Op 14 november 2018 werd een nieuwe lijst gepubliceerd (de vijfde raadplegingsprocedure) van chemische agentia waarvoor een verlaging van de blootstellingsgrenswaarde wordt voorgesteld. Als geen bezwaar wordt ingediend, zullen de voorgestelde grenswaarden wettelijk verplicht worden.


 Stelt de voorgestelde verlaging van de grenswaarde een probleem? Dien een bezwaar in. 

De periode waarin een bedrijf kan melden dat ze een probleem heeft met de voorgestelde verlaging start op 14 november en loopt tot 31 januari 2019. De periode waarbinnen een bezwaardossier moet worden ingeleverd (voor de agentia die zijn aangemeld als zijnde een probleem) start op 1 februari en loopt tot en met 30 april 2019. 

Indien u als lidbedrijf bezwaar wenst in te dienen, beschikt u over 2 mogelijkheden: 

  • 1) u stuurt zelf een aangetekende brief waarin u aangeeft bezwaar te willen indienen, waarna u zelf een dossier opmaakt en opstuurt naar de FOD; 
  • 2) u vraagt Agoria om samen met u (en eventueel andere bedrijven die een bezwaar wensen in te dienen voor het zelfde agens) een bezwaar en een dossier in te dienen. In dit geval zal Agoria uw spreekbuis zijn. 

Gelet op de korte termijn om bezwaar in te dienen is het aan te raden om de resultaten van uitgevoerde metingen beschikbaar te hebben. 

Gelieve ons zo snel mogelijk te contacteren indien u wenst dat Agoria voor bepaalde agentia een bezwaarschrift indient. Agoria zal dan, indien noodzakelijk, op korte termijn een bijeenkomst organiseren met de bedrijven die een bezwaar wensen in te dienen. 

Om de werknemers te beschermen tegen de gevaren van de blootstelling aan chemische agentia legt de regelgever grenswaarden op. Aansluitend aan de aanpassing (meestal verlaging) van internationale grenswaarden stelt de administratie van de Humanisering van de Arbeid (HUA) van de FOD Werkgelegenheid en Sociaal Overleg voor om deze ook in ons land aan te passen. Het laatste voorstel van aanpassing dateert van 2017 (de 4de procedure). 

Om in ons land een grenswaarde aan te passen (lees: verlagen), werd in 2006 een specifieke procedure ingevoerd. 

Link naar de procedure en de lijst:

Procedure 

De procedure is opgedeeld in vier fasen: 

  • 1.de dienst Humanisering van de Arbeid stelt een lijst met voorstellen op aan de hand van internationale lijsten; 
  • 2.deze lijst wordt op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gepubliceerd. Tot twee maanden na de publicatie kunnen de werkgevers per aangetekende brief bezwaar aantekenen. Voor de grenswaarden waartegen bezwaar is gemaakt, moet binnen vijf maanden na publicatie van de lijst aangetekend een dossier bij de administratie worden ingediend; 
  • 3. de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk evalueert het bezwaardossier op sociaal, economisch en technisch vlak; 
  • 4. vervolgens neemt de minister een beslissing en legt die aan de Koning voor. 

Criteria bezwaardossiers 

Om geldig te zijn, moet een bezwaardossier aan de volgende vier criteria voldoen: 

  • 1. uitvoerig vermelden waarom de voorgestelde - gezondheidsgebaseerde - grenswaarde niet kan worden gehaald. De redenen kunnen van sociale, economische of technologische aard zijn; 
  • 2. aangeven welke grenswaarde wél kan worden gehaald en vanaf wanneer; 
  • 3. vermelden wanneer de – gezondheidsgebaseerde - grenswaarde wél zal kunnen worden nageleefd; 
  • 4. voorstellen bevatten voor preventieve maatregelen om gezondheidsproblemen te voorkomen bij blootstelling aan de voorgestelde grenswaarden (inclusief gericht gezondheidstoezicht). 

Meer details vindt u in het FOD nieuwsbericht

 

Voor meer info kan u contact nemen met één van de ondergetekenden. 

Let op: op de site van de FOD is ook nog melding gemaakt van de -intussen afgewerkte- 4de raadplegingsprocedure! Deze aankondiging in dit artikel gaat over de 5de procedure.