De toepassing van tijdelijke werkloosheid zal voor vele ondernemingen een noodzakelijk gegeven blijven. Tussen 13 maart en 31 augustus is de tijdelijke werkloosheid verregaand versoepeld voor alle ondernemingen. Het was ook reeds gekend dat vanaf 1 september er opnieuw een scherper onderscheid gemaakt wordt tussen economische redenen en overmacht.


Sinds 30 juli is er ook bijkomende informatie beschikbaar op de website van de RVA. Naast een update van de FAQ zijn ook verschillende infobladen en aanvraagformulieren.

De vier belangrijkste elementen en acties geven we hieronder kort mee.

1. De bijzonder hard getroffen ondernemingen kunnen het versoepeld stelsel tijdelijke overmacht -corona blijven toepassen.

Ondernemingen die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis kunnen blijven gebruik maken van de bestaande vereenvoudigde overmachtprocedure (geen mededelingen verzenden aan de RVA en vrijstelling van de controlekaart C3.2A) en dit tot 31.12.2020.  

Het gaat concreet over ondernemingen die minstens 20% tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona of tijdelijke werkloosheid voor economische redenen kunnen aantonen in het tweede trimester 2020 ten opzichte van het totale aantal dagen aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Ook ondernemingen behorend tot sectoren waar de economische activiteit en de tewerkstelling gevoelig verlaagd zijn omwille van de door de Minister van Binnenlandse Zaken genomen dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken zullen het regime van overmacht verder kunnen blijven toepassen. 

 

Onderzoek of uw onderneming aan de voorwaarde van 20 % tijdelijke werkloosheid over het tweede kwartaal 2020 voldoet en zo ja, bezorg dan via mail een formulier C106A-CORONA-HGO aan de RVA. Lees hierover ook het infoblad E2 .

2. De overige ondernemingen kunnen de gewone regels inzake tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (arbeiders en bedienden) toepassen.

Zowel voor de te volgen procedure voor de onderneming als voor het statuut van de tijdelijke werkloze gelden de klassieke regels. Zo zal U controlekaarten moeten afleveren aan uw werknemers en elke aanvraag zal ook voorafgaandelijk moeten gemeld worden aan de RVA. Hou hiermee rekening en begin tijdig aan de voorbereiding van uw aanvraag.

De regels zijn ook verschillend naargelang het arbeiders of bedienden betreft.

Specifiek voor uw bedienden zal u moeten kunnen aantonen dat:

  • de omzet of productie met 10 % gedaald is
  • of dat er minstens 10 % tijdelijke werkloosheid is bij de arbeiders
  • of dat uw bestellingen met meer dan 10 % gedaald zijn.

Voldoet uw onderneming niet aan deze zogenaamde “preliminaire” voorwaarden, dan kan u overwegen om een erkenning als onderneming in moeilijkheden aan te vragen.

Naast de preliminaire voorwaarden is het voor de bedienden nodig dat de invoering van de schorsing is voorzien in een CAO of ondernemingsplan. Sommige sectoren waaronder PC 209 hebben een dergelijke CAO gesloten. 

Informeer u verder over de voorwaarden, toepassingsmodaliteiten en formaliteiten. Lees hierover infoblad E 2 ( Covid-19 overgangsmaatregelen), infoblad E 22 ( procedure economische redenen voor arbeiders ) en infoblad E 55 ( procedure economische redenen voor bedienden).

3. Zijn er overgangsmaatregelen?

Voor het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zijn tot en met 31.12.2020 overgangsmaatregelen uitgewerkt. Voor de meeste ondernemingen is het evenwel aangewezen om toch de gewone regels (vorig punt 2) toe te passen.

De overgangsmaatregelen voorzien tijdelijk tot 31.12.2020 in een uitbreiding van de maximumduur van volledige of gedeeltelijke schorsing en dit zowel bij arbeiders al bij bedienden. Gelet op feit dat ondernemingen vooral werken met gedeeltelijke schorsingen en de korte duur van de periode gelegen tussen 1 september en 31 december zullen de meeste ondernemingen deze uitbreiding niet nodig hebben. Ze is trouwens ook enkel mogelijk indien de onderneming zich engageert tot bijkomende opleidingsinspanningen voor de tijdelijke werklozen.

Onderzoek of het nuttig kan zijn om zich te beroepen op de overgangsmaatregelen. Voor de meeste ondernemingen zal dit evenwel niet het geval zijn.

4. Tijdelijke werkloosheid overmacht blijft ook mogelijk voor alle ondernemingen ingeval van quarantaine (bijvoorbeeld in het kader van tracing en/of terugkeer uit buitenland).

Wanneer u geen bijzonder hard getroffen onderneming bent, geldt voor de toepassing van de tijdelijke werkloosheid overmacht vanaf 1 september opnieuw de gewone (strengere) procedure (zie infoblad E 24).

In een volgend artikel zullen we ingaan op de sectorale afspraken die u dient na te leven bij de invoering van de tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen

Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer