Naast de huidige zogenaamde kritische infrastructuren zoals kerncentrales, militaire installaties en politiediensten zal een hele reeks nieuwe domeinen onderworpen kunnen worden aan een screening door de Staatsveiligheid.


De wet met betrekking tot de uitbreiding van de classificatie en de veiligheidsmachtiging, attesten en adviezen, alsook een reeks KB's zijn in het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2018 gepubliceerd. Deze bijkomende reglementering kadert in de implementatie van een reeks maatregelen in de strijd tegen hetá terrorisme.

Heel concreet zal naast de huidige zogenaamde kritische infrastructuren zoals de kerncentrales, militaire installaties en politiediensten een reeks nieuwe domeinen onderworpen kunnen worden aan een screening door de Staatsveiligheid. Het betreft openbaar vervoer, energie, elektronische communicatie en digitale infrastructuur, radiocommunicatie, paging en meldkamers, digital services providers, seveso-bedrijven, de gezondheidsector en de financiŰle sector.

Voor deze verschillende sectoren worden een reeks bevoegde adminstratieve overheden aangeduid.

Op basis van een dreigingsanalyse door het OCAD (Orgaan voor de Co÷rdinatie en Analyse van de Dreiging) en de risco-analyse die uitgewerkt wordt door de ondersteunende overheid wordt een impactanalyse uitgewerkt. Hiermee worden een aantal gevoelige functies bepaald en worden sectormaatregelen opgelegd.

Momenteel onderneemt Agoria ásamen met andere betrokken federaties en het VBO diverse demarches om deze nieuwe maatregel uitvoerbaar te maken.

Een van de grote bezwaren is dat de Staatsveiligheid geen bilaterale akkoorden heeft met een reeks landen, waardoor personen niet gescreend kunnen worden en zij bijgevolg mogelijks geen toegang meer zouden hebben tot een reeks functiesáin bovenvermelde sectoren.

Gepubliceerde regelgeving

  • Wet van 23 februari 2018: Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen
  • KB van 8 mei 2018: Koninklijk besluit tot vaststelling van de activiteitensectoren
    en de bevoegde administratieve overheden bedoeld in artikel 22quinquies, ž 7, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen
  • KB van 8 mei 2018: Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen
  • KB van 8 mei 2018: Koninklijk besluit tot bepaling van de lijst van de gegevens en informatie die geraadpleegd kunnen worden in het kader van de uitvoering van een veiligheidsverificatie
  • KB van 8 mei 2018: Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor de veiligheidsmachtigingen, voor de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen afgegeven door de Nationale Veiligheidsoverheid en voor de veiligheidsattesten afgegeven door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle alsook van de verdeelsleutels bedoeld in artikel 22septies, zesde en achtste lid, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

Meer informatie over de screening en procedures door de Nationale veiligheidsoverheid vindt u opáwww.nvoans.be. Let wel: de pas gepubliceerde teksten omtrent de aanpassingen zijn nog niet beschikbaar op deze website!