De nieuwe wetgeving betreffende overheidsopdrachten is sinds 30 juni jl. van kracht. Wie de ontwikkelingen als gevolg van deze nieuwe wetgeving heeft gevolgd, weet dat de aanbestedende overheden nog de tijd was gegeven om te voldoen aan de veranderingen die hen wachtten. Die termijnen verstrijken bijna...


18 april 2018: het UEA mag niet meer op papier worden gebruikt 

Alleen het elektronisch formaat zal nog worden aanvaard. U kunt overigens al een tijdje gebruikmaken van de UEA-dienst van de Europese Commissie.

Ook de federale e-Procurement-dienst biedt nu een UEA-dienst aan op het adres https://dume.publicprocurement.be.

Deze applicatie steunt op de broncode van de UEA-dienst van de Europese Commissie, met enkele wijzigingen: 

  • UEA-aanvragen kunnen in verschillende talen tegelijk worden opgesteld;
     
  • het opstellen van UEA-aanvragen is, indien mogelijk, in overeenstemming gebracht met het Belgisch regelgevingskader;
     
  • de interface van de applicatie is visueel aangepast om aan te sluiten bij de overige e-Procurement-applicaties (e-Notification en e-Tendering);
     
  • de opmaak van de pdf-versie van het UEA is verbeterd.

Binnenkort zal een handleiding ter beschikking worden gesteld op www.publicprocurement.be. De link naar die handleiding zal ook worden gepubliceerd op de startpagina van de UEA-dienst van e-Procurement.

1 mei 2018: alle aanbestedende overheden moeten toegang hebben gevraagd tot Telemarc

Voor ondernemingen betekent dit tijds- en efficiëntiewinst in procedures voor overheidsopdrachten omdat ze in principe niet verplicht zijn om documenten of bewijsstukken voor te leggen wanneer de aanbestedende overheid deze kosteloos kan opvragen via elektronische weg, met name via Telemarc (artikel 73 § 4 van de wet van 17 juni 2016). Die documenten betreffen de btw en de belastingen, de Nationale Bank, de RSZ, de KBO, de erkenning van aannemers en – in principe in 2019 – uittreksels uit het strafregister.

In de praktijk vermelden aanbestedende overheden in de opdrachtdocumenten echter maar zelden of ze daadwerkelijk toegang hebben tot Telemarc (zelfs als dat het geval is).

Hoewel er geen lijst bestaat van aanbestedende overheden die toegang hebben tot Telemarc, moeten tegen 1 mei e.k. alle aanbestedende overheden toegang hebben gevraagd tot Telemarc. Volgens de Dienst Administratieve Vereenvoudiging gaat inschrijven heel snel en kost het een aanbestedende overheid maximaal drie dagen. 

Opgelet: ga er toch niet vanuit dat een aanbestedende overheid vanaf 3 mei 2018 toegang heeft tot Telemarc en dat u de gevraagde documenten dus niet zou hoeven te bezorgen. Het risico bestaat nl. dat u dan alsnog wordt uitgesloten! U kunt dus het beste voorzichtig zijn en de aanbestedende overheid hierover polsen.

18 oktober 2018: de elektronische procedure wordt veralgemeend voor alle aanbesteders voor opdrachten waarvan de geraamde waarde de Europese drempels overschrijdt 

 Meer weten over overheidsopdrachten? Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de Agoria Academy-opleidingen over de basis van overheidsopdrachten. Deze opleidingen vinden plaats op: 
- 24 april en 5 juni in Antwerpen (NL)
- 31 mei en 7 juni in Louvain-la-Neuve (FR)