In uw maandelijkse update over douanenieuws dit keer o.a. de volgende onderwerpen: Agoria ontmoet kabinet Van Overtveldt en Administrateur-Generaal Kristian Vanderwaeren; Voorlopige toepassing CETA op 21/9; Politiek akkoord over vrijhandelsakkoord tussen de EU en Japan,...


Uw maandelijkse update bevat dit keer de volgende onderwerpen:

Agoria-activiteiten inzake douane.

  • Consultatiecomité douane
  • Overleg met Administrateur-Generaal Kristian Vanderwaeren

CETA zal voorlopig worden toegepast vanaf 21/9

Politiek akkoord over vrijhandelsakkoord tussen de EU en Japan

Aanvraag tariefschorsingen of -contingenten

Save the date: Algemene Vergadering Nationaal Forum op 4/10

Nieuwsbrieven Nationaal Forum

Agoria-activiteiten inzake douane

  • Consultatiecomité douane 

Op maandag 26 juni 2016 vond de 2e vergadering van het Consultatiecomité douane plaats. Binnen dit comité kunnen leden gezamenlijke uitdagingen in verband met douane bespreken en gezamenlijke standpunten bepalen. 

De adviseur voor douane en accijnzen van Minister van Financiën Johan Van Overtveldt woonde de vergadering van het Consultatiecomité bij en gaf een korte update over het beleidsplan van de minister. Daarnaast bespraken we nog enkele aandachtspunten zoals de maandglobalisaties, de performantie van de IT-systemen en de uitdagingen in het kader van de Brexit.

  • Overleg met Administrateur-Generaal Kristian Vanderwaeren

Samen met essenscia (de federatie van de chemische industrie) heeft Agoria een onderhoud gehad met enkele douane-ambtenaren waaronder Administrateur-Generaal Kristiaan Vanderwaeren.

Tijdens dit onderhoud hebben we onze vraag om een System Based Approach bij douanecontroles opnieuw onder de aandacht gebracht. Aan het begin van de legislatuur hadden verschillende stakeholders Minister Van Overtveldt hier al over aangeschreven. Klik hier voor meer info.

Het voeren van douanecontroles gebaseerd op de systemen van de economische operatoren i.p.v. op een louter transactionele basis is opgenomen in het beleidsplan van de minister, maar moet nog concreet worden uitgewerkt.

Het doel is om de economische operatoren minder hinder te laten ondervinden van de douanecontroles.

Voorlopige toepassing van CETA vanaf 21/9

In de marge van de G20-top in Hamburg zijn de EU en Canada overeengekomen om CETA (Het Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada) voorlopig toe te passen vanaf 21 september 2017.

De voorlopige toepassing houdt in dat alle bepalingen die tot de exclusieve bevoegdheid van de EU behoren al worden toegepast, ook al hebben niet alle lidstaten CETA reeds geratificeerd. De bepalingen die tot ook tot de bevoegdheden van de lidstaten behoren, worden pas toegepast na de ratificatie door de lidstaten.

Voor meer info over de procedure voor de toepassing van CETA, klik hier.

Ook de afschaffing en afbouw van de invoerrechten treedt in voege bij de voorlopige toepassing. Om hiervan te kunnen gebruikmaken moet u als bedrijf een REX-nummer aanvragen. Klik hier voor meer info.

Het VBO organiseert op 25 september in de namiddag een seminarie over CETA. Tijdens dit seminarie worden er specifieke sessies georganiseerd over de handel in goederen en diensten. Klik hier voor meer info.

Politiek akkoord over Vrijhandelsakkoord tussen de EU en Japan

De Europese Unie en Japan hebben een politiek akkoord bereikt over het sluiten van een Economische Partnerschaps Overeenkomst.

De onderhandelingen over dit akkoord lopen al sinds 2013 en hadden zowel in 2015 als 2016 moeten afgerond zijn. Het lukte echter nooit om tot een akkoord te komen omdat het akkoord niet prioritair was voor Japan. Dat veranderde echter nadat de Amerikaanse President Donald Trump zich terugtrok uit het Trans Pacific Partnership, een regionaal vrijhandelsakkoord tussen 13 landen rond de Stille Oceaan.

Het politiek akkoord moet voor het nodige gewicht zorgen opdat de onderhandelingen dit jaar wel kunnen worden afgerond. De technische onderhandelingen zijn dus nog steeds aan de gang.

Er lopen onder andere nog onderhandelingen over de handel in goederen en de afbouw van de wederzijdse douanetarieven. Over die afbouw van invoerrechten is nog geen informatie beschikbaar. Er is wel al een hoofdstuk over de vereenvoudiging van douaneprocedures ter facilitering van de handel gepubliceerd.

Heeft u specifieke vragen over dit handelsakkoord? Laat het weten aan Jef D'Hollander van Agoria.

Aanvraag voor tariefschorsingen en -contingenten

Tot uiterlijk 1 augustus kunt u aanvragen indienen voor tariefschorsingen en -contingenten. U kunt dit doen door dit aanvraagformulier ingevuld te versturen naar de FOD Economie.

De aanvragen die de verschillende lidstaten ontvangen hebben, worden voorgelegd aan de andere lidstaten. Uiteindelijk worden enkel de tariefschorsingen en -contingenten toegepast waarover een unaniem akkoord kan worden bereikt.

Save the date: Algemene Vergadering Nationaal Forum op 4/10

De Algemene Vergadering van het Nationaal Forum zal plaatsvinden op 4/10 in de namiddag. Tijdens deze Algemene Vergadering zullen de belangrijkste resultaten van de verschillende werkgroepen worden voorgesteld en zal er ook worden stilgestaan bij de stand van zaken m.b.t. het beleidsplan 2015-2019 voor douane en accijnzen van Minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Nieuwsbrieven Nationaal Forum

Hier vindt u de nieuwsbrieven van mei en juni van het Nationaal Forum. Deze nieuwsbrieven bevatten o.a. de volgende onderwerpen:

  • Wijziging regeling douane-entrepots.
  • Nieuwe openingsuren PLDA-Helpdesk.
  • Vergunning geregistreerde afzender.