Agoria lanceert elke week één voorzet voor een succesvolle relance die geen substantiële impact heeft op het overheidsbudget en toch veel oplevert voor de samenleving en de bedrijven. Deze week voorzet 6: blijf voorzien in de nodige flexibiliteit voor werknemers en werkgevers.


Corona heeft de Belgische economie misschien op de knieën gekregen, maar overwonnen is ze niet. Integendeel, werkgevers en werknemers hebben de voorbije maanden zij aan zij gevochten om het hoofd te bieden aan het ontij. De strijd is echter nog niet gestreden, de crisis nog niet afgewend. Daarom vraagt Agoria aan de overheid om werk te maken van maatregelen die werkgevers en werknemers in staat stellen flexibel om te springen met pieken en dalen in hun activiteitsniveau. We denken aan het verderzetten van het systeem van tijdelijke werkloosheid, het poolen van werknemers tussen bedrijven, en een versoepeling van het bestaande overurenstelsel. Want alleen met de nodige flexibiliteit zullen we onze economie succesvol weer kunnen opstarten en samen als overwinnaars uit deze crisis komen. 

Voorzet 6: blijf voorzien in de nodige flexibiliteit voor werknemers en werkgevers.

 Wat heeft de coronacrisis ons geleerd?

De coronacrisis heeft iedereen getroffen. Maar de impact ervan is heel wisselend gebleken voor verschillende werknemers én ondernemingen. Sommige werknemers zaten tot over de oren in het werk, zoals in de zorg- en voedingssector. Anderzijds waren er sectoren (bv. horeca, event, toerisme) die het dan weer moeilijk hadden om het hoofd boven water te houden. Daarnaast werden veel werknemers geconfronteerd met extra uitdagingen, bijvoorbeeld problemen met de kinderopvang. Anderen konden net méér werken, omdat het sociale leven wegviel. Verder kregen nogal wat werknemers te maken met inkomensverlies. Weer anderen zagen hun inkomen stijgen, als gevolg van de noodzaak aan bijkomende prestaties.

Ook bij ondernemingen zagen we grote verschillen, die zich hoogstwaarschijnlijk in de toekomst zullen doorzetten. Zo zijn er bedrijven die een piek voelen aankomen in het najaar, om de uitgestelde activiteiten op te vangen, terwijl we aan de andere kant ondernemingen of subsectoren (bv. luchtvaart) zien die heel wat minder werk verwachten door een daling van de vraag of door uitgestelde investeringen.

De overheid reageerde hierop met een aantal welkome maatregelen: tijdelijke werkloosheid door overmacht, Corona-ouderschapsverlof, Corona-overuren, versoepeling van terbeschikkingstelling … Stuk voor stuk in het leven geroepen om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Maar de strijd is nog niet gestreden. Ook in de tweede jaarhelft en in 2021 valt te verwachten dat het activiteitenniveau voor ondernemingen en werknemers nog sterk zal schommelen. Daarom doen we een aantal voorstellen om deze periode zo veerkrachtig mogelijk te kunnen trotseren.

Wat stellen we voor?

De overheid moet blijven inspelen op de nood aan flexibiliteit, om de pieken en dalen in het activiteitenniveau van ondernemingen en werknemers te kunnen opvangen. We vragen een verderzetting van een aantal bestaande maatregelen, waaronder een vlotte toegang tot tijdelijke werkloosheid. Daarnaast vragen we ondersteuning van initiatieven waarbij personeel van ondernemingen met een terugval in activiteit tijdelijk aan de slag kan bij andere ondernemingen. Meer informatie hierover op: www.agoria.be/talent/nl.

Verder vragen we een tijdelijke verruiming van bestaande maatregelen. We denken dan aan het tijdelijk optrekken van de jaarlijkse grenzen:

  • voor vrijwillige overuren, op vraag van de werknemer, van 120 uren naar 220 uren;
  • voor overuren die in aanmerking komen voor vermindering in doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, van 180 uren naar 220 uren;
  • voor de uitbetaling van de inhaalrust voor overuren, op vraag van de werknemer, van 91 uren naar 220 uren.

Waarom is dit belangrijk?

De coronacrisis heeft uiteenlopende gevolgen voor het activiteitenniveau van bedrijven. Sommige zullen een (tijdelijk) tekort aan werk hebben, terwijl andere een achterstand zullen moeten inhalen of het hoofd zullen moeten bieden aan een extra toevloed. Een succesvol relancebeleid reikt een kader aan dat alle bedrijven helpt deze moeilijke periode door te komen en de brug te slaan naar een genormaliseerde toestand.

Vindt u dit een goede relance-voorzet? Download hier de PDF! (164,3 kB)

Waarom deze campagne?

Nu we meer en meer terug uit ons kot mogen komen, wordt de schade duidelijk en wordt er met miljarden aan steunmaatregelen om de economie te redden gestrooid. Maar niet alles hoeft veel geld te kosten. Agoria lanceert met de campagne '#Letstechtogether' elke week één voorzet die niets extra kost en toch snel veel oplevert voor de samenleving.

Download de volledige visietekst. (37,9 kB)

Lees ook de andere artikels in deze reeks: