In het verslag van de formateurs m.b.t. de vorming van een federale regering wordt digitaal een vrij belangrijke plaats toebedeeld. In dit artikel vindt u de voornaamste maatregelen in dat verband, zoals ze in het verslag worden vermeld. Kortelings zullen we het standpunt van Agoria over deze verschillende onderwerpen publiceren en zal dit worden besproken in onze "Digitale commissie" of onze "stuurgroep Telecom". We zullen ook met de bevoegde ministers bijeenkomen om onze prioriteiten te presenteren. U kunt uw eventuele opmerkingen melden aan de experts van ons "digitaal" team en aan Floriane de Kerchove.


Interfederaal relance- en transitieplan

Het investeringsplan past in de continuïteit van de verschillende domeinen, die eerder ook werden gedefinieerd in het Nationaal Pact voor strategische investeringen, met name wat betreft:

 • digitalisering en innovatie in de gezondheidszorg;
 • energietransitie;
 • verbetering van infrastructuur en mobiliteit;
 • onderwijs en academisch onderzoek;
 • digitale agenda (met inbegrip van de digitalisering van overheidsdiensten);
 • cyberveiligheid.

Wat digitalisering betreft:  versterking van het actieplan Digital Belgium en investeringen die het digitale concurrentievermogen van België versterken:

 • verbetering van de digitale dienstverlening van de federale overheid, in het bijzonder mHealth, eHealth en eJustice;
 • versterking van het technologisch ecosysteem, met bijzondere aandacht voor nichesectoren waarin België vooroploopt;
 • verbetering van digitale vaardigheden om de digitale kloof te dichten;
 • ontwikkeling van een federale datastrategie, voor het inzetten van big data (geen individuele data) voor publieke doeleinden zoals de gezondheid bevorderen of de mobiliteit verbeteren.

E-government, informatisering van overheidsdiensten en open data

Informatisering van overheidsdiensten – algemeen:

 • Investeringsplan: digitale agenda, met inbegrip van de digitalisering van overheidsdiensten (zie hoger)
 • Overheid en ambtenarenzaken: de administratieve lasten voor de burger en de ondernemingen afbouwen, o.a. door de digitale dienstverlening te verbeteren, e-governmenttoepassingen ontsluiten en verder ontwikkelen, met respect voor de "only once"- en "think small first"-principes, en snellere vergunningsprocedures en smart contracts implementeren, met respect voor de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
 • Inzetten op volledige digitale facturatie (b2g en g2g).
 • De regering stelt het "Digital by Default"-principe voorop, dat bepaalt dat alle procedures standaard digitaal toegankelijk moeten zijn.
 • Er komt een digitale brievenbus waarmee burgers en ondernemingen berichten kunnen sturen naar en ontvangen van de overheid.
 • De regering werkt een meer eengemaakte e-governmentstrategie uit om de toekomstige digitale prioriteiten en overheidsopdrachten beter te coördineren, met name op basis van de Single Digital Gateway-verordening. Om samenwerking te bevorderen, kan worden gewerkt met een aanvullend centraal investeringsbudget. Er worden incubatoren opgericht die de ontwikkeling van digitale projecten binnen de administratie faciliteren en samenwerking met de privésector maximaliseren. Er komen kleinschalige testprojecten inzake GovTech, waar innovatieve start-ups en scale-ups aan kunnen werken.
 • De e-Box wordt verder uitgebouwd en kenbaar gemaakt bij de bevolking.
 • Burgers krijgen een elektronisch toegangsrecht tot alle gegevens en documenten die de federale overheid over hen beheert.

Informatisering en veiligheid:

 • We creëren een kruispuntbank veiligheid voor informatiedeling op geïntegreerde en veilige wijze (politie, justitie, OCAD, inlichtingendiensten, cel Financiële Informatie enz.) zonder de bestaande en lopende investeringen en projecten (zoals I-police wat de geïntegreerde politie betreft) in gevaar te brengen.
 • De regering heeft bijzondere aandacht voor de beveiliging van de communicatie en de gegevensoverdracht tussen de betrokken diensten.

Informatisering van Justitie:

De doorgedreven informatisering van Justitie wordt voortgezet. Met het oog daarop worden de informaticaplatformen van de rechterlijke orde gemoderniseerd en geharmoniseerd.

Open Data:

 • We voeren een gecoördineerd federaal beleid inzake open data, onder meer als basis voor goed onderbouwde beleidsbeslissingen. We garanderen de beschikbaarheid en de toegang tot data voor wetenschappelijk onderzoek en burgers door deze toegang verder te optimaliseren, te stroomlijnen en te harmoniseren, rekening houdend met de regels inzake vertrouwelijkheid en privacy. Het traject daartoe wordt uitgewerkt door een begeleidingscomité met de voornaamste leveranciers en gebruikers van data (onderzoekers, universiteiten).
 • Het delen van openbare gegevens ten behoeve van burgers en bedrijven die waarde creëren (kmo's, start-ups enz.) ontwikkelen, onder toezicht van de autoriteiten en met strikte inachtneming van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Overige:

 • De volledige procedure voor het oprichten en het beheer van een onderneming wordt vereenvoudigd aan de hand van unieke elektronische initiatieformulieren, met de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) als centrale authentieke bron.
 • In de bouwsector maken we werk van een elektronische werfmap.
 • De boorddocumenten van voertuigen worden digitaal ontsloten.
 • De oprichting van multimodale platformen en de ontwikkeling van fietssnelwegen en slimme mobiliteitsoplossingen, in samenwerking met de deelstaten.

Telecom

Verbetering van de infrastructuur (met name telecom) en de mobiliteit maakt deel uit van de prioriteiten van het Investeringsplan (zie punt 1).

5G en glasvezel:

 • Er wordt op korte termijn bij alle stakeholders een draagvlak gecreëerd voor de invoering van 5G en de uitrol van glasvezel. Daarbij wordt rekening gehouden met de wetenschappelijke informatie ter zake (incl. gezondheidsaspecten, veiligheidsaspecten, de impact op het energieverbruik en de bevoegdheden van de deelstaten).
 • De federale regering organiseert de 5G-veiling zo snel mogelijk en verbindt zich ertoe om een akkoord te vinden met de deelstaten over de verdeling van de opbrengsten, met een groter aandeel voor de gemeenschappen in de verdeling van de punctuele en jaarlijkse opbrengsten van de veiling van het spectrum voor snelle mobiele breedband. Daarbij wordt rekening gehouden met het belang van de media (een gemeenschapsbevoegdheid) in het frequentiegebruik. De opbrengsten worden op een rekening geblokkeerd tot met de deelstaten een akkoord wordt bereikt over de verdeling.

Sociale tarieven en consumenten:

 • Om de digitale kloof te dichten, wordt het systeem van sociale tarieven in de telecom hervormd opdat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan de digitale maatschappij (telewerk en digitaal onderwijs). De regering onderzoekt de mogelijkheid om de consument die het sociaal tarief voor telecom geniet de kans te geven om voor mobiele in plaats van vaste diensten te kiezen.
 • De regering onderzoekt hoe consumenten kunnen worden beschermd tegen onverwachte kosten en ongewenste reclame en of de toekenning van het sociaal tarief voor telecom kan worden geautomatiseerd. De consument wordt goed geïnformeerd over de verschillende tarieven en de eventuele overstap naar een andere operator wordt gefaciliteerd. De regering ziet erop toe dat de huidige bepalingen ter bescherming van de gebruikers van telecommunicatiediensten, zoals de bepalingen inzake billshock en het meest gunstige tariefplan, afdoende worden gecontroleerd door de regulator.

Proximus:

Proximus zal een grote rol spelen bij de ontwikkeling van het glasvezelnetwerk met het oog op een snellere en efficiëntere uitrol en om tegemoet te komen aan de behoeften van gezinnen en ondernemingen. Opdat Proximus deze uitdaging zou kunnen aangaan, waarborgt de regering dat het bedrijf kan blijven instaan voor een duurzame economische ontwikkeling, innovatie en een verantwoordelijk en inclusief personeelsbeleid dat gericht is op de competentie-ontwikkeling van alle medewerkers en stakeholders.

E-health

 • In de prioriteiten van het Investeringsplan (zie punt 1)
 • We werken aan een gezondheidszorgdata-autoriteit die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en de implementatie van een beleidsstrategie.
 • Het e-Gezondheidsplan 2019-2021 wordt verder uitgevoerd (elektronisch medisch dossier, globaal medisch dossier, informatieportal voor de patiënt, mHealth enz.).
 • We maken van België een echte "health and biotech valley’" waarin R&D, klinische tests en productie in ons land worden gestimuleerd.

Cyberveiligheid

 • In de prioriteiten van het Investeringsplan (zie punt 1)
 • De regering verzekert de doeltreffende implementatie van de Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn, die een belangrijk instrument is om de cyberparaatheid van onze essentiële diensten te versterken. Er wordt tevens een wettelijke regeling uitgewerkt om kwaadwillige buitenlandse inmenging in kritieke infrastructuur te verhinderen.

Data, ethiek en privacy

 • Ontwikkeling van een federale datastrategie, voor het inzetten van big data (geen individuele data) voor publieke doeleinden zoals het bevorderen van de gezondheid of de verbetering van de mobiliteit.
 • De regering bekijkt hoe een nieuw ethisch evenwicht kan worden bereikt op belangrijke domeinen zoals privacy, bio-ethiek, robotica en artificiële intelligentie.
 • Digitalisering van de economie: de regering volgt de nieuwe digitale ontwikkelingen en reageert snel door nieuwe wetten aan te nemen om de bescherming van de privacy en een billijke behandeling van de consument te verzekeren. Ze zet in op verregaande informatieverstrekking en sensibilisering van consumenten over digitale veiligheid, omgang met elektronische diensten en kennis van de nieuwe digitale omgevingen, zodat burgers en bedrijven kunnen profiteren van de snelle digitale ontwikkeling.

Digitale fiscaliteit

Tegen de achtergrond van de toenemende digitalisering van onze samenleving is gebleken dat de traditionele nationale en internationale belastingregels niet langer afgestemd zijn op de gedigitaliseerde economie. Bedrijven die actief zijn in de gedigitaliseerde economie betalen al te vaak geen belastingen op de plaats waar de waarde wordt gecreëerd (waar de gebruikers gevestigd zijn), waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat.

Er moet een vorm van digitale belastingheffing komen. België zal het voortouw nemen in de besprekingen ter zake op internationaal niveau (OESO/EU). Een internationaal akkoord geniet de voorkeur.

Als binnen de OESO en de EU geen akkoord kan worden gevonden, dan zal België in 2023 zelf een digital service tax invoeren.