In een vorig artikel hebben we aangegeven hoe u invulling kan geven aan uw globaal preventieplan en jaaractieplan. In dit artikel leggen we uit hoe u de psychosociale risico’s, waaronder stress en burn-out, in kaart kan brengen.

Werknemers zijn steeds langer afwezig. Stress en burn-out zijn belangrijke oorzaken van deze langdurige afwezigheid.

Al sinds 2014 hebben de werkgevers de wettelijke verplichting om een analyse te maken van de psychosociale risico’s in de onderneming en om de nodige preventiemaatregelen te nemen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de psychosociale risico’s tot een minimum worden beperkt of zelfs helemaal worden uitgesloten. In de wetgeving staat verder vermeld dat de werkgever de psychosociale risico’s op het werk dient te identificeren en te evalueren, rekening houdend met de gevaren verbonden aan de 5 A’s:

  • Arbeidsorganisatie;
  • Arbeidsinhoud;
  • Arbeidsvoorwaarden;
  • Arbeidsomstandigheden;
  • Arbeidsverhoudingen (interpersoonlijke relaties op het werk).

Agoria heeft een tool ontwikkeld om deze wettelijke verplichting in te vullen, de ARPA-methode. ARPA staat voor Agoria Risicoanalyse Psychosociale Aspecten.

De tool

De tool geeft een beeld van de psychosociale risico’s in de onderneming/afdeling/subafdeling. De vragen (50-tal) kunnen ter bespreking voorgelegd worden aan een interne werkgroep in de onderneming. Een participatieve aanpak biedt de grootste kans op een “gedragen” resultaat. De samenstelling van de interne werkgroep is bijgevolg van cruciaal belang. De deelnemers dienen de onderneming goed te kennen. Daarom wordt aangeraden om een representatieve vertegenwoordiging van de onderneming/afdeling/subafdeling in de werkgroep op te nemen. Bij de tool is een handleiding voorzien.

Voor wie?

De werkgever kan deze tool gebruiken op het vlak van de gehele organisatie maar het kan ook fijnmaziger nl. voor een afdeling of subafdeling. Op niveau van het individu is de aanpak van een psychosociaal probleem eerder specialistenwerk en daarvoor is deze tool minder geschikt.

Deze methodiek is tevens geschikt om psychosociale problemen in de onderneming bespreekbaar te maken. De methodiek kwam tot stand in samenwerking met de KU Leuven. 

Resultaat

In de tool zijn 2 visualisaties voorzien van het resultaat, enerzijds het globale resultaat van de onderneming en anderzijds een visualisatie via smileys van de 5 A’s per (sub)afdeling.

De staafgrafiek geeft het resultaat weer over alle (sub)afdelingen en dit per risicodomein (A).

Per (sub)afdeling kan u de resultaten terugvinden weergegeven met een smiley, eveneens per risicodomein (A).

Via deze visualisaties krijgt u een goed overzicht in welke (sub)afdelingen en in welk risicodomein (A) de risico’s zich situeren.

Hoe kan ik toegang krijgen?

Lidbedrijven van Agoria kunnen toegang vragen via deze link.

Niet aansluitbare leden kunnen contact opnemen met onderstaande experts.

In een volgend artikel zullen we toelichten welke modellen en documenten Agoria ter beschikking stelt van zijn leden op het vlak van welzijn op het werk.