In deze Update douane komt u onder andere meer te weten over de tool die de Europese Commissie ontwikkelt voor vrijhandelsakkoorden en krijgt u een stand van zaken over de Brexit.


Wist u dat ...

 • ... de Europese Commissie een tool ontwikkelt waarmee u gemakkelijker zal kunnen profiteren van vrijhandelsakkoorden?
 • ... de Europese Commissie graag ook weet of u momenteel al dan niet gebruik maakt van vrijhandelsakkoorden?
 • ... het Agoria Consultatiecomité "Douane" een interessante vergadering heeft gehouden bij Bekaert?
 • ... de preferentiële oorsprong en het Verenigd Koninkrijk na de Brexit niet meer hetzelfde zal zijn?
 • ... de Belgische douane rekruteert met het oog op de Brexit?
 • ... de Belgische douane voortaan een andere werkwijze hanteert voor de regularisaties van aangiftes?
 • ... de Algemene Vergadering van het Nationaal Forum doorgaat op 6 november?

Enquête en nieuwe tool: Oorsprongsregels in vrijhandelsakkoorden

De Europese Commissie heeft een enquëte gelanceerd over het gebruik van verlaagde invoerrechten dankzij vrijhandelsakkoorden. Aan de hand van deze enquête wil de Europese Commissie een beter zicht krijgen op de mate waarin Europese bedrijven gebruik maken van vrijhandelsakkoorden en op de mate waarin Europese bedrijven al dan niet vertrouwd zijn met de oorsprongsregels uit de vrijhandelsakkoorden.

Bovendien werkt de Europese Commissie aan een tool die de Europese bedrijven wegwijs moet maken in de verschillende oorsprongsregels waaraan goederen moeten voldoen om te genieten van verlaagde invoerrechten én in de procedurele formaliteiten die daarmee gepaard gaan.

U kan via deze link deelnemen aan de enquête en een blik werpen op een demo van de tool.Geef gerust uw feedback ook door aan Jef D'Hollander.

Samenkomst Agoria Consultatiecomité Douane

Op vrijdag 29 juni 2018 is het Agoria Consultatiecomité "Douane" voor de 3e keer samengekomen. Dat gebeurde dit maal in de gebouwen van ons lidbedrijf Bekaert, NV.

Tijdens de vergadering hebben we besproken welke de belangrijkste onderwerpen en prioriteiten inzake douane zijn voor de technologische industrie.
We hebben ons ook wat dieper gebogen over de gevolgen van het Hamamatsu-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie voor de relatie tussen transfer pricing en de bepaling van de douanewaarde.

De volgende weken en maanden zullen we ons vooral focussen op de performantie van de ICT-systemen van de overheid, de overgang van op transactie gebaseerde douanecontroles naar systeemgerichte controles en de voorbereiding op de Brexit.

We plannen een volgende vergadering in het najaar van 2018.

Heeft u de douanematerie goed onder de knie en wil u graag nadenken over het ruimere plaatje, meld u dan aan voor ons Consultatiecomité Douane bij Jef D'Hollander!

Brexit: Nota over de preferentiële oorsprong van goederen

De Europese Commissie heeft een nota verspreid over de preferentiële oorsprong van goederen in het kader van de Brexit.

De belangrijkste boodschap van deze nota is dat bedrijven zich maar beter kunnen beginnen voorbereiden op de effectieve terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, op welke datum die terugtrekking ook een feit zal zijn.
Vanaf het moment van de terugtrekking zal het Verenigd Koninkrijk beschouwd worden als een derde land.
Dat wil zeggen dat vrijhandelsakkoorden die gesloten zijn tussen de EU en andere derde landen niet meer gelden voor het Verenigd Koninkrijk.

Goederen die uitgevoerd worden uit de Europese Unie naar landen waarmee er een vrijhandelsakkoord afgesloten is, kunnen door die landen mogelijks niet langer als van preferentiële oorsprong beschouwd worden omdat het Britse aandeel van de goederen niet langer als EU content beschouwd kan worden.

Voor goederen die vanuit de EU uitgevoerd worden naar het Verenigd Koninkrijk zullen in principe invoerrechten betaald moeten worden zoals dat ook voor goederen geldt die vanuit andere landen het Verenigd Koninkrijk  worden ingevoerd.

Voor goederen die ingevoerd worden in de EU, kan het Britse aandeel niet langer in rekening gebracht worden voor het geval invoerders beroep willen doen op cumulatie.
Verder zal men bij invoer in het Verenigd Koninkrijk uiteraard geen beroep meer kunnen doen op de preferentiële invoerrechten die gelden op basis van de vrijhandelsakkoorden gesloten door de EU en derde landen.

Voor goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk in de EU ingevoerd worden, zullen er invoerrechten betaald moeten worden zolang er geen vrijhandelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk bestaat.

Download de nota

Brexit: Belgische douane wil klaar zijn voor harde Brexit in maart 2019

De Belgische douane doet er alles aan om klaar te zijn voor de zogenaamde cliff edge Brexit op 29 maart 2019. Een cliff edge Brexit houdt in dat er geen alternatieve regeling is overeengekomen tussen de EU en de UK en dat men dus terugvalt op de WTO regels. Dat zou willen zeggen dat handel drijven met de UK vanaf maart 2019 zal verlopen zoals handel met bijvoorbeeld Brazilië.

De voorbereidingen van de Belgische douane bestaan uit:

 • Regelmatig overleggen met de Europese Commissie en de buurlanden.
 • De Belgische douane heeft berekend hoeveel extra douaniers en investeringen er nodig zijn om het niveau van de dienstverlening op peil te houden.
  Het extra aan te werven douaniers zal ook afhangen van de uiteindelijke regeling tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk maar de Belgische douane is alvast gestart met een eerste aanwervingsronde van 141 douaniers.
 • Binnen de schoot van de Belgische douane is een comité opgericht dat zich moet buigen over de operationele uitrol van de bijkomende infrastructuur (inclusief ICT) en personeel.
 • De douane heeft productfiches opgesteld over verschillende douaneregelingen opdat bedrijven die nog niet vertrouwd zijn met deze regeling op een eenvoudige manier de juiste informatie kunnen verzamelen.
 • De douane zet ook in op het organiseren van infosessies met verschillende partners.

Save the date:Op het jaarlijkse R&S-event van Agoria, dat dit jaar doorgaat op 25 oktober, zal er een sessie georganiseerd worden over de gevolgen van de Brexit op het vlak van douane. Deze sessie zal doorgaan in de namiddag. In de voormiddag zal er ook een sessie georganiseerd worden over andere gevolgen van de Brexit voor bedrijven.

Nieuwe werkwijze regularisaties

De douane hanteert, op basis van artikel 173 van het Douanewetboek van de Europese Unie, een nieuwe werkwijze inzake de regularisaties bij zowel in- als uitvoer.

De nieuwe werkwijze staat beschreven in deze nota.

Algemene vergadering Nationaal Forum op 6 november

Op dinsdag 6 november in de namiddag vindt de Algemene Vergadering van het Nationaal Forum Douane & Accijnzen plaats. Tijdens de Algemene Vergadering zal onder andere gerapporteerd over de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen van het afgelopen jaar en vooruitgeblikt worden naar het het volgende werkjaar.