Op 25 oktober verneemt u alles over twee nieuwe verordeningen voor de automobielindustrie tijdens de nieuwe editie van het RS event van Agoria. Schrijf in!


Peter Broertjes, de gastspreker van Agoria, heeft autotechniek gestudeerd en technische ervaring opgedaan in het veld. Hij is de expert van de Europese Commissie op het vlak van beleid inzake voertuigveiligheid.

Vóór hij in 2009 bij de Europese Commissie in dienst trad, ging Peter in 1997 aan de slag bij de Nederlandse typegoedkeuringsinstantie RDW, waar hij als internationaal inspecteur voor de technische dienst voertuigen grondig testte en beoordeelde. Naast een verblijf van enkele jaren in het Amerikaanse Detroit reisde hij de automotive-wereld rond om veiligheids- en milieuconformiteitscontroles van motorvoertuigen uit te voeren.

In zijn huidige rol is Peter nauw betrokken bij de herziening van de EU-typegoedkeuringskaderwetgeving en is hij tevens de verantwoordelijke ambtenaar van de Commissie voor het toekomstige beleid inzake veiligheid van voertuigen in de EU dat onlangs werd gepresenteerd. 

Hij zal twee belangrijke nieuwe onderwerpen bespreken.

 1/ Nieuwe verordening 2018/858 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

 Het wettelijk kader voor de typegoedkeuring van automobielproducten bestrijkt drie groepen voertuigen: 1) motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, 2) motorfietsen, drie- en vierwielers en 3) trekkers. De typegoedkeuringsvoorschriften voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan zijn momenteel opgenomen in richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (de "kaderrichtlijn"). Het doel van dit kader is om het vrij verkeer van motorvoertuigen en aanhangwagens op de interne markt te vergemakkelijken door geharmoniseerde voorschriften vast te stellen met het oog op de verwezenlijking van gemeenschappelijke milieu- en veiligheidsdoelstellingen. Richtlijn 2007/46/EG heeft betrekking op motorvoertuigen voor het vervoer van personen (categorie M) en goederen (categorie N) en aanhangwagens daarvan (categorie O), evenals op systemen en onderdelen daarvan. Ze biedt een kader waarin afzonderlijke regelgevingen met specifieke veiligheids- en milieuvoorschriften van kracht zijn. Deze regelgeving heeft betrekking op een groot aantal gedetailleerde technische voorschriften voor verschillende types voertuigen, systemen en onderdelen.

In de nieuwe verordening 2018/858 zal worden tegemoetgekomen aan de kritiek na de ontdekking dat een voertuigfabrikant jarenlang software had gebruikt om de emissieprestaties van zijn auto's te manipuleren. Binnen een week na het uitbreken van het schandaal kondigde de Commissie aan dat ze het typegoedkeuringssysteem zou versterken, met name door te zorgen voor passende toezichtsmechanismen om een correcte en geharmoniseerde toepassing van de typegoedkeuringsprocedures te garanderen. In een interne markt met 28 lidstaten en in een sector waarin voortdurend technologische en wetenschappelijke vooruitgang wordt geboekt, brengen aanzienlijke verschillen in de interpretatie en toepassing van de regels het risico met zich mee dat de doeltreffendheid van het systeem en daarmee de belangrijkste beleidsdoelstellingen om de veiligheid en gezondheid van de burgers en de bescherming van het milieu te waarborgen, worden ondermijnd. In de nasleep van het dieselemissieschandaal riepen tal van stakeholders op tot een dergelijke herziening. Het doel van de herziening was om deze tekortkomingen en lacunes te verhelpen en het vertrouwen van de burger te herstellen in het vermogen van het regelgevingssysteem om een passend beschermingsniveau inzake gezondheid en milieu te waarborgen. De herziening wordt van kracht op 1 september 2020. Tijdens deze sessie wordt dieper ingegaan op de gevolgen van deze nieuwe verordening voor de stakeholders. 

2/ Herziening van de Algemene Veiligheidsverordening

Het bestaande kader binnen richtlijn 2007/46/EG, die zal worden vervangen door verordening (EU) nr. 2018/858, bevat dwingende regels voor voertuigen, met inbegrip van de veiligheidsvoorschriften voor voertuigen die zijn opgenomen in de Algemene Veiligheidsverordening (EG) nr. 661/2009, die in 2009 werd goedgekeurd. In de verordeningen inzake algemene veiligheid en voetgangersveiligheid was bepaald dat verslag moest worden uitgebracht aan het Europees Parlement en de Raad over de vooruitgang op het gebied van veiligheidstechnologie, met inbegrip van toezicht op en de beoordeling van nieuwe geavanceerde veiligheidsvoorzieningen, hun kosteneffectiviteit en de haalbaarheid van de eventuele opname ervan in de verordeningen inzake algemene voertuigveiligheid en inzake de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers. Een voorlopige studie (gepubliceerd in maart 2015) bevatte een overzicht van meer dan vijftig mogelijke veiligheidsvoorzieningen voor wetgeving. Het resultaat was een shortlist die werd gebruikt voor het verslag van de Commissie "Mensenlevens redden: Verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU", dat op 12/12/2016 werd goedgekeurd.

 Als onderdeel van het derde mobiliteitspakket werd op 17 mei 2018 een nieuw voorstel van de Commissie over de algemene veiligheid van motorvoertuigen goedgekeurd. Daarbij werd gefocust op nieuwe ongevallenpreventiesystemen en verbeterde actieve en passieve veiligheidsmaatregelen, zowel voor de bescherming van de inzittenden bij frontale en zijdelingse botsingen en aanrijdingen van achteren als voor de bescherming van voetgangers en fietsers bij frontale en zijdelingse botsingen en aanrijdingen van achteren. Het is een ambitieuze strategie die alle voertuigcategorieën zal bestrijken en die de weg zal vrijmaken voor geconnecteerd en automatisch rijden en innovatie zal stimuleren. Het is de doelstelling van de Europese Commissie om het jaarlijkse aantal verkeersdoden in de EU tegen 2020 te halveren ten opzichte van 2010. Tijdens de sessie wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de voorgestelde nieuwe veiligheidsvoorzieningen.

#RSEVENT2018 'Reveal what's hidden'
donderdag 25 oktober, BluePoint Brussels 

Bekijk het volledige programma en schrijf in.