De Waalse regering heeft recentelijk een besluit over de toepassing van pesticiden goedgekeurd. In dat besluit wordt met name bepaald dat rekening moet worden gehouden met het tijdstip van de dag bij toepassing van pesticiden in de buurt van scholen evenals met de windsnelheid, en dat materiaal moet worden gebruikt dat verwaaiing van de gebruikte middelen beperkt.


Op 14 juni 2018 heeft de Waalse regering een besluit goedgekeurd tot wijziging van het besluit van 11 juli 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling (Ö)†[1].†Dit besluit is gepubliceerd in het Staatsblad van 28 juni jl. (link).

De tekst van het oorspronkelijke besluit is lichtjes aangepast:

  • Nieuw in het besluit is dat rekening moet worden gehouden met het tijdstip van de dag†wanneer in de buurt van scholen en crŤches wordt gespoten. Op die plaatsen mogen voortaan geen pesticiden meer worden toegepast tijdens de bezoekuren van die plaatsen op minder dan 50 meter van de perceelgrens van die plaatsen. Deze bepaling treedt in werking voor de volgende ingezaaide teelt;
  • Het besluit verbiedt de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen indien de windsnelheid†gelijk is aan of hoger dan 20 km/h. Deze maatregel treedt in werking op 28/09/2018;
  • De bepaling m.b.t. materiaal dat verwaaiing beperkt, wordt gewijzigd als volgt:

    Oude bepaling Nieuwe bepaling (treedt in werking op 1 januari 2019, behalve voor professioneel gebruik in de boomfruitproductie, waarvoor de maatregel op 1 januari 2020 in werking treedt)
    De persoon die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, hanteert een geschikt materiaal dat verwaaiing beperkt, dat goed afgesteld is en in goede staat is. De persoon die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, hanteert een geschikt materiaal dat verwaaiing met minstens vijftig percent beperkt, dat goed afgesteld is en in goede staat is. De Minister van Leefmilieu kan de lijst opmaken van het materiaal dat verwaaiing met minstens vijftig percent beperkt.
    De lijst van materiaal dat verwaaiing met minstens vijftig percent beperkt, moet dus nog worden opgesteld. Wij houden dit in de gaten.

[1]†Besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 5 november 1987 betreffende het opmaken van een verslag over de toestand van het Waalse leefmilieu (BS van 5/09/2013).