Indien uw onderneming na 31 augustus geen gebruik meer kan maken van het soepele regime van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona en met onmiddellijke ingang op 1 september wenst over te stappen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, moet u - afhankelijk van uw situatie - mogelijks noodzakelijk ten laatste op maandag 10 augustus actie ondernemen.


In ons artikel van dinsdag hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheden en procedures inzake tijdelijke werkloosheid na 31 augustus. In sommige gevallen is het nodig ten laatste maandag actie te ondernemen.

 1. Voortzetting tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona na 31 augustus

Indien u aan de voorwaarden voldoet om na 31 augustus nog het soepele regime van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona toe te passen, moet u een formulier C106A-CORONA-HGO indienen bij de RVA. U zult in principe binnen de 2 weken na de verzending van dit formulier een antwoord ontvangen van de RVA.

Wenst u vanaf 1 september verder gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure, dan is het aangewezen het formulier C106A-CORONA-HGO zo snel mogelijk in te dienen bij de RVA, zodat u vóór die datum in kennis gesteld kunt worden van de beslissing van de RVA.

2. Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken na 31 augustus

Indien uw onderneming zich na 31 augustus niet kan beroepen op het soepele regime van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, moet u een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, met naleving van de klassieke procedures of de overgangsregeling.

  • Werkloosheid wegens economische oorzaken arbeiders

Indien u vanaf dinsdag 1 september wil overschakelen naar de regeling tijdelijke werkloosheid economische oorzaken, dan moet u de procedure ten laatste opstarten op maandag 24 augustus. Meer info vindt u in de infobladen E 2 en E 22.

  • Werkloosheid wegens economische oorzaken bedienden

Om gebruik te kunnen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid economische oorzaken bedienden, moet er eerst voldaan zijn aan preliminaire voorwaarden (zie infobladen  E 2 en E 54)

2.2.1.  Is uw onderneming in het verleden reeds erkend als onderneming in moeilijkheden die voldoet aan de preliminaire voorwaarden?

Indien uw onderneming sinds 2012 reeds erkend is als onderneming in moeilijkheden op grond van één van de criteria (= formulier C106A ingediend en positief antwoord gehad) en indien de cao of het ondernemingsplan waarin de mogelijkheid tot het invoeren van schorsing bedienden is voorzien, nog van toepassing is, dan kunt u verder gebruik maken van de algemene regeling. U moet wel nog ten minste zeven dagen vooraf een elektronische mededeling schorsing bedienden versturen naar de RVA en de verplichte interne kennisgevingen doen. Meer info vindt u in de infobladen E 2 en E 55

Hieronder vallen ook de ondernemingen die behoren tot PC 209 en sinds 2012 een positief antwoord gehad hebben op een ingediend formulier C106A.  Op deze ondernemingen is de sectorale cao van 4 november 2019 toepassing. U moet wel de sectorale procedure volgen. Dit betekent dat u minstens 14 dagen voorafgaandelijk informatie moet verschaffen en overleg moet plegen met uw vakbondsafvaardiging. Is er geen vakbondsafvaardiging, dan moet u op basis van het sectoraal model de voorzitter van het paritair comité 209 informeren over uw ondernemingsregeling en dit ten minste 14 dagen voorafgaandelijk aan de invoering.  U moet ook de aanvullende vergoedingen toepassen die beschreven staan in deze collectieve arbeidsovereenkomst.

2.2.2. U maakt voor de eerste keer gebruik van de regeling tijdelijke werkloosheid economische oorzaken bedienden?

In dit geval moet u eerst nog aantonen dat uw onderneming voldoet aan de preliminaire voorwaarden. Dat moet blijken uit een formulier C106A dat wordt overgemaakt aan de RVA (procedure ingeval van CAO) of aan de FOD WASO (procedure ingeval van ondernemingsplan) minstens 14 dagen vóór de eerste elektronische mededeling 'schorsing bedienden ingevolge werkgebrek' en de interne kennisgevingen. In principe ontvangt u binnen de twee weken na de verzending van het formulier een positief of negatief antwoord. 

Indien u deze tijdelijke werkloosheid wenst in te voeren met ingang van 1 september, moet u de procedure uiterlijk maandag opstarten. Om de regeling in te voeren vanaf dinsdag 1 september is  een kennisgeving aan de werknemers, RVA en overlegorganen nodig uiterlijk op maandag 24 augustus.  Het formulier C106A dient 14 dagen eerder overgemaakt te zijn, met name uiterlijk op maandag 10 augustus.

U moet voor ondernemingen binnen PC 209 de sectorale procedure naleven. U moet aan de RVA een formulier C106A bezorgen. Daarnaast dient u informatie en overleg te plegen met de vakbondsafvaardiging.  Indien er geen vakbondsafvaardiging is, maakt u de ondernemingsregeling in overeenstemming met het sectoraal model over aan de voorzitter van het paritair comité.

Voor de paritaire comités  200, 219 en 224 bestaan er vandaag geen sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten  met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid bedienden. Op dit ogenblik is ook de interprofessionele CAO 147 niet verlengd. Dit betekent dat de tijdelijke werkloosheid voor bedienden momenteel enkel kan toegepast worden op basis van een ondernemingscao of het een ondernemingsplan. Meer informatie over de te volgen procedure in deze situatie vindt u in de infobladen E 2 en E 54. Een model van ondernemingsplan is beschikbaar op de website van de FOD WASO.

3. Bijkomende aandachtpunten bij toepassing van het regime tijdelijke werkloosheid economische oorzaken (arbeiders en bedienden)

Tijdens het versoepelde regime tijdelijke werkloosheid – overmacht corona werden ook een aantal verplichtingen versoepeld die nu opnieuw van toepassing zijn op de tijdelijke werkloosheid economische oorzaken.

Concreet moet u onder meer:

  • de elektronische mededelingen tijdelijke werkloosheid versturen naar de RVA;
  • de controleformulieren C3.2A afleveren;
  • eventueel een ASR scenario 2 ‘Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden’ versturen, bijvoorbeeld indien u de werknemer voor de eerste keer tijdelijk werkloos stelt of indien de contractuele arbeidsduur wijzigt;
  • vooraleer de arbeidsovereenkomst te schorsen de volledige dagen inhaalrust te laten opnemen ingevolge arbeid op zon- of feestdag en overuren.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen

Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer