De normenantenne "Process Equipment" houdt de vinger aan de pols over normen en wetgeving m.b.t. de veiligheid van drukapparatuur, leidingen, pompen en compressoren. De klemtoon ligt op de toepassing van de volgende Europese richtlijnen en de bijhorende geharmoniseerde normen:

  • De richtlijn drukapparatuur (Pressure Equipment Directive - PED) 2014/68/EU, specificeert de essentiële eisen waaraan apparaten die onderworpen zijn aan een maximale toelaatbare druk groter dan 0,5 bar (effectief) moeten beantwoorden.
  • De richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm (Simple Pressure Vessel Directive - SPVD) 2014/29/EU, specificeert de essentiële eisen waaraan in serie vervaardigde, niet aan vlambelasting onderworpen gelaste drukvaten met een inwendige druk van meer dan 0,5 bar die bestemd zijn om lucht of stikstof te bevatten, moeten voldoen.

De vragen in verband met geharmoniseerde normen over de ATEX richtlijn 2014/34/EU worden gezamenlijk met de andere normenantennes aangepakt.

Recente evoluties

De in drukapparatuur aanwezige stoffen worden onderverdeeld in gevaarlijke en ongevaarlijke stoffen overeenkomstig de Verordening (EG) nr. 1272/2008, beter gekend als CLP (Classification, Labelling and Packaging). Deze introduceert in de Unie het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en voert nieuwe gevarenklassen en categorieën in.

CEN/TC 54 werkt aan een herziening van de drukvatennorm EN13445. De versie 2009 van de delen 1 tot 6 en deel 8 met alle correcties en amenderingen worden herbekeken en aangevuld met nieuwe inzichten, in het bijzonder:

  • EN 13445-2: berekeningsmethode ter preventie van brosse breuk
  • EN 13445-3: toevoeging van een alternatief voor de 500 cycli-regel (vermoeiing)
  • EN 13445-4: introductie van ISO 9606 als lasnorm (ter vervanging van EN 287)

Opleidingen

De normenantenne verzorgt betalende opleidingen over:

  • De richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
  • De EN 13445 Unfired pressure vessels

 

 

Wetgeving/Normen/FAQ 
Agenda
Opleidingen
Contact