Aansluitend aan de uitbreiding van het toepassingsgebied van richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische apparatuur ('open scope') worden bepaalde elektrische en elektronische machines met ingang van 01/07/2018 onderworpen aan de terugnameplicht.†


  • Wij herinneren eraan dat de ondernemingen aan hun terugnameplicht kunnen voldoen op collectieve wijze (zie Recupel) of door een individueel plan voor het beheer van afgedankte elektrische apparatuur einde levensloop in te dienen bij de gewestelijke autoriteiten. Niettemin zijn in BelgiŽ bijna 4.000 ondernemingen toegetreden tot Recupel en hebben er minder dan 10 een individueel plan (uitsluitend voor b2b) ingediend.
  • Als bijlage vindt u een mededeling van Recupel aan de producenten/invoerders van deze machines op de Belgische markt. U kunt uw verplichtingen nakomen door aan te sluiten bij Recupel, door periodiek aangifte te doen van het aantal eenheden dat op de markt werd gebracht en een administratieve bijdrage te betalen aan Recupel (voor iedere eenheid die op de markt wordt gebracht).
  • Voor niet-huishoudelijke apparatuur, zoals de meeste machines waarover het hier gaat, past Recupel een administratieve bijdrage toe die de eventuele kosten m.b.t. logistiek of recycling van de apparatuur niet dekt. Het is dan ook aanbevolen, in het bijzonder voor professionele apparatuur, om de volgende clausule op te nemen in uw verkoopvoorwaarden:

"Voor de uitvoering van de terugnameplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is FIRMA aangesloten bij Recupel.

M.b.t. huishoudelijke apparatuur vermeldt FIRMA de Recupel-bijdrage in een aparte regel op de factuur. Wanneer de klant de betrokken apparatuur afdankt, kan hij dat gratis doen via het inzamelcircuit van Recupel.

Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten is [FIRMA] toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage.

De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van ophaling en verwerking en dit zowel van de professionele apparaten die het voorwerp uitmaken van deze [bestelbon/ factuur] wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden.

Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator waarmee RECUPEL een Charter heeft afgesloten (www.recupel.be). Indien gewenst, kan [FIRMA] de klant in verbinding stellen met een operator voor een prijsofferte."