Om de dronesector te steunen in zijn ontwikkeling is de Belgian Civil Drone Council opgericht, een nationaal overlegplatform dat betrokken actoren uit de publieke en privésector samenbrengt. Agoria is nauw betrokken bij dit mooie initiatief als medeoprichter, lid van het Executive Committee en Werkgroepleider van WG 5,"Support and Promotion". Het geniet dan ook onze volle steun.


Het Kabinet van Minister Bellot nam samen met het Directoraat-Generaal Luchtvaart en luchtverkeersleider skeyes het initiatief om een uitwisselingsplatform op te richten voor continue dialoog over technologische, operationele en regelgevende onderwerpen. Alle partners willen informatie en ervaring uitwisselen en de samenwerking bevorderen om van de Belgische sector van civiele drones een wereldwijde topspeler te maken én de veiligheid te garanderen.  

De partners die betrokken werden bij de oprichting van deze Drone Council zijn enerzijds Agoria, Belgian Drone Federation (BeUAS), de Vlaamse dronefederatie EUKA en Skywin, en anderzijds de FOD Mobiliteit en Vervoer (met name het Directoraat-Generaal Luchtvaart), skeyes, de FOD Economie, de geïntegreerde Politie, Defensie en de gewestelijke overheden.

Louter toevallig , maar wel symbolisch, kwam het Executive Committee een eerste maal samen op dinsdag 11 juni, de dag waarop de nieuwe Europese Dronewetgeving in het Publicatieblad van de Europese Unie werd gepubliceerd. 

Deze nieuwe wetgeving wordt in alle lidstaten van kracht op 1 juli 2020 en vervangt de lokale wetgevingen.

Er is nog veel werk voor de boeg, maar voor landen zoals België met een sterk drone-ecosysteem is het tegelijk een mooie kans om de hoge ambities waar te maken en de kopgroep van wereldleiders te vervoegen. 

Werkgroepen

Om de werking van BCDC efficiënt te laten verlopen en zoveel mogelijk thema's te kunnen behandelen, zijn aparte werkgroepen opgericht. Die rapporteren aan het centrale Executive Committee. De BCDC kan adviezen of voorstellen overmaken aan de overheidsinstanties en aanbevelingen opstellen voor de sector, maar kan ook eigen evenementen organiseren om zijn activiteiten binnen de sector en bij politieke instanties te promoten. 

Er bestaan zes werkgroepen:

  • Operations, Regulation and Use, dat alle operationele aspecten met betrekking tot de operaties met drones behandelt;
  • Airworthiness, dat alle technologische aspecten met betrekking tot de operaties met drones behandelt;
  • Drone Integration, dat de geleidelijke integratie van drones in het bemande luchtverkeer behandelt;
  • Security & C-UAV, dat alle beveiligingsaspecten met betrekking tot de operaties met drones behandelt;
  • Support & Promotion, belast met alle andere aspecten met betrekking tot de operaties met drones en communicatie;
  • Innovation, Research & Development, dat voorstellen zal formuleren met betrekking tot onderzoeksprojecten en competentienoden. 

Van de partners en leden wordt een actieve, onbezoldigde deelname verwacht, maar daarnaast is geen financiële inbreng vereist. 

Oproep aan kandidaten

De Belgian Civil Drone Council heeft uw medewerking nodig om zijn werkzaamheden uit te voeren en zo de Belgische professionele dronesector te promoten. Elke Belgische persoon, organisatie of firma die professioneel actief is in een domein dat behandeld wordt door een werkgroep, kan zich kandidaat stellen om zijn steentje bij te dragen tot de werkzaamheden van deze werkgroep. Aarzel dus niet om tot de Belgian Civil Drone Council toe te treden door bijgaand formulier ingevuld te mailen naar bcdc@mobilit.fgov.be

De kandidaturen worden geëvalueerd door het Secretariaat van de Belgian Civil Drone Council en de Working Group Coordinator van de Working Group waaraan de kandidaat wenst deel te nemen. 

Tot op heden is er al veel belangstelling, maar we kunnen u alleen maar aanmoedigen om ons te vervoegen in één of meerdere werkgroepen. Voor meer info kan u ook uiteraard steeds bij Yves Schellekens terecht ( yves.schellekens@agoria.be).