De bankenfederatie Febelfin en de federale regering hebben een akkoord gesloten dat voorziet in enerzijds een uitstel van betaling en anderzijds een garantieregeling voor gezinnen, zelfstandigen en bedrijven.


De regeling inzake het betalingsuitstel impliceert dat de banken zich engageren om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen, evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis, uitstel van betaling te geven tot en met 31 december 2020 zonder aanrekening van kosten.

De garantieregeling impliceert dat de federale overheid een garantieregeling activeert voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 tot 36 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Het is de bedoeling om geld te blijven pompen in de economie.

Hieronder vindt u toelichting bij de deze twee regelingen.

1. Betalingsuitstel van bestaande ondernemingskredieten

Agoria en Febelfin sloegen de handen in elkaar en namen een webcast op over de praktische werking van deze regeling. Klik hier om deze webcast te bekijken. In de webcast wordt concrete toelichting gegeven over de volgende elementen:

Over welke kredieten gaat deze ondersteuning?

 • kredieten met een vast aflossingsplan
 • kaskredieten
 • vaste voorschotten

Er is geen algemene regeling voor factoring en leasing. Febelfin huisvest enkele leasingbedrijven bij monde van de Belgische Leasing Vereniging. De leden van deze vereniging hebben toegezegd zich in lijn te stellen met de Febelfin-regeling inzake uitstel van betaling.

Wat houdt het uitstel in?

 • de onderneming / organisatie krijgt maximaal tot 31 december 2020 uitstel van aflossingen van kapitaal. De intresten blijven verschuldigd.
 • bij afloop van het uitstel hernemen de betalingen.
 • de looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.
 • het uitstel is kosteloos.

Wie kan uitstel aanvragen?

De aanvraag kan bij de bank ingediend worden door niet-financiële ondernemingen, kmo's, zelfstandigen en non-profitorganisaties. Ondernemingen die hierop een beroep kunnen doen, contacteren best zo snel mogelijk hun bank (minstens een week voor de vervaldag van de komende maand). Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.

Onder welke voorwaarden?

 • betalingsproblemen zijn het gevolg van de coronacrisis, d.w.z.
  • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;
  • er wordt volledig of deels een beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming;
 • de onderneming/ organisatie is vast gevestigd in België;
 • geen achterstal op lopende kredieten, bij de belastingen of socialezekerheidsbijdragen op 1 februari 2020, of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of socialezekerheidsbijdragen op 29 februari 2020;
 • er is bij alle banken aan de contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en er is geen actieve kredietherstructurering.

 

De volledige tekst van het akkoord tussen Febelfin en de federale regering inzake het betalingsuitstel vindt u hier.

2. Garantieregeling voor nieuwe ondernemingskredieten

De bankenfederatie Febelfin en de federale overheid werkten eveneens een garantieregeling uit voor korte termijnkredieten. Via deze regeling zullen de banken op een redelijk veilige en gecontroleerde manier kredieten kunnen verschaffen aan ondernemingen die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen.

Op welke kredieten heeft deze ondersteuning betrekking?

Er werd gekozen voor een brede definitie van het begrip ‘krediet’, waarbij het de bedoeling is om elke vorm van ondernemingsfinanciering met een looptijd van maximum 12 tot 36 maanden onder de garantieregeling te brengen. Het betreft kredieten die worden verleend tussen 1 april 2020 en 31 december 2020.

Noteer dat de regeling ook van toepassing is op kredieten van onbepaalde duur die door de kredietgever of -nemer kunnen worden opgezegd tijdens de eerste twaalf maanden na de verlening ervan.

Hierin zitten o.a. vervat: kaskredieten, voorschotten op vaste termijn (straight loans), kredietopeningen, garantiefaciliteiten, toegelaten debetstanden, gesyndiceerde kredieten.

Vallen buiten het toepassingsgebied: een herfinanciering, een verlenging, een wederopname van een bestaand krediet verleend voor 1 april 2020, een leasing- en factoringovereenkomst.

De waarborgregeling is in beginsel automatisch van toepassing op de hierboven vermelde kredieten.

Wie kan de gewaarborgde kredieten aanvragen?

De centrale doelstelling bestaat erin de kredietverstrekking van de reële economie en de non-profitsector gaande te houden. Een gewaarborgd krediet kan worden aangevraagd door alle niet-financiële ondernemingen met inbegrip van zelfstandigen en de rechtspersonen uit de non-profitsector.

De aanvragers moeten financieel gezond zijn. Dit wil zeggen dat zij:

 • op 1 februari 2020 geen achterstal hadden op lopende kredieten, belastingen of op sociale zekerheidsbedragen; of
 • op 29 februari 2020 minder dan 30 dagen achterstal hadden op lopende kredieten, belastingen of op sociale zekerheidsbedragen; of
 • op 31 januari 2020 geen actieve kredietherstructurering bij een kredietinstelling had lopen; of
 • op basis van de beschikbare informatie niet kwalificeren als een onderneming in moeilijkheden in de zin van de EU verordening n° 651/2014 (Klik hier  om artikel 2.18 van deze verordening te bekijken)

Om uit te maken of een onderneming die om een krediet verzoekt, te aanzien is als een ‘onderneming in moeilijkheden’, mogen de banken, voor zover zij geen kennis hebben of redelijkerwijze zouden moeten hebben van daarmee strijdige informatie, voortgaan op een door die onderneming ondertekende verklaring op eer.

Indien voldaan aan bovenstaande criteria moet het gewaarborgd krediet worden verstrekt. Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen ‘betere’ en ‘minder goede’ kredietnemers.

Wie kan de gewaarborgde kredieten verstrekken?

De regeling is verplicht voor alle banken en de Belgische bijkantoren van een buitenlandse bank die een rol van betekenis spelen op de Belgische markt.

Banken die op 31 december 2019 kredieten hadden uitstaan voor een totale niet afgeloste hoofdsom van minder dan € 20.000 worden niet in de regeling betrokken.

Wat zijn de voorwaarden van een gewaarborgd krediet?

Om in overeenstemming te zijn met de Europese regels inzake staatssteun moet er een vergoeding worden betaald voor de garantiestelling. Deze vergoeding is uitgedrukt als een percentage van de onder de garantieregeling geleende sommen en bedraagt voor:

 • een kmo: 0,25%;
 • andere ondernemingen: 0,50%.

Bovenop vermelde vergoeding voor garantiestelling kunnen de banken een interest van maximaal 1,25% (op jaarbasis) van het geleende bedrag aanrekenen. Hetzelfde geldt voor de gewone reguliere kosten zoals dossierkosten en eventuele reserveringsprovisies.

Ondernemingen (of een groep van verbonden ondernemingen) kunnen voor een bedrag van maximum 50 miljoen euro lenen onder de hier besproken regeling. Zo hogere bedragen zouden moeten worden geleend, moet een goedkeuring worden bekomen van de minister van Financiën.

De op basis van de kredietovereenkomst bekomen gelden moeten in principe worden aangewend voor activiteiten in België.

De regeling geldt in principe van rechtswege voor alle gewaarborgde kredieten. Indien voldaan aan criteria wordt er verder geen onderscheid gemaakt tussen ‘betere’ en ‘minder goede’ kredietnemers.

Ondernemingen die een korte termijn krediet wensen te bekomen, moeten in beginsel via vermelde regeling ‘passeren’. Banken zullen slechts in beperkte mate van deze regeling kunnen afwijken. Zo zal voor kredieten toegekend tot en met 30 september 2020 voor gezonde bedrijven die niet getroffen worden door de crisis en waarvoor bijgevolg geen beroep dient gedaan te worden op de garantieregeling, geen garantiekost betaald moeten worden voor het afsluiten van een nieuw krediet. Hun kredieten vallen buiten deze  garantieregeling. Deze mogelijkheid is beperkt, m.n. voor maximaal 15% van de door de bank gewaarborgde kredieten. 

De overheid voorziet daarenboven in een reeks anti-ontwijkingsmechanismen die moeten voorkomen dat sommige bedrijven en/of banken die zich aan de regeling zouden willen onttrekken.

Belang van datum van aanvraag en einddatum uitstel

De waarborgregeling is van toepassing op de kredieten die worden verstrekt vanaf 1 april 2020 tot en met 31 december 2020.

Hoe werkt de garantieregeling in hoofde van de banken?

De overheid voorziet een garantiestelling van 50 miljard euro. Elke bank krijgt hiervan potentieel een proportioneel deel. Vermeld deel wordt berekend pro rata het marktaandeel in de totaliteit van bepaalde kredieten waarover de bank op 31 december 2019 beschikte.

Wanneer de kredietnemer de geleende sommen en interesten niet kan terugbetalen creëert dit een verlies voor de bank. De garantieregeling treedt slechts in werking nadat de bank alle mogelijkheden om te worden vergoed heeft uitgeput (vb: beslag, openbare verkoop…) en voor zover er op portefeuilleniveau (d.i. de som van al de bewuste kredieten bij een bank) verlies is geleden. De banken dragen 20 procent van alle verliezen, de overheid 80 procent.

De bank die gebruik wil maken van de overheidsgarantie moet uiterlijk op 31 maart 2023 haar dossier bij de overheid indienen.


Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer