De normenantenne "Toepassing van (Europese) regelgeving door de fabrikanten van bouwproducten" houdt de vinger aan de pols over normen en wetgeving met betrekking tot technische bouwproducten. De klemtoon ligt op de toepassing van de volgende Europese richtlijnen en de bijhorende geharmoniseerde normen:

  • De bouwproductenverordening (Construction Products Regulation - CPR)(EU) 305/2011/ betreffende de prestatieverklaring volgens geharmoniseerde testmethoden en de CE-markering.
  • De gastoestellenverordening (Gas Appliances Regulation-GAD) (EU) 2016/426
  • De liftenrichtlijn (Lifts Directive) 2014/33/EU
  • De richtlijn energieprestaties gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) (EU) 2018/844
  • Environmental product declarations (EPD).

De vragen in verband met geharmoniseerde normen over de ErP-kaderrichtlijn 2009/125/EC over het ecodesign van energiegerelateerde producten, de machinerichtlijn 2006/42/EC, de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de EMC-richtlijn 2014/30/EU (Electro Magnetische Compatibiliteit) worden gezamenlijk met de andere normenantennes aangepakt.

Recente evoluties

Onder de bouwproductenverordening is de CE-markering gekoppeld aan een prestatieverklaring. Aangezien er, in tegenstelling tot bij andere richtlijnen, niet beslist is de geharmoniseerde normen te herzien tegen 1/7/2013 maar tegen hun volgende herzieningsdatum, wordt de prestatieverklaring opgesteld op basis van een Annex ZA onder de bouwproductenrichtlijn. De overgang van een conformiteit (pass) naar het aangeven van een prestatie vereist een heel nieuw denkkader. Hoewel 80% van de geharmoniseerde normen onder de bouwproductenrichtlijn klassen en drempelwaarden bevat, zijn deze volgens de bouwproductenverordening de strikte bevoegdheid van de CE. De ontwikkelaars van normen en de gebruikers stellen zich hier heel wat vragen bij. Een CE-markering staat niet garant voor enige kwaliteit, maar bevestigt enkel dat het product volgens geharmoniseerde testmethoden getest is. De CPR biedt geen oplossing aangaande het voor gebruik geschikt zijn van op normen gebaseerde producten. De gebruikers van normen kunnen dit moeilijk begrijpen. Er is veel onduidelijkheid in de keten. De fabrikant wordt verplicht om een prestatieverklaring op te stellen, maar volgt de rest van de keten wel? Welke waarde hecht de installateur aan de prestatieverklaring of verkiest hij een certificaat? Aanvaarden testlaboratoria de waarden van de prestatieverklaring of gaan ze opnieuw testen?

CEN/TC 371 "Project Committee - Energy Performance of Building project group" speelt een belangrijke rol bij de implementatie van de Energy Performance of Buildings Directive. De FprEN 15603 "Energy performance of buildings - Overarching standard EPB" tracht een Europees model op te stellen voor de berekening van de EPB-waarde. Deze Europese aanpak ondervindt zeer veel tegenstand. CEN/TC 371 overziet de andere TC's die deelberekeningen verschaffen in het kader van de EPB.

Van de EN 1090 "Uitvoering van de staalconstructies en aluminiumconstructies” reeks, is enkel nog Deel 1: “Eisen voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen” in herziening. Het is niet evident om een door de EC aanvaardbare geharmoniseerde norm te ontwikkelen. Er heerst bijzonder veel verwarring over het toepassingsgebied van de EN 1090-1, zodat specifiek hiervoor een Technisch Rapport CEN/TR 17052:2017 gepubliceerd is. Deel 2: “Technische eisen voor staalconstructies”; Deel 3: Technische eisen voor aluminiumconstructies";  Deel 4: "Technical requirements for thin-gauge, cold-formed steel elements and structures for roof, ceiling, floor and wall applications" en Deel 5 "Technical requirements for thin-gauge, cold-formed aluminium elements and structures for roof, ceiling, floor and wall applications" zijn gepubliceerd. De Nederlandse vertaling van Deel 2: “Technische eisen voor staalconstructies” komt eerstdaags beschikbaar via https://shop.nbn.be.

Verder is binnen CEN/TC 135 “Execution of steel structures and aluminium structures” enkel nog de norm “Environmental Product Declarations - Product category rules complementary to EN 15804 for Steel and Aluminium structural products, and other metal products, for use in construction works.” In ontwikkeling.

In de Europese normenreeks EN 81 (Safety rules for the construction and installation of lifts and service lifts) verschenen in 2014 de nieuwe basisnormen EN 81-20 en EN 81-50. Deze zullen na de overgangsperiode de oude EN 81-1 en EN 81-2 vervangen. Deze normen integreren reeds delen van specifieke normen zoals toegankelijke liften, evacuatieliften en vandaalbestendige liften. Er is een nieuwe norm in ontwikkeling voor trage liften, EN 81-42. Recent werd ook een initiatief opgestart voor liften in windmolens, EN 81-44.

CEN/TC 156 "Ventilation for buildings" eindigde de herziening van 24 normen voor aanpassing aan de Energy Performance of Buildings Directive met de bedoeling om tot een consistent geheel te komen dat bruikbaar is voor de nationale wetgeving.

Er loopt momenteel een evaluatie van een reeks Belgische normen uit het vakgebied HVAC (reeksen 232, 237, 238 239, D30).

Bij de herziening van het Europese Standaardisatie Systeem werd de nood aan standaardisatie van diensten duidelijk. CEN en CENELEC hebben gezamenlijk binnen CEN-CLC-PC 004 een norm ontwikkeld voor "Services for fire safety systems and security systems".

Verder zijn de volgende Belgische normen in ontwikkeling:

  • NBN S 21-100-1 Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 1: Regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes, de studie en het ontwerp, de plaatsing, de indienststelling, de controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud"
  • NBN S 21-111-1 "Branddetectie- en brandmeldsystemen – Voice Alarm Systems – Deel 1 : selectiecriteria voor spraakalarmsystemen.
  • NBN S 21-208-1 "Brandbeveiliging van gebouwen - Ontwerp en berekening van rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA) - Deel 1: Grote onverdeelde ruimten met een bouwlaag".
  • NBN S 21-208-3 "Brandbeveiliging in gebouwen - Verluchtingsopeningen in binnentrappenhuizen".
  • NBN S 21-204 "Brandbeveiliging van de gebouwen - Schoolgebouwen - Algemene eisen en reactie bij brand".

Opleidingen

De normenantenne verzorgt betalende opleidingen over de EN 1090 en de NBN S 21-100.

Wetgeving/Normen/FAQ 
Agenda
Opleidingen
Contact 1 / Contact 2Contact 3