De procedurevorm voor de aanbesteding van het Mobilidata Core-project verandert van een 'Innovatiepartnerschap' naar een 'Concurrentiegerichte dialoog'. De kern van het Mobilidata-project is om verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming en verkeersemissies in Vlaanderen te verbeteren door innovatieve verkeersoplossingen te creëren die bijdragen aan een vlottere, duurzamere en veiligere verkeersstroom voor elke weggebruiker.


Om het verkeer slimmer te organiseren, wil de Vlaamse Overheid ervoor zorgen dat weggebruikers via data-uitwisseling kunnen communiceren met onze slimme systemen. De weggebruikers zo ver krijgen om hun data te delen, is één stap. Men moet er ook voor zorgen dat al deze data realtime en accuraat wordt verwerkt.

Hiervoor is men op zoek naar partners en om een duurzaam, futureproof en open ecosysteem van commercieel beschikbare C-ITS-diensten te realiseren. De gezochte partners worden geacht een degelijke expertise te hebben in slimme C-ITS data-infrastructuren en -diensten en in het opzetten en operationeel maken van softwaresystemen alsook van de achterliggende cloud services. 

De belangrijkste wijziging in de vooraankondiging is de nieuwe procedurevorm waaronder de overheidsopdracht voor het Mobilidata Core-project in de markt wordt gezet.

Concurrentiegerichte dialoog

Zoals hierboven aangegeven, verandert de procedurevorm voor de aanbesteding van het Mobilidata Core-project. De aanbestedende overheid kiest niet langer voor een Innovatiepartnerschap, maar gaat voor een 'Concurrentiegerichte dialoog'.

In een notendop werkt een concurrentiegerichte dialoog als volgt. Elke belangstellende ondernemer kan naar aanleiding van de publicatie van een selectieleidraad een aanvraag tot deelneming indienen. In deze selectieleidraad staan de criteria waaraan de kandidatuur van een belangstellende onderneming moet voldoen, duidelijk omschreven.

Na selectie van de kandidaten op basis van de selectiecriteria voert de aanbestedende overheid een dialoog met de geselecteerde kandidaten, met de bedoeling om een of meerdere oplossingen uit te werken die aan de behoeften van de aanbestedende overheid beantwoorden. Op het einde van de dialoogfase dienen de ondernemingen een offerte in voor de oplossing(en) die ze tijdens de dialoog hebben uitgewerkt. De aanbestedende overheid kiest vervolgens de beste offerte door alle offertes te toetsen aan vooraf omschreven gunningscriteria.

Volgende stappen

De publicatie van de selectieleidraad is voorzien in de tweede helft van november. De uiterlijke datum voor het indienen van de aanvragen tot deelneming komt daardoor nog voor het einde van dit jaar te liggen.

Er wordt ingeschat dat de dialoogfase afgerond zal worden in de zomer van 2021. Daarna worden de door de ondernemingen ingediende offertes getoetst aan de gunningscriteria voor deze opdracht en wordt de best gerangschikte offerte aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgesteld. Na de dialoogfase kan de ontwikkelfase van start gaan. Verwacht wordt deze te starten in het najaar van 2021. Alle timings zijn onder voorbehoud.

Op 9 oktober verscheen er op eNotification een geactualiseerde versie van de vooraankondiging voor het Mobilidata Core project. Wilt u deze geactualiseerde vooraankondiging raadplegen? Klik dan op deze link. Blijf ook zeker eNotification en TED volgen voor updates.