De VDAB stelt financiŽle middelen ter beschikking van bedrijven die opleidingsprojecten op de werkvloer willen helpen organiseren om mensen die wegens gezondheidsproblemen hun huidig beroep niet meer kunnen uitoefenen, te heroriŽnteren naar knelpuntberoepen. Bekijk hier de details van deze oproep.


Op 1 januari 2016 werd een nieuw raamakkoord gesloten tussen het Rijksinstituut voor ziekte- & invaliditeitsverzekering (RIZIV), de ziekenfondsen, de gespecialiseerde dienst voor trajectbegeleiding (GTB) en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Via dit akkoord ontvangt de VDAB middelen, die het zal investeren in dienstverlening die ter beschikking staat van de doelgroep van personen met een gezondheidsprobleem.

Een deel (1,5 miljoen per jaar) van deze middelen wordt ingezet voor opleidingsprojecten op de werkvloer naar knelpuntberoepen voor personen met gezondheidsproblemen. VDAB wenst hiervoor een open oproep naar bedrijven te lanceren.

De oproep wil mensen met gezondheidsproblemen heroriŽnteren naar knelpuntberoepen.

Voor wie?

 • Personen woonachtig in Vlaanderen met werkervaring die wegens gezondheidsproblemen hun huidig beroep niet meer kunnen uitoefenen en een ander beroep wensen uit te oefenen waarvoor ze niet over de nodige competenties beschikken.
 • De gezondheidsproblemen leiden tot een arbeidsongeschiktheid die mits omscholing van de deelnemer weggewerkt kan worden, waardoor de deelnemer opnieuw aan het werk kan.
 • De personen met gezondheidsproblemen beschikken al dan niet over een arbeidscontract. Het arbeidscontract kan al dan niet gesloten zijn tussen het opleidende bedrijf en de deelnemer.
 • De deelnemer beschikt over een positief advies van een arbeidsgeneeskundige dienst om de opleiding te volgen.

Welke voorwaarden?

De aangeboden projecten dienen minimaal aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • De opleidingen zijn arbeidsmarktgericht en beroepstechnisch van aard en leiden rechtstreeks naar een knelpuntberoep. Het kan niet gaan om†generieke opleidingen.
 • De opleidingen gaan door in Vlaanderen of Brussel op een werkvloer.
 • De opleidingen zijn uitgeschreven in de vorm van een opleidingsplan waaraan een competentiematrix gekoppeld wordt.
 • De groepsgrootte van iedere opleiding leent zich tot het intensief overbrengen van kennis en werkmethoden.
 • De promotor kan zelf deelnemers rekruteren die voldoen aan de voorwaarden van de doelgroep en kan hiervoor alle nodige kanalen aanspreken. De VDAB ondersteunt door andere kandidaat-deelnemers toe†te leiden.
 • Het volgen van de opleiding is goedgekeurd door de arbeidsgeneesheer en/of arbeidsgeneeskundige dienst en wordt voor deelname besproken met een VDAB-bemiddelaar. De opleiding moet passen in een traject naar werk. De definitieve toeleiding wordt uitgevoerd door de VDAB.
 • De promotor doet de nodige registraties in het MLP-dossier van de deelnemer.
 • Het bedrijf bezorgt na afloop van de opleiding een attest verworven competenties aan de deelnemer. Het bedrijf bezorgt na afloop van de opleiding eveneens aan iedere deelnemer een opleidingsattest van de gevolgde opleiding met hierin minimaal vermeld de inhoud en de duurtijd.
 • De opleiding duurt minstens 4 weken en minstens 20u/week. Ze vindt overdag plaats.
 • De lesgevers hebben ervaring in het beroep. Ze kennen de dagelijkse praktijk en zijn op de hoogte van de nieuwste tendensen.
 • Het aanbod is sectoraal divers: de opleidingen moeten over de verschillende sectoren gelijkmatig verdeeld worden. De VDAB kan afwijkingen toestaan op deze regel indien blijkt dat er in bepaalde sectoren meer nood is aan opleidingen.
 • Het aanbod is regionaal gespreid: de opleidingen moeten over de verschillende provincies gelijkmatig verdeeld worden. De VDAB kan afwijkingen toestaan op deze regel indien blijkt dat er in bepaalde regio's meer nood is aan opleidingen.
 • De opleiding zou niet uitgevoerd worden zonder de steun uit deze oproep.

Deze oproep loopt over 2 jaar en kan met 1 jaar verlengd worden:

 • Per jaar wordt er gewerkt met een vaste indieningsdatum. De projecten voor 2018 moeten ten laatste ingediend worden op 23 februari 2018. Projecten kunnen starten na ondertekening van de projectovereenkomsten. De opleiding moet opgestart worden in de loop van 2018.
 • Indien niet alle middelen van deze oproep zijn opgebruikt, zal deze opnieuw worden opengesteld in de loop van 2018.

Op 1 februari 2018 om 10.00 vindt een infovergadering over deze projectoproep plaats. Inschrijven kan tot uiterlijk 17 januari 2018 via regie@vdab.be. Meer informatie vindt u op de website van de VDAB.†