De Europese Commissie wil voortaan de invoer van bepaalde aluminiumproducten beter monitoren en heeft daarom een toezichtsmechanisme ingesteld. Op die manier wil de Europese Commissie in staat zijn om sneller in te grijpen met corrigerende maatregelen als de grootte van de invoer schade dreigt te berokkenen aan de Europese aluminiumproducenten.


Invoer van bepaalde producten van aluminium van oorsprong uit derde landen (met uitzondering van Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein) is daarom onderworpen aan een vergunningsplicht sinds 12 mei 2018. Dit systeem blijft in voege tot mei 2020.

De vergunning (formeel: een toezichtsformulier) wordt automatisch en voor elke gevraagde hoeveelheid kosteloos afgegeven door een bevoegde autoriteit in een lidstaat (in België de FOD Economie), binnen vijf werkdagen nadat een importeur in de Unie, ongeacht diens plaats van vestiging in de Unie, hiertoe een aanvraag heeft ingediend.

De vergunningsplicht geldt voor producten waarvan het nettogewicht 2500 kg overschrijdt.
De vergunningen zijn geldig in de hele Europese Unie en hebben een looptijd van 4 maanden. Ongebruikte of slechts gedeeltelijk gebruikte vergunningen kunnen met eenzelfde termijn worden verlengd.

Het gaat om producten die onder de volgende CN-codes vallen:

  • 7601
  • 7604
  • 7605
  • 7606
  • 7607
  • 7608
  • 7609
  • 7616.99

De aanvraag van een toezichtsformulier kan worden gedaan voor een globale bepaalde hoeveelheid en waarde. U bent niet verplicht om per factuur een aanvraag te doen.

Klik hier voor meer informatie over een vergunningsaanvraag.

Hier vindt u de betrokken Uitvoeringsverordening van de Europese Commissie.