Hogeschool VIVES (Campus Kortrijk en Oostende) en KU Leuven (Campus Brugge) lanceren een oproep aan geïnteresseerde bedrijven om deel te nemen aan dit TETRA-project via de begeleidingsgroep. U krijgt met dit project een duidelijk zicht op de werking van de brandstofceltechnologie en hoe deze veilig kan worden toegepast.


In het kader van de recent gelanceerde Green Deal van de Europese Commissie en de steeds strenger wordende uitstootnormen opgelegd door de Vlaamse regering, zal de industrie op relatief korte termijn genoodzaakt zijn om emissiearme, betrouwbare en kostenefficiënte alternatieven te vinden voor de huidige fossiele aandrijvingen zoals deze met verbrandingsmotoren. Hierbij is het cruciaal dat de aangeboden technologische oplossingen een volwaardige en bruikbaar uitweg kunnen vormen, dat aan dezelfde eisen kan voldoen als deze van de huidige conventionele systemen.

Een performant alternatief voor aandrijfsystemen op basis van verbrandingsmotoren, is een elektrische aandrijving gevoed door een brandstofcel gecombineerd met batterijen.

Hoewel er veel toepassingen bestaan die gebaat zouden kunnen zijn met de implementatie van een elektrisch aandrijfsysteem met brandstofcel en batterijen, zoals o.a. noodstroomgeneratoren, bouwmachines, drones, voertuigen, vrachtwagens en heftrucks, is de kennis over het installeren, het gebruik en de regelgeving met betrekking tot deze technologie eerder beperkt bij Vlaamse bedrijven.

Om dit hiaat in de kennis op te vullen, nemen VIVES Campus Kortrijk en Oostende in samenwerking met KU Leuven Campus Brugge het voortouw door een laagvermogen testinstallatie te bouwen, met de bedoeling bedrijven te kunnen informeren over deze technologie en met hen een eventuele conversie naar een applicatie met brandstofcellen te onderzoeken en te faciliteren.

De brandstofceltechnologie die zal worden gebruikt is de gangbare PEMFC-technologie, die op relatief lage temperaturen werkt en zijn robuustheid reeds heeft bewezen.

Verwachte resultaten van het project

In eerste instantie zal de bestaande technologie rond brandstofcellen en de bijhorende componenten in kaart gebracht worden (o.a. Balance of Plant, opslag, conditioneren en leveren van waterstof, wettelijke verplichtingen, typische prestaties). Vervolgens zal een testopstelling gebouwd worden rond een PEM-brandstofcel, die inzetbaar zal zijn voor zowel onderzoeksdoeleinden als didactische doeleinden. Bijkomend wordt het project volledig gedocumenteerd, waarbij o.a. leveranciers, berekeningen, veiligheidseisen, ... zullen worden opgenomen, zodat de volledige realisatie kan worden geconsulteerd door de gebruikersgroep in het project.

Via deze weg verspreiden wij graag deze oproep naar geïnteresseerde bedrijven die willen deelnemen aan dit project via de begeleidingsgroep.  U krijgt met dit project een duidelijk zicht op de werking van de brandstofceltechnologie en hoe deze veilig kan worden toegepast.

Hoe kan dit project een meerwaarde betekenen voor uw bedrijf?

  • U komt in contact met andere bedrijven die actief zijn in het domein. Uw netwerk rond waterstoftechnologie wordt uitgebreid.
  • U participeert actief in een innovatief project.
  • U wordt geïnformeerd over de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.
  • U komt in een interdisciplinair team terecht.
  • U kan mee het project sturen.

Wat houdt een dergelijk engagement in?

  • U krijgt inzicht in de realisatie en ontvangt alle projectresultaten.
  • Als lid van de gebruikersgroep participeert u aan diverse overlegmomenten (2x/jaar). Het project loopt over 2 jaar.
  • De cofinanciering vereist voor een TETRA-dossier vervalt in dit dossier door de COVID-19 impact op bedrijven en organisaties.
  • Uw organisatie engageert zich om actief betrokken te zijn bij het project en om op relatief korte termijn waterstoftechnologie te implementeren.
  • Met de bekomen projectresultaten kunt u de technologie-integratie gaan optimaliseren naargelang uw applicatie. U kan daarbij ondersteund en begeleid worden door VIVES en KU Leuven Campus Brugge, zowel op technologisch als economisch vlak.

Heeft u interesse of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met  sam.schotte@vives.be