Een ontwerp van KB voorziet met ingang van 1 januari 2017 in verschillende verhogingen van de van sociale zekerheid vrijgestelde bedragen. Een overzicht.


Het gaat om volgende verhogingen:

1) Van 35 naar 40 euro voor de geschenken naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar; 

2) Van 105 naar 120 euro voor de geschenken voor een eervolle onderscheiding

3) Van 35 naar 40 euro per dienstjaar voor de geschenken voor een pensionering, evenals een verhoging van het minimum- en maximumbedrag van 105 en 875 euro naar 120 en 1.000 euro; 

4) Van 200 naar 245 euro voor geschenken ter gelegenheid van een huwelijk of van het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning. 

Deze verhogingen zouden er komen in uitvoering van de intentieverklaring van de sociale partners in het Beheerscomité van de RSZ van 21 oktober 2011.

De Nationale Arbeidsraad, waaraan advies werd gevraagd over dit ontwerp van KB, stemt in met de tekst ervan, maar koppelt er een tweede element uit de intentieverklaring aan: de verhoging, eveneens met ingang van 1 januari 2017, van het voor RSZ vrijgestelde bedrag voor aansluiting bij een vakorganisatie (van 135 € naar 145 €). De Raad dringt er op aan om deze samenhang te respecteren. 

Deze informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van publicatie van het definitieve KB in het Belgisch Staatsblad. 

Bron: Advies van de NAR nr. 2.077 van woensdag 21 februari 2018 betreffende de verhoging van de bedragen van geschenken die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen