In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen wil Agoria graag peilen naar de ervaringen van uw expats met hun gemeente.


De Belgische economie is zeer internationaal en verschillende tientallen nationaliteiten op de werkvloer zijn geen uitzondering. Voor Agoria is het erg belangrijk dat ook de expats zich thuis voelen in onze technologiebedrijven én in ons land. Hierbij is het erg belangrijk dat het contact met de overheden positief verloopt. Met name het lokale bestuur is van essentieel belang voor een vlotte integratie. Het is ook vaak de eerste overheid waar men mee in contact komt als men in België aankomt.

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen wil Agoria graag peilen naar de ervaring van uw expats met hun gemeente. Hoe verliep hun eerste contact, hun aanmelding, en het verkrijgen van hun verblijfskaart ?

De antwoorden op deze korte enquête moeten ons helpen bij onze pleidooien voor een betere dienstverlening voor expats bij de lokale besturen.

We vragen u dan ook om deze enquête zoveel mogelijk te delen met de expats in uw organisatie.

Deze enquête wordt volledig anoniem verwerkt en gebruikt, daar enkel het postnummer van de gemeente vermeld wordt.

Alvast bedankt voor uw hulp!

1. Hebt u de nationaliteit van een land van de Europese Economische Ruimte ? (= Europese Unie, Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland)

Vous avez la nationalité d'un pays de l'Espace Economique Européenne ? (= Union Européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein, Suisse)

Do you have the nationality of a country of the European Economical Area ? (= European Union, Iceland, Norway, Liechtenstein, Switzerland)

 •  Ja / Oui / Yes
 •  Neen / Non / No

2. Vul postcode in/ Donnez votre code postale / Give your postal code 

3. Hoe werd u geïnformeerd over uw aanmelding bij de gemeente (waar u moest zijn, wanneer u er moest zijn, welke documenten u moest meenemen)?

Comment avez-vous été informé sur votre enregistrement auprès de la commune (où vous deviez vous rendre, quand y aller, quels documents à apporter)?

How have you been informed about your registration at the commune (where to go, when to go, which documents to take with you) ?

 • Mijn werkgever / Mon employeur / My employer
 • Consultant
 • Website van de gemeente / Site internet de la commune / Internetsite of the commune
 •  Vrienden/kennissen/familie / Amis/connaissances/famille / Friends/relatives
 •  Andere: / Autres / Others :

4. Hoe is uw eerste contact (aanmelding) met de gemeente verlopen? (1 = zeer slecht tot 10 = zeer goed)

Comment s'est passé le premier contact (… ) avec votre commune ? (1 = très mauvais à 10 = très bon)

How did the first contact (… ) with your commune go ? (1 = very bad to 10 = very good)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5.Heeft u problemen ervaren bij dit eerste contact?

Vous avez eu des problèmes lors de ce premier contact?

Did you have any problems during this first contact ?

 •  Geen probleem ondervonden / Pas de problèmes / No problems
 •  Onduidelijke/onjuiste informatie op website of aan het loket / Information pas claire/incorrecte sur site web ou au guichet / Unclear/uncorrect information on website or at the administration counter
 •  Onduidelijk welke documenten ik mee moest brengen / Pas clair quels documents je devais apporter / Unclear which documents I had to bring
 • Taalproblemen, geen capaciteit of wil om een andere taal te spreken / Problèmes de langue, pas de capacité ou pas de volonté à parler une autre langue / Language problems, no capacity or will to speak another language
 •  Lange wachttijd in gemeentehuis / Trop d'attente à la maison communale / Waiting time too long at the communal administration
 •  Onvriendelijk onthaal / Accueil impoli / Unfriendly welcome
 •  Geen mogelijkheid om via digitale weg aan te melden / Pas de possibilité de s'enregistrer de façon digitale / No digital way of registering
 • E-mails niet of zeer traag beantwoord / Courriels pas répondus ou trop lentement / E-mails not answered or too slow
 •  Andere problemen / Autres problèmes / Other problems:

6. Hoe lang heeft het geduurd voor de wijkagent is langsgekomen voor de woonstcontrole?

Combien de temps s'est-il passé entre le premier contact et la visite de l'agent de quartier (vérification domicile)

How much time did it take before the local police officer came by for the residence check?

 •  Een week / une semaine / a week
 •  Twee weken / deux semaines / two weeks
 •  Drie weken / trois semaines / three weeks
 •  Vier weken / quatre semaines / four weeks
 • Langer/ plus long /  longer:

7. Hoe lang heeft het geduurd voor u uw elektronische verblijfskaart kreeg na uw eerste contact (aanmelding) met de gemeente ?

Il a fallu combien de temps avant que vous avez reçu votre carte de séjour eléctronique, à partir de votre premier contact avec la commune?

How much time did it take before you received your electronic residence card, counting from your first contact (declaration of arrival) with the commune ?

 •  Maximum 1 maand / 1 mois / 1 month
 •  Tussen 1 en 2 maand / entre 1 et 2 mois / between 1 and 2 months
 •  Tussen 2 en 3 maand / entre 2 et 3 mois / between 2 and 3 months
 • Meer dan 3 maand, namelijk / plus que 3 mois, à savoir / more than 3 months, to be precise:

8. Hoe tevreden bent u over de algemene dienstverlening van uw gemeente? (netheid, openbare ruimte, veiligheid, administratie, cultuur en sportaanbod, ..)? (1 = zeer slecht tot 10 = zeer goed)

Comment évaluez-vous le niveau général des services de votre commune (propreté, espaces publiques, sécurité, administration, … ) (1 = très mauvais à 10 =très bon)

How would you evaluate the general service level of your commune ? (cleanliness, public spaces, security, administration, … ) (1 = very bad to 10 = very good)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9. Zou u op basis van uw eigen ervaring uw gemeente aanraden aan andere buitenlandse werknemers?

Sur base de votre propre expérience, vous recommanderiez votre commune à d'autres expats?

Based on your own experience, would you recommend your commune to other expats?

 •  Ja / Oui / Yes
 •  Neen / Non / No