De bankenfederatie Febelfin en de federale regering hebben een akkoord gesloten dat voorziet in enerzijds een uitstel van betaling en anderzijds een garantieregeling voor gezinnen, zelfstandigen en bedrijven.


De regeling inzake het betalingsuitstel impliceert dat de banken zich engageren om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen, evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis, uitstel van betaling te geven tot en met 31 december 2020 zonder aanrekening van kosten.

De garantieregeling impliceert dat de federale overheid een garantieregeling activeert voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 tot 36 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Het is de bedoeling om geld te blijven pompen in de economie.

Hieronder vindt u toelichting bij de deze twee regelingen.

1. Betalingsuitstel van bestaande ondernemingskredieten

Agoria en Febelfin sloegen de handen in elkaar en namen een webcast op over de praktische werking van deze regeling. Klik hier om deze webcast te bekijken. In de webcast wordt concrete toelichting gegeven over de volgende elementen:

Over welke kredieten gaat deze ondersteuning?

 • kredieten met een vast aflossingsplan
 • kaskredieten
 • vaste voorschotten

Er is geen algemene regeling voor factoring en leasing. Febelfin huisvest enkele leasingbedrijven bij monde van de Belgische Leasing Vereniging. De leden van deze vereniging hebben toegezegd zich in lijn te stellen met de Febelfin-regeling inzake uitstel van betaling.

Wat houdt het uitstel in?

 • de onderneming / organisatie krijgt maximaal tot 31 december 2020 uitstel van aflossingen van kapitaal. De intresten blijven verschuldigd.
 • bij afloop van het uitstel hernemen de betalingen.
 • de looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.
 • het uitstel is kosteloos.

Wie kan uitstel aanvragen?

De aanvraag kan bij de bank ingediend worden door niet-financiële ondernemingen, kmo's, zelfstandigen en non-profitorganisaties. Ondernemingen die hierop een beroep kunnen doen, contacteren best zo snel mogelijk hun bank (minstens een week voor de vervaldag van de komende maand). Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.

Onder welke voorwaarden?

 • betalingsproblemen zijn het gevolg van de coronacrisis, d.w.z.
  • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;
  • er wordt volledig of deels een beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming;
 • de onderneming/ organisatie is vast gevestigd in België;
 • geen achterstal op lopende kredieten, bij de belastingen of socialezekerheidsbijdragen op 1 februari 2020, of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of socialezekerheidsbijdragen op 29 februari 2020;
 • er is bij alle banken aan de contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en er is geen actieve kredietherstructurering.

 

De volledige tekst van het akkoord tussen Febelfin en de federale regering inzake het betalingsuitstel vindt u hier.

Hoofdstuk 2: Corona overbruggingskredieten (< 1 jaar) onder staatswaarborg   (eerste garantieregeling)

Wie komt in aanmerking?

Deze maatregel geldt voor levensvatbare Belgische niet-financiële bedrijven en kmo’s, zelfstandigen, vzw's (uit de non-profit of social profit sector) die voldoen aan elk van deze voorwaarden:

De onderneming is vast gevestigd in België en is levensvatbaar. Dit houdt in:

 • dat de onderneming op 1 februari 2020 geen betalingsachterstallen had op de lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen;
 • of dat de onderneming op 29 februari 2020 minder dan 30 dagen achterstal had op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen.
 • De onderneming heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Volgende sectoren / activiteiten komen in aanmerking:

 • Non-profit organisaties, zowel social profit als andere, inclusief ziekenhuizen;
 • Niet-financiële bedrijven met een publiek aandeelhouderschap;
 • Bemiddelaars (agenten en makelaars) van banken en verzekeringen;
 • Gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s);
 • Holdings waar de hoofdactiviteit erin bestaat om deelnemingen aan te houden in niet-financiële bedrijven.

Welke ondernemingskredieten?

De federale garantieregeling (staatswaarborg) geldt voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen, met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen.

Een overzicht van de kredieten die niet onder deze regeling vallen, kan je raadplegen op de website van de Nationale Bank van België (NBB) > 3. Garantieregeling > Werking: 3.15 Welke kredieten vallen onder de garantieregeling?.

Het gaat over kredieten en kredietlijnen die door de banken vanaf 1 april 2020 tot en met 30 September 2020 verstrekt worden. Er moet nog een wijzigingsKB gepubliceerd worden voor de verlenging van deze maatregel tot 31 December 2020.

Een verlenging van een op 1 april bestaand krediet of bestaande kredietlijn die op vervaldag komt voor eind september 2020 valt niet onder de garantieregeling.

Het maximumbedrag voor de staatswaarborg per bedrijf of groep van verbonden bedrijven is beperkt tot € 50 miljoen (hiervan kan worden afgeweken door de Minister).

Interestvoet & kosten voor de onderneming

Voor elk krediet onder deze regeling bedraagt de nominale maximumrente 1,25 % (exclusief 'fee'). Deze ‘fee’ bedraagt 25 basispunten voor kmo's en 50 basispunten voor grote ondernemingen pro rata de looptijd van het krediet. Deze garantiefee is verplicht in het kader van de Europese regels rond staatssteun. De kredietinstelling kan er ook voor opteren om een bedrag aan totale rente aan te rekenen aan de klant zonder deze fee te specificeren. Er kunnen daarenboven dossier- of administratieve kosten worden aangerekend. 

Garantieregeling

Elke bank kan kredieten vertrekken in verhouding tot haar marktaandeel op 31 december 2019. Nadat de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen er op de kredieten binnen de garantieregeling werden geboekt. De lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt: 

 • De eerste 3% aan verliezen op het totaal aan nieuwe kredieten zal volledig door de financiële sector worden gedragen;
 • Voor de verliezen tussen 3% en 5% zal 50% van de verliezen gedragen worden door de financiële sector en 50% door de overheid;
 • Voor de verliezen hoger dan 5% zal 80% van de verliezen gedragen worden door de overheid en 20% door de financiële sector.

Het systeem is verplicht voor banken (kredietinstellingen naar Belgisch recht en bijkantoren van buitenlandse kredietinstellingen) die meer dan € 20.000 aan kredieten en kredietlijnen hadden uitstaan aan niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profit organisaties op 31 december 2019. Elk bank mag tot maximum 14,875 % -afgerond 15 %- van het totaal aan toegekende kredieten uit de scope van de garantieregeling houden (deselectioneren).

De keuze om een krediet al dan niet onder de garantieregeling te laten vallen, gebeurt door de bank op het moment van toekenning. Het mogelijk dat een bank aan een kredietnemer zowel kredieten mét als zonder garantie toekent. Een onderneming is niet verplicht om eerst uitstel van betaling te vragen vooraleer ze een krediet met staatswaarborg kan vragen.

Aanvraagprocedure

De onderneming kan haar kredietaanvraag rechtstreeks richten aan elke kredietinstelling naar Belgisch recht en bijkantoren van buitenlandse kredietinstellingen. De bank is niet verplicht een krediet met staatswaarborg toe te kennen, maar ze past haar normaal risicobeleid en normale kredietpolitiek toe.  

Meer informatie op:

Deze federale staatswaarborg kan niet worden gecumuleerd met de Vlaamse Waarborg coronacrisis (corona-uitbreiding).

Hoofdstuk 3: Corona overbruggingskredieten (> 1 jaar) onder staatswaarborg  (tweede garantieregeling)

Corona overbruggingskredieten (> 1 jaar) onder staatswaarborg

Om kmo's te ondersteunen met kredieten van meer dan 12 maanden werkte de Federale overheid een nieuwe waarborgregeling uit met een looptijd voor kredieten met een looptijd tussen 12 en 36 maanden. Deze garantieregeling van € 10 miljard zal gebruik maken van de bestaande enveloppe van € 50 miljard die bepaald werd in de eerste garantieregeling. Op 24 Juli 2020 werd de tweede garantieregeling in het staatsblad gepubliceerd en ze is ook vanaf die dag van toepassing.

De overheid geeft een garantie van 80% van de hoofdsom aan banken die kredieten met een looptijd van tussen 12 en 36 maanden aan kmo's verstrekken. Deze garantieregeling (de tweede garantieregeling) is een aanvulling op de eerste garantieregeling voor kredieten met een looptijd van maximaal 12 maanden.

Wie komt in aanmerking?

Niet financiële kmo's en zelfstandingen (volgens de EU regelgeving; zie hierna) kunnen kredieten aanvragen bij hun kredietinstelling.  Door deze staatswaarborg lopen banken een lager risico en gaan ze kredietaanvragen gemakkelijker goedkeuren.

De kmo kan zowel opgericht zijn naar Belgisch recht of als bijkantoor met een vaste inrichting in België. De gewaarborgde kredieten moeten dienen voor het financieren van Belgische activiteiten en mogen voor maximaal 10% gebruikt worden voor buitenlandse activiteiten.

Komen niet in aanmerking:

 • ondernemingen tegen wie een collectieve insolventieprocedure loopt;
 • ondernemingen die niet terugbetaalde reddingssteun hebben ontvangen;
 • ondernemingen die herstructureringssteun hebben ontvangen en nog steeds onderworpen zijn aan een herstructureringsplan (zie ook de Q&A van de Nationale Bank van België > Tweede garantieregeling > 4.2 Wat wordt bedoeld met kleine of middelgrote ondernemingen?)
 • middelgrote ondernemingen die op 31 december 2019 als ondernemingen in moeilijkheden werden aanzien in de zin van artikel 2 (18) van Verordening (EU) Nr. 651/2014;
 • patrimoniumvennootschappen;
 • managementvennootschappen.

Definitie kmo

Kmo's moeten aan de Europese kmo-definitie voldoen: Een kmo is een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 50 miljoen óf een balanstotaal van maximum € 43 miljoen.

Criteria

Micro onderneming

Kleine onderneming

Middelgrote onderneming

Tewerkstelling

minder dan 10

minder dan 50

minder dan 250

ofwel jaaromzet

maximum € 2 miljoen

maximum € 10 miljoen

maximum € 50 miljoen

ofwel balanstotaal

maximum € 2 miljoen

maximum € 10 miljoen

maximum € 43 miljoen

 

Welke kredieten komen in aanmerking?

De garantieregeling geldt voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een looptijd van tussen 12 en 36 maanden, die banken verstrekken aan niet-financiële kmo's vanaf 24 juli 2020 en tot 31 december 2020.

De Nationale Bank van België publiceert de lijst van kredieten die niet onder de waarborgregeling vallen: > 4. Garantieregeling > Werking: 4.13 Welke kredieten vallen onder de tweede garantieregeling?

Interestvoet & kosten voor de onderneming

De maximumrente is 2% en daarbovenop wordt een garantiefee van 0,50% per jaar aangerekend. De garantiefee  is een verplichting in het kader van de Europese regels rond staatssteun. De kredietinstelling kan er voor kiezen om een totale rente aan te rekenen zonder de garantiefee te specificeren. Er kunnen daarnaast ook dossier- of administratieve kosten aangerekend worden.

Wat is het maximale bedrag?

De gewaarborgde hoofdsom is het hoogste van de hieronder bedoelde bedragen, berekend op het niveau van de groep waartoe de kredietnemer behoort:

1° de liquiditeitsbehoeften van de kredietnemer gedurende een periode van 18 maanden vanaf de beoogde datum van verlening van het gewaarborgde krediet, zoals dit bedrag door de kredietnemer in een behoorlijk gemotiveerde schriftelijke verklaring wordt geschat.

2° het dubbele van de jaarlijkse totale loonkost, met inbegrip van de sociale lasten, van het laatste afgesloten boekjaar van de kredietnemer;

3° 25% van de omzet van het laatste afgesloten boekjaar van de kredietnemer

Het maximaal gewaarborgde hoofdbedrag moet worden verlaagd met de kredieten die aan de kredietnemer (of andere vennootschappen die tot de groep van de kredietnemer behoren) zijn toegekend onder de eerste garantieregeling, voor zover zij niet geherfinancierd worden door kredieten onder de tweede garantieregeling.

Het maximaal gewaarborgde bedrag wordt berekend op het niveau van de groep: Bijvoorbeeld: A, B en C vormen samen een groep. A heeft een liquiditeitsnood van 40, B van 10 en C van 50. De maximaal gewaarborgde hoofdsom voor de groep is dus 100. De maximaal gewaarborgde hoofdsom waarvoor A kredieten kan afsluiten binnen de garantieregeling is niet beperkt tot 40 (wat eigenlijk haar liquiditeitsnood is), maar tot 100. Indien A een krediet zou aangaan voor 60, zal dit wel de kredietmogelijkheden van B en C samen beperken tot 40. Hierbij moet uiteraard rekening gehouden worden met de algemene principes inzake kredietwaardigheid en het economisch belang in hoofde van de kredietnemer.

Hoe een lening met staatswaarborg aanvragen?

Een onderneming moet haar aanvraag indienen bij een Belgische kredietinstelling en bijkantoren van buitenlandse kredietinstellingen. De kredietinstelling moet het krediet goedkeuren. Het is niet voldoende dat de onderneming aan alle criteria voldoet, de onderneming moet volgens de bank voldoende kredietwaardig zijn. De bank zal haar normaal risicobeleid en normale kredietpolitiek toepassen.

Werking garantieregeling?

Elke bank kan nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met staatwaarborg toestaan in verhouding tot haar marktaandeel. Banken verstrekken kredieten aan niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profit organisaties die op 31 december 2019 levensvatbaar waren.

De kredietgever moet op het ogenblik hij het krediet verleent aanduiden of hij het krediet onder de waarborgregeling wenst te brengen. De bank kiest dus of zij het krediet onder de waarborgregeling brengt en mits akkoord van de kredietnemer.

De overheid garandeert voor elk krediet 80% van de verliezen. Het garantiesysteem mag gebruikt worden door alle kredietinstellingen naar Belgisch recht en bijkantoren van buitenlandse kredietinstellingen die meer dan € 20.000 aan kredieten en kredietlijnen hadden uitstaan aan niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profit organisaties op 31 december 2019. 

De kredietinstellingen moeten de staatswaarborg ten laatste aanspreken op 30 juni 2025. De procedure voor het aanspreken van de staatswaarborg door een kredietgever zal in een Koninklijk Besluit vastgelegd worden.

Een onderneming is niet verplicht om eerst uitstel van betaling te vragen vooraleer ze een lening met staatswaarborg kan vragen.

Deze staatswaarborg is een federale maatregel en kan niet worden gecumuleerd met de Vlaamse Waarborg coronacrisis (corona-uitbreiding).

 

Meer informatie?

Meer informatie over deze staatswaarborg:


Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer