Wij delen graag met u de oproep met betrekking tot het Project van Europese omvang rond het ontwerp en de productie van batterijcellen en Ėmodules van de nieuwe generatie van de FOD economie.


De oproep staat op van 20 februari 2019 tot 19 maart 2019.

De energietransitie leidt tot een zeer sterke groei van de behoeften aan batterijen voor mobiele (elektrificatie van voertuigen) en niet-mobiele toepassingen. Gezien het strategische karakter en het economische gewicht van deze sector is het ontstaan van een Belgisch en Europees industrieel aanbod op het gebied van batterijtechnologie een prioritair werkterrein voor de regering.

In het kader van het door de Europese Commissie aangenomen actieplan met als doel Europa de voortrekkersrol in een concurrerende en duurzame productie van batterijcellen te geven, wenst BelgiŽ met Duitsland, Frankrijk en andere lidstaten die interesse betonen voor een gemeenschappelijke aanpak met het oog op een innoverende industriŽle en milieuvriendelijke productie van batterijcellen in Europa na te gaan of Belgische projecten kunnen geÔntegreerd worden in ťťn groot project op Europese schaal. Mits inachtneming van de voorwaarden in de mededeling van de Commissie, gepubliceerd in het PBEU van 20 juni 2014 (C188/4), zou dit belangrijke project kunnen gecatalogeerd worden als belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI).

Doel van de oproep

Deze oproep tot indiening van blijken van belangstelling (OIB) heeft tot doel om actoren te identificeren die in BelgiŽ aan dit eerste grote project zouden kunnen deelnemen voor het ontwerp en de productie van vernieuwende en milieuvriendelijke batterijcellen en Ėmodules in Europa, in samenwerking met partners van andere lidstaten. Eťn van de beoogde doelstellingen is de ontwikkeling van grote opslaginfrastructuren (vanaf 25 MW en/of aangesloten op het transmissienet) of de ontwikkeling van kleine en middelgrote opslagsystemen van de generatie 3b of 4, gekoppeld aan het distributienet. Ook ontwikkelingen voor mobiele toepassingen zoals elektrificatie van personen- en goederentransport behoren tot de doelstellingen.

Aan deze oproep hangt momenteel nog geen enkele financiering vast : deze oproep heeft louter tot doel om informatie te verzamelen op basis waarvan de Belgische overheden (federale overheden en gewesten) kunnen beoordelen of een deelname aan een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang inzake batterijproductie een realiseerbare opportuniteit vormt.

Deelnamevoorwaarden voor het project

Aan dit belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang zijn volgende deelnamevoorwaarden verbonden :

 • de onderneming moet de waardeketen ondersteunen (gaande van de ontginning van grondstoffen nodig voor de productie van de verschillende celbestanddelen tot de recyclage van batterijen) voor een innoverende en milieuvriendelijke industriŽle productie van batterijcellen en Ėmodules in Europa. Ze moet in BelgiŽ een investeringsplan hebben in het kader van het project ;
 • het technische project van de onderneming moet zowel betrekking hebben op O&O als op de fase van de eerste industriŽle toepassing[1] van nieuwe technologieŽn ontwikkeld in het kader van het belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang, die geÔntegreerd zijn in de productie van batterijcellen en Ėmodules, onder andere lithium-ion batterijen van de generatie 3b of 4;
 • het door de onderneming voorgestelde technische project moet een belangrijke innovatie inhouden ten opzichte van de wereldwijde stand van de techniek op dat domein (state of the art);
 • de onderneming moet een samenwerkingsdynamiek hebben;
 • de onderneming moet zich engageren om nieuwe kennis verworven in het kader van de gefinancierde werken te verspreiden, en niet enkel onder haar klanten en leveranciers; het belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang moet er immers toe leiden, dat de verworven kennis op zeer ruime schaal kan worden verspreid, ongeacht of ze beschermd is door een titel of een recht van intellectuele eigendom. De verspreiding moet verder gaan dan de projectpartners binnen de hele Europese Unie. De mechanismen voor kennisverspreiding moeten gedetailleerd worden uiteengezet. De resultaten die beschermd zijn door een titel of een recht van intellectuele eigendom moeten worden verspreid volgens de marktvoorwaarden, die eerlijk, redelijk en niet-discriminerend moeten zijn ;
 • de in oprichting zijnde ondernemingen moeten potentieel in aanmerking komen, en in dat geval moet het dossier ingediend worden door de toekomstige aandeelhouders;
 • er mag ten aanzien van de onderneming geen bevel tot terugvordering uitstaan van de steun die ingevolge een besluit van de Europese Commissie onrechtmatig en met de interne markt onverenigbaar is verklaard ;
 • de onderneming mag zich niet in moeilijkheden bevinden, in de zin van de definitie in de richtsnoeren van de Europese Commissie voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiŽle ondernemingen in moeilijkheden (artikel 2.2.)
 • het technisch project van de onderneming moet worden gecofinancierd door de begunstigde onderneming en kan eveneens worden gecofinancierd door Europese fondsen.

Dossier

Het in te dienen dossier moet volgende stukken bevatten :

 • Het volledige fiscale dossier van de onderneming, met de bijlagen ervan, of, in het geval van een in oprichting zijnde onderneming, het volledige fiscale dossier van haar aandeelhouders alsook een gedetailleerde beschrijving van het project van de onderneming;
 • Het volledig ingevulde document "project portfolio"†(op zijn minst de paragrafen 1, 2, 3, 4, 5, 6.1 en 7.1) met precieze opgave van de lokalisatie van de geplande investering, de in aanmerking komende kosten, de start- en einddatum van het project.†

Via deze link kan u het project portfolio document downloaden (44,3 kB)†

Contact

IPCEI.BATTERIES@economie.fgov.be

[1] De eerste industriŽle toepassing heeft betrekking op de overgang van pilootinstallaties naar een grotere schaal of naar de eerste apparatuur en installaties van hun soort in de fasen na de proefinstallatie, met inbegrip van de experimentele fase. Massaproductiefasen en commerciŽle activiteiten komen niet in aanmerking.