“Tijd om samen het schilderij van het nieuwe Vlaanderen te schilderen”, zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen. “De Vlaamse minister-president schetste in zijn Septemberverklaring de juiste uitdagingen en doelde op een nieuwe technologische revolutie. Laat ons dit samen aanpakken. Zoals de Vlaamse primitieven zeshonderd jaar geleden de wereld verbaasden met hun schilderijen, kunnen we ook nu weer de wereld veroveren met onze technologische oplossingen die echt wereldtop zijn. De Vlaamse regering zit dankzij slimme beleidskeuzes op het juiste pad, maar moet nu ook echt vooruit gaan richting een digitale en duurzame maatschappij en gas geven om Europese koploper te worden”, vindt Demuynck. Agoria is vooral tevreden met de nieuwe plannen rond de ontsluiting van digitale data, de ambitie voor waterstof en de doorbraak van 5G.


Op 28 september stelde Vlaams Minister-President Jambon zijn Septemberverklaring voor in het Vlaams halfrond. De Vlaamse regering stelde een positief project voor om Vlaanderen opnieuw veerkrachtiger te maken. Hiervoor wil ze 4,3 miljard euro aan éénmalige investeringen doen. Agoria Vlaanderen reageert alvast erg positief op deze plannen waarin technologische vooruitgang een hoofdrol speelt. “De economische en maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan, zijn groot, maar iedere crisis brengt een opportuniteit.” aldus Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen. “Ik ben ervan overtuigd dat Vlaanderen als sterke economische regio versterkt uit deze crisis kan komen, tenminste als we in Vlaanderen een ambitieus en doordacht herstelbeleid voeren, waarbij we slim investeren in innovatie en digitalisering, maar ook volop de omschakeling naar een duurzame maatschappij en economie maken. Agoria Vlaanderen is dan ook tevreden dat deze boodschap door de Vlaamse regering werd opgepikt. Daarnaast stemmen ons de nieuwe plannen rond het ontsluiten van digitale data en de uitgesproken ambities rond waterstof ons alvast erg tevreden.”

Extra inspanningen voor innovatie valoriseren door in te zetten op bedrijfsgedreven innovatiesteun

De Vlaamse regering gaf aan om op vlak van innovatie bijkomende inspanningen te doen. “Willen we van Vlaanderen een innovatieve koploper maken, dan is het cruciaal dat de innovatie bij bedrijven nu in nasleep van de corona pandemie niet stilvalt. We vragen de Vlaamse overheid dan ook om de voorziene budgettaire opstap voor innovatie niet te laten varen, en één procent van het bruto binnenlands product aan innovatie te spenderen. Deze extra budgettaire inspanning kan ook gevaloriseerd worden door de bedrijfsgedreven innovatiesteun te verdubbelen. Op die manier geven we een technologie ‘push’ aan onze bedrijven.” aldus Peter Demuynck.

Digitaliseer samen met onze digitale dienstverleners

 “De ambitie van de Vlaamse regering om digitalisering transversaal over alle aspecten van onze samenleving te versnellen is lovenswaardig en noodzakelijk, weliswaar moet men er eveneens over waken dat het grote aanbod aan publieke ondersteuningsinitiatieven niet verder fragmenteert maar complementair is aan elkaar, waarbij zeker ook altijd rekening wordt gehouden met de innovatiekracht die  onze digitale dienstverleners op de markt hebben.” benadrukt Peter Demuynck. Agoria Vlaanderen is ook tevreden met het uitgesproken engagement van de Vlaamse regering om 5G in Vlaanderen uit te rollen.

Levenslang leren, nu!

Agoria Vlaanderen stelt tevreden vast dat de Vlaamse regering alle Vlamingen aan het werk wil en hierbij vooral ook wil inzetten op opleidingen. Toch is het belangrijk te benadrukken dat ook zij die aan het werk zijn zich constant zullen moeten bijscholen. Vlaanderen heeft nog grote stappen te zetten op vlak van levenslang leren, daarom roept Agoria op om dringend werk te maken van de leer- en loopbaanrekening.

Kies voluit voor een duurzame agenda

Agoria Vlaanderen reageert ook positief op de beoogde transformatie rond duurzaamheid en is vooral ook benieuwd naar het programma met betrekking tot de renovatiegolf. “Renovatie draagt niet alleen in belangrijke mate bij aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen, maar zal ook extra jobs creëren. Aandachtspunten blijven weliswaar het zorgen dat een investering in klimaatneutraal bouwen maximaal rendeert, het vervullen van de eigen voorbeeldfunctie door overheidsgebouwen, sociale woningen, scholen en ziekenhuizen versneld te renoveren, zorgen dat in klimaatneutrale gebouwen ook comfortabel en gezond geleefd kan worden, het voorzien van goede adviezen voor de toepassingsmogelijkheden voor bouwtechnologie, het blijven stimuleren van de toepassing van hernieuwbare energie en de beschikbaarheid van voldoende geschoolde werknemers in de bouwsector.”, aldus Peter Demuynck.

Agoria juicht ook de verdere investeringen in hernieuwbare energie, CO2 opvang, waterstof en verdere elektrificatie o.a. via laadpalen toe, en hoopt dat de Vlaamse middelen ook naar de financiering van de basisinfrastructuur voor deze koolstofneutrale energiedragers zal gaan zoals dat voor andere “publieke werken” ook het geval zou zijn. We denken hierbij aan waterstofnetwerken, hoogspanningslijnen en energiegemeenschappen.

Een andere belangrijke hefboom om Vlaanderen duurzamer te maken is de circulaire economie, die ook even door de Minister-President werd aangehaald. “Vlaanderen heeft hiervoor heel veel troeven in huis, denk maar onze sterke kennisinstellingen en onze logistieke infrastructuur. Veel van onze bedrijven staan klaar om nieuwe circulaire businessmodellen uit te rollen. Agoria vraagt daarom aan de Vlaamse Regering om nu ook snel werk te maken van een strategische roadmap en een impulsprogramma voor een circulaire maakindustrie, zodat niet alleen efficiënt wordt omgesprongen met grondstoffen, maar producten ook een langere levensduur hebben. Integreer in deze roadmap ook digitale toepassingen die een belangrijke stimulans kunnen geven aan de circulaire economie.”

Vlaanderen internationaal positioneren en connecteren

Tenslotte is Agoria Vlaanderen ook blij om te horen dat ook het belang van internationalisering meermaals onderstreept werd door Minister-President Jambon. Zoals de kunst van de Vlaamse primitieven in de 15e en 16e eeuw de wereld domineerde, moeten we de ambitie hebben om ook onze Vlaamse technologie internationaal aan de top te positioneren.  Voor Flanders Investment & Trade (FIT) werd reeds de positieve beslissing genomen om 10 extra technologie attachés uit te sturen, maar in de uitvoering zal het er op aankomen dat ze voldoende de link met onze Vlaamse bedrijven behouden. Agoria Vlaanderen bundelt hiervoor graag de krachten met FIT. Daarnaast vraagt Agoria Vlaanderen ook dat de Vlaamse regering de komende maanden onze bedrijven ondersteunt en een mitigerend beleid inzake brexit voert.

Aarzel niet om contact op te nemen voor meer informatie of een gesprek met Peter Demuynck.