Met de crisis achter de rug, een aantrekkende economie en krapte op de arbeidsmarkt is het nu zaak de toekomst van ondernemingen te verzekeren. Tijd dus om versterkt in te zetten op de realisatie van de toekomstvisie voor uw bedrijf. En dat hoeft u niet alleen te doen. U kan daarvoor een beroep doen op het team van Agoria. En u kan via ESF uw organisatie laten subsidiëren.


Organisatiestructuur

Is uw organisatiestructuur aangepast aan de uitdagingen van morgen? Hebben uw medewerkers de mogelijkheden om flexibel op klantvragen te antwoorden?
Het ESF lanceerde recent een oproep voor projecten onder de titel Anders Organiseren, met de specifieke doelstelling projecten te ondersteunen die de werkbaarheid van jobs van werknemers verbeteren door aanpassingen aan de organisatiestructuur van een onderneming te stimuleren.

Met andere woorden: vraag steun aan voor uw bedrijf om met Innovatieve Arbeidsorganisatie en Duurzame Inzetbaarheid aan de slag te gaan.
Alle projecten die inzetten op aanpassing van de organisatiestructuur door het uitvoeren van een procesanalyse, het opmaken van een herontwerp, het doorvoeren van de organisatiekanteling in zowel de productiestructuur als de besturingsstructuur, en het uitwerken van een systeem ter ondersteuning van de eerstelijnsleidinggevenden in deze nieuwe situatie, kunnen binnen deze oproep gesubsidieerd worden.

HR beleid van de 21e eeuw

Is uw beleid op vlak van Instroom, Doorstroom en / of Uitstroom aan een update toe? Heeft uw bedrijf een motiverend loopbaanbeleid dat langetermijnperspectieven biedt?
Een Duurzaam loopbaanbeleid zorgt niet alleen voor zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Duurzaam loopbaanbeleid is ook gericht op het waarborgen van de continuďteit van de organisatie.

Alle projecten om aan een duurzaam loopbaanbeleid te werken binnen de domeinen werving & selectie, onthaal, work-life, loopbaanbeleid, competentiebeleid, leiderschap, jobinhoud en uitstroom vallen binnen de scope van deze oproep. Zowel acties op de korte termijn – zogenaamde quick wins – als acties op de middellange termijn – gesitueerd op een hoger strategisch niveau. U kan dus zowel aan de fundamentele bouwstenen van het loopbaanbeleid werken als aan de strategische integratie ervan in een duurzaam geheel.

Organisatiebreed competenties (versneld) verhogen

Zet uw bedrijf in op het opleiden van uw medewerkers om zo digitale competenties te verwerven of om het versterken van de competentie om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken (geletterdheid) of om het bijbrengen van transversale vaardigheden?

Dan is de oproep Opleidingen in bedrijven misschien iets voor jou.

Bij digitale vaardigheden wordt de nadruk gelegd op o.a. de volgende competenties: het gebruik van MS Office pakketten; het beveiligen van ICT toestellen evenals het beschermen van de privacy; het gebruik van sociale media (facebook, linkedIn,…); het gebruik van time-management of google drive ; uitvoeren van taken met slimme apparaten, locatie- & navigatieproblemen oplossen met GPS, inzetten op ERP systemen of SAP systemen, …
Bij geletterdheid komt het erop neer met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT.

Als laatste vaardigheid wordt er ingezet op het bijbrengen of verwerven van vaardigheden die transversaal zijn. Dit wil zeggen competenties die voor een brede waaier van beroepen en binnen verschillende sectoren relevant zijn. Hierbij wordt gedacht aan competenties zoals het kunnen oplossen van complexe problemen, het kunnen nemen van beslissingen, kritisch denkvermogen, creativiteit, onderhandelen, people management, sociale dialoog, leiderschap en coaching, samenwerken in teams, communicatie op de werkvloer, omgaan met verandering, stress management,….

Per dossier mogen maximum 15 verschillende opleidingen worden opgenomen en het moeten opleidingen zijn die zonder de financiële steun van de oproep niet verwezenlijkt zouden worden.

Praktisch

Per project kan maximaal een subsidie van € 80.000* toegekend worden. Daarbij moet het bedrijf een private financiering voorzien van minimaal 30% indien het bedrijf een KMO is, en 50% indien het een grote onderneming betreft.
*100.000 voor de oproep Opleidingen in Bedrijven.

Wanneer?

De oproepen staan nog open tot en met middernacht op:

  • 31 augustus voor de oproep Opleidingen in bedrijven
  • 31 juli voor de oproepen Duurzaam loopbaanbeleid en Anders Organiseren*

*Deze oproepen worden nog herhaald met als deadline 31 oktober

Infosessie:

ESF organiseert een infosessie op:

  • 23 mei in Leuven voor de oproep Opleidingen in bedrijven
  • 7 juni in Brussel voor de oproepen Duurzaam loopbaanbeleid en Anders Organiseren

Meer weten? Neem dan een kijkje op de ESF-website.