten op een multidisciplinaire wijze, bijna wetenschappelijk aangepakt werd, met de input van alle partners. Bovendien is de tool grensoverschrijdend, alle gebruikers hebben hetzelfde strategisch en operationeel beeld. Doordat iedereen hetzelfde kaartmateriaal gebruikt en zijn gegevens deelt in één tool, is de coördinatie van de veiligheid en organisatie veel eenvoudiger. De oplossing werd in de eerste plaats volledig operationeel ontwikkeld voor de NAVO-top, maar wordt nu ook verder ingezet.

 

Open data
FRIS 

Tevens hoofdwinnaar, zie projectomschrijving bovenaan.