Het KB nr. 46 (Belgisch Staatsblad 1 juli 2020) voorziet een reeks maatregelen met het oog op ondersteuning van ondernemingen in moeilijkheden en/of herstructurering en definieert soepele overgangsmaatregelen voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders en bedienden vanaf 1 september 2020.


 We bespreken hierbij de voornaamste principes en komen later gedetailleerd terug op de verschillende maatregelen. Verduidelijkingen zijn nodig, bv. of het versoepeld systeem bestaat naast de bestaande systemen van tijdelijke werkloosheid.

 1. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen vanaf 1 september 2020

Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona eindigt op 31 augustus 2020 (er is sprake van een uitzondering voor sectoren in moeilijkheden (moet nog bevestigd en uitgewerkt worden).

Het KB nr. 46 voert een soepele overgangsregeling in van tijdelijke werkloosheid overmacht Corona naar het bestaande systeem van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders en bedienden.

Indien de werkgever niet meer aan de voorwaarden voldoet om tijdelijke werkloosheid overmacht Corona toe te passen, kan hij tijdelijke werkloosheid om economische redenen toepassen op een verruimde manier, op basis van volgende toepassingsregels :

 • Bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders

- Tot 31 december 2020 wordt volledige tijdelijke werkloosheid opgetrokken tot maximum acht weken (in plaats van vier), gedeeltelijke werkloosheid tot maximum achttien weken, (in plaats van drie maanden).

- De voormelde uitgebreide periodes doen geen afbreuk aan mogelijks reeds bestaande sectorale afwijkingen via koninklijk besluit.

- De andere bestaande toepassingsmodaliteiten van tijdelijke werkloosheid om economische redenen blijven ongewijzigd bestaan (betekening, controleformulier, validatieboek, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, …)

 • Bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden

- Tot 31 december 2020 kan de werkgever gebruik maken van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden zonder te moeten voldoen aan de normale preliminaire toegangsvoorwaarden, zoals de criteria om te kunnen worden beschouwd als onderneming in moeilijkheden.

- De werkgever zal wel moeten kunnen aantonen dat hij een substantiële omzet- of productiedaling heeft gekend van minstens 10% in het trimester voorafgaand aan de toepassing van de tijdelijke werkloosheid om economische redenen, vergeleken met het zelfde trimester in 2019 (te voorzien in het ondernemingsplan, zie verder).

- De werkgever moet twee dagen opleiding aanbieden aan de bediende in tijdelijke werkloosheid om economische redenen (te voorzien in het ondernemingsplan, zie verder).

- Het maximum aantal weken dat werknemers op economische werkloosheid kunnen worden geplaatst, wordt verhoogd tot 31 december 2020. Het maximum van zestien kalenderweken per kalenderjaar (in geval van volledige schorsing) of zesentwintig kalenderweken per kalenderjaar (in geval van gedeeltelijke arbeid) wordt met 8 weken verhoogd.

- De voorwaarde van een collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemingsplan blijft bestaan. Maar het ondernemingsplan moet niet worden overgemaakt aan de Fod Waso en niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de « Commissie ondernemingsplannen ». Wel moet een kopij overgemaakt worden aan de ondernemingsraad of bij gebreke daarvan, aan de vakbondsafvaardiging.

- De andere toepassingsmodaliteiten blijven ongewijzigd (betekening, controleformulier, validatieboek, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, …).

 

 1. Voor de ondernemingen erkend als in herstructurering of in moeilijkheden

Verschillende maatregelen zijn voorzien :

 • Tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur voor ondernemingen erkend als in herstructurering of in moeilijkheden

- De vermindering van activiteit compenseren en de loonkost verlagen zonder ontslagen te moeten doorvoeren door de arbeidsduur met 1/4 of 1/5 te verlagen, eventueel gecombineerd met de 4-dagenweek

- Toekenning van een forfaitaire vermindering van RSZ-bijdragen (doelgroepvermindering)

- Via collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak of bij afwezigheid van een syndicale delegatie via wijziging van het arbeidsreglement

- Gedurende maximum één jaar en tijdens de periode van de erkenning, die ten laatste op 31 december 2020 start

- Verplichte looncompensatie

 • Instelling van een “tijdskrediet Corona”

- Individuele vermindering van de arbeidsduur met 1/5 of 1/2

- Gedurende minimum één en maximum zes maanden en tijdens de periode van de erkenning

- Op voorstel van de werkgever en mits akkoord van de werknemer

- Toekenning van een werkloosheidsuitkering

 • Landingsbanen

- Voor 1/2 of 1/5

- Vanaf minimum 55 jaar mits 25 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende

- Aanvang van de vermindering tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020

- Gedurende minimum één maand

 • Een erkenning als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden kan worden gevraagd zonder dat een collectieve arbeidsovereenkomst in het kader van SWT (het vroegere brugpensioen) moet gesloten worden.

 

Het koninklijk besluit treedt in werking op 1 juli 2020.

Bron : Koninklijk besluit nr. 46 tot uitvoering van artikel 5, §1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

 • Antwerpen-Limburg
 • Brussel - Brabant
 • Oost- en West-Vlaanderen

Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer