Alstom Belgium is een van de winnaars van de Factory of the Future Awards 2020. Hoewel het bedrijf – net zoals andere laureaten – niet in de mogelijkheid was om zijn prijs persoonlijk in ontvangst te nemen tijdens de Agoria-roadshow, slaagde Motion Control er toch in om met Pierre Meunier en Samantha Esteban, twee Alstom-ambassadeurs, op het (weliswaar virtuele) spreekgestoelte te krijgen. Wat waren voor hen de redenen en motivaties om deel te nemen aan de wedstrijd? En welke stappen werden er ondernomen om in aanmerking te komen voor de prijs?


Activiteiten

Alstom Belgium is een belangrijke speler inzake mobiliteit in België. Het bedrijf ontwerpt en produceert elektrische apparatuur voor railvoertuigen zoals metro's, trams en treinstellen, en ook digitale seingevings- en veiligheidsapparatuur voor hoofdlijnen.

Daarnaast ondersteunt Alstom Belgium zijn klanten aan de hand van de productie en het beheer van reserveonderdelen en het onderhoud, de reparatie en de modernisering van bestaande systemen.

Ontdek meer details in deze video:

Alstom Charleroi

Engineering

Met hotspots in Brussel en Charleroi kan Alstom Belgium bogen op twee vestigingen. Op de Brusselse site staan teams in direct contact met hun nationale klanten, terwijl er op de andere locatie (in Charleroi, op de site van het voormalige ACEC) twee expertisecentra gelegen zijn die uniek zijn voor de hele Alstom-groep.

  • Het eerste expertisecentrum houdt zich bezig met oplossingen voor digitale signalering, zoals het ERTMS-ETCS-systeem waarmee een harmonieuze circulatie tussen de diverse Europese spoorwegnetwerken mogelijk wordt.
  • Het tweede expertisecentrum richt zich op tractiesystemen en omvormers voor hulpenergie in moderne treinstellen.
    Sinds enkele jaren gaat de aandacht van deze afdeling ook nadrukkelijk richting energieterugwinning en -opslag om zo de energie-efficiëntie van transportmiddelen te verbeteren.

De site in Charleroi is in de eerste plaats een onderzoeks- en ontwikkelingssite. De sterke engineeringactiviteiten worden er gedragen door zowat de helft van het totale personeelsbestand van de site, met name 500 van de 1.250 werknemers.

Productie

Naast de engineeringactiviteiten vindt er op de site in Charleroi ook productie plaats, zij het dan niet van grote series maar eerder van prototypes, eerste serie producten en kleine series voor lokale projecten. Ook de productieprocedures voor nieuwe producten worden in Charleroi ontwikkeld, om nadien dan te worden uitgerold en geproduceerd op andere locaties van de groep. Deze werkwijze reflecteert de strategie van de groep, om de voorkeur te geven aan lokale productie, dicht bij de klant.

Motivatie om mee te dingen naar een Factory of the Future Award

Overeenstemming met eigen optimalisatietraject

Pierre Meunier, Innovation Director bij Alstom Belgium, licht de rol toe die de site in Charleroi inneemt binnen de groep: “De twee expertisecentra definiëren niet enkel de nieuwe digitale producten en tractiecomponenten, maar streven er ook naar om bestaande productieprocessen en de bijhorende werkmethodes te optimaliseren. Het gaat hierbij niet over de ontwikkeling van nieuwe technologieën, maar eerder over het inzetten van bestaande technologieën die ons kunnen helpen om onze processen te verbeteren. In die optiek leek het onze innovatiecel opportuun dit proces ineens ook aan te grijpen om mee te dingen naar een Factory of the Future Award. Ons eigenste actieplan bleek immers goed overeen te stemmen met de zeven transformaties die door de Factory of the Future-organisatie werden gedefinieerd.“

Visibiliteit

Naast de overlapping tussen de voorop­gestelde transformatiepunten van de organisatie en het eigen actieplan, was er nog een andere reden om deelte nemen aan de wedstrijd: “Alstom is in België nog relatief onbekend bij het grote publiek, en dus zagen we de Factory of the Future Award als een middel om de zichtbaarheid op te drijven. Bovendien zou dergelijke erkenning ook onze status binnen de groep te goede komen, zo verwachtten we, iets wat ook zou blijken. Het winnen van de award bevestigt Alstom Charleroi definitief als de wereldreferentie voor de gebieden waarin we actief zijn.“

7 transformaties

De eerste contacten tussen Alstom en Agoria werden gelegd door de voorganger van Pierre Meunier. Een eerste beoordeling leidde toen tot een stappenplan om te kunnen voldoen aan de eisen van de zeven transformaties van Factory of the Future. 

“Op basis van dat stappenplan werden heel wat nieuwe systemen opgestart en behoorlijk wat verbeteringen in de praktijk uitgewerkt, om deze uiteindelijk ook voor te stellen aan de auditoren van Factory of the Future. Het hele traject tussen die eerste beoordeling en de certificering zou uiteindelijk ongeveer twee jaar in beslag nemen. Door de aard van de evaluatieprocedure vervullen de auditoren zowel de rol van rechter als die van adviseur. Zo kwamen ze met een reeks aanbevelingen op basis van zaken die ze bij andere bedrijven hadden gezien. Verscheidene van deze adviezen bleken erg waardevol, en besloten we dan ook aan te grijpen om de rest van ons actieplan uit te werken.”

Andere oriëntatie van Factory of the Future

Flexibel schakelen tussen kleine series

Ondanks het traject leken de beschreven transformaties op het eerste zicht misschien niet helemaal van toepassing op de situatie bij Alstom Charleroi, zo vertelt Samantha Esteban, Manufacturing Director en lid van de innovatiecel bij Alstom Belgium. “De roadmap Factory of the Future is vandaag meer gericht op de industrialisatie van grote series, terwijl dit absoluut niet onze corebusiness is. We wisten echter aan te tonen dat het mogelijk is om het stappenplan aan te passen aan de manier waarop we werken en tegelijkertijd een hoog niveau van digitalisering te bereiken, waardoor we efficiënter kunnen werken. Dit bewijst dat de transformaties en een geavanceerde digitalisering ook perfect mogelijk zijn voor kleine series met vele productvariaties, door de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen. Dit aanpassings­vermogen, een rechtstreeks gevolg van onze activiteit, is een van de sterke punten die de auditoren hebben genoteerd.“

Integrated engineering

Adaptatie van technologie

Opleiding vormt de kern van het bedrijf. Om die reden is er op de site ook een school ingericht waar een groot aantal opleidingen plaatsvinden: opleiding over de processen, de gereedschappen of de invloed van deze processen en gereedschappen op het dagelijkse werk. “Deze opleidingen laten ons toe om het personeel inzicht te laten verwerven in nieuwe technologieën, waardoor deze ook sneller zullen worden omarmd binnen alle geledingen van onze firma”, meent Esteban, “dus zowel bij de arbeiders, bedienden als bij de managers.”

Marguerite-plateaus

Een van de sterke punten die de auditoren hebben opgemerkt, zijn de multidisciplinaire teams zich in de directe omgeving van de productieketen bevinden. “Veelal gaat het om een klein team waarin we verschillende vakgebieden combineren die van toepassing kunnen zijn voor de uitvoering van een project. Het vormen van deze teams, ‘Marguerite-plateaus’ in het Alstom-vocabularium, is een manier om iedereen bij een project te betrekken. Want bij nieuwe technologieën gaat het niet noodzakelijk om het bedenken, maar ook om het aanpassen of vinden van nieuwe toepassingen voor productiemiddelen die elders al bestaan.“

Voorbeeld van nieuwe technologie

Een voorbeeld van de ontwikkeling van een nieuwe technologie is de interactieve ‘looming table’ voor het maken van kabelbomen. De tafel bestaat uit zes geconnecteerde schermen en een touchscreen, en kwam er ter vervanging van een vroeger systeem, waarbij de kabelbomen nog tot stand kwamen met behulp van een houten bord, spijkers en een papieren plan. Het nieuwe digitale en interactieve systeem – ontworpen én uitgewerkt in Charleroi – zorgt ervoor dat het samenstellen van vaak complexe kabelbomen een stuk eenvoudiger kan gebeuren dan voorheen.

Factory of the Factory is geen eindpunt

De erkenning als Factory of the Future is volgens Pierre Meunier het hoogtepunt van een hele resem werkzaamheden, verricht  door een groot deel van het personeel voor wie de trofee dan ook een grote bron van trots vormt. “Maar de prijs is geen eindstation voor de veranderingen, wel integendeel”, klinkt het. “Want Alstom Charleroi zal ook in de toekomst blijven inzetten op digitaliseringsprojecten. Een mooi voorbeeld hiervan is het nieuwe treincontract voor M7-dubbeldeksrijtuigen voor de NMBS (een consortium met Bombardier).”

Networked Factory

M7-treincontract

Het M7-project is een groot contract met heel wat meer productie, zo klinkt het. “Met dit nieuwe project kunnen we de mogelijkheden van verschillende productiedigitaliserings­programma's samenbrengen: het proces, de productiemiddelen en de monitoring”, vertelt Esteban. “Het verbinden van deze elementen maakt het mogelijk alle data, beschikbaar in de productieketen, realtime te monitoren, zodat het management zo dicht mogelijk bij de realiteit staat. Op de werkvloer zullen we blijven inzetten op de ontwikkeling van productiemiddelen om de capaciteitsverhoging bij te houden. Dergelijke projecten hebben ook positieve invloed op het niveau van het personeel, ook al zijn we door de omvang van het project actief op zoek naar tachtig nieuwe medewerkers van alle profielen om ons team te komen versterken.” 

Benieuwd waar uw onderneming staat in het transformatieproces met het oog op de fabriek van de toekomst?

Vul dan de FoF Scan-vragenlijst in van ADMA (European ADvanced MAnufacturing Support Centre, waarvan Agoria en Sirris partners zijn), of stel u meteen kandidaat voor de Factory of the Future Awards 2021.

Bekijk ook onze andere getuigenissen van Factory of the Future winnaars: