Regelmatig bericht Agoria over wijzigingen binnen de Ecodesign en Energy labelling regelgeving. Hieronder het antwoord op de meest gestelde vragen over hoe de regelgeving werkt.


Wat is Ecodesign en Energy labelling regelgeving?

De doelstelling van de Ecodesign en Energy labelling regelgeving is om de energie-efficiŽnte van producten te verbeteren om zo energie en grondstoffen te besparen. Dit gebeurt door het uitfaseren van (te) slecht presterende producten op de markt (Ecodesign), het faciliteren van een vergelijking van producten (Energy label) en een beloning van de best presterende modellen (Ecolabel). Deze drie instrumenten werken op de volgende wijze:

  • Ecodesign regelgeving geeft de minimale energie-efficiŽntie eisen per product groep aan;

  • Energy label regelgeving biedt via een vaste schaalindeling inzicht in de positie van het product;

  • Ecolabel is een certificeringssysteem voor producten met een lage milieu-impact (vrijwillig en hoofdzakelijk voor huishoudelijke producten)

De drie instrumenten samen beogen de stimulatie van innovatie van energie-efficiŽnte producten (zie Figuur 1).

Figuur 1: Opbouw Ecodesign instrumenten naar stimulatie innovatie

Hoe weet ik of mijn producten onder Ecodesign of Energy labelling regelgeving vallen?

Om te bepalen of producten onder de Ecodesign of Energy labelling regelgeving vallen, moet zowel naar de scope in zowel de algemene als de productspecifieke regelgeving gekeken worden. De productspecifieke regelgeving kan teruggevonden worden per productgroep of 'lot'†. De algemene definities kunnen teruggevonden worden in de Ecodesign Richtlijn 2009/125/EC†en de Energy labelling Verordening (EU) 2017/1369. Beide definities refereren naar het begrip 'placing on the market'; dit beschrijft het moment dat een product op de markt van de Europese Unie geplaatst wordt los van het type transactie (e.g. B2B of B2C). De exacte definitie van 'placing on the market' kan teruggevonden worden in de Europese Blue Guide.

Wat moet ik doen wanneer mijn producten onder Ecodesign of Energy labelling regelgeving vallen?

In de eerste plaats is het noodzakelijk om te zorgen dat de producten aan de Ecodesign en Energy labelling eisen voldoen. Dit betekent het tijdig treffen van voorbereidingen om te zorgen dat de producten voor de Unie markt voldoen aan de minimale energie-efficiŽntie eisen of van het juiste energy label zijn voorzien.

Voor de voorbereiding is altijd een fasering voorzien in de regelgeving met specifieke deadlines (bijvoorbeeld: per 1 januari 2019 zal productgroep X een minimale energie efficiŽntie index Y). Het bedoeling van deze fasering is om fabrikanten en leveranciers voldoende tijd te geven zich aan te passen aan de eisen zonder dat dit tot financiŽle problemen leidt.

Het is daarom altijd van belang om al bij de publicatie van nieuwe of herziene regelgeving na te gaan welke deadlines in de documenten gespecificeerd staan. Het is uiteindelijke de verantwoordelijkheid van de fabrikant of leverancier om aan de Europese regelgeving te voldoen en dus de bedrijfsvoering hierop aan te passen. In BelgiŽ ligt de verantwoordelijkheid voor het markttoezicht hierop bij de FOD Leefmilieu en FOD Economie.†

Hoe kan ik de Ecodesign en Energy labelling regelgeving lezen?

Hoewel de eisen in de Ecodesign en Energy labelling regelgeving per productgroep kunnen verschillen, zijn er toch een aantal elementen die in vrijwel alle documenten terugkomen:

  • 'Article X Entry into force': dit is de datum vanaf wanneer de regelgeving geldig is;

  • Fasering met deadlines: dit zijn de data waarop de eisen ingaan. Deze staan meestal als apart artikel in het hoofddocument opgenomen en refereren naar een annex met de daadwerkelijke eisen. De exacte manier waarop dit verwoord staat wisselt per productgroep, zoals bijvoorbeeld: 'Article X Ecodesign requirements';

  • 'Article X Revision': Dit artikel omschrijft de uiterlijke datum waarop een evaluatie van de regelgeving moet worden uitgevoerd door de Europese Commissie. Dit kan eventueel leiden tot een herziening van de regelgeving.

Het is de verantwoordelijkheid van een fabrikant of leverancier om de benodigde voorbereidingen te treffen om de productie aan te passen aan de gestelde Ecodesign of Energy labelling eisen.†

Wat is een herziening (of voorbereiding) van de Ecodesign regelgeving?

Er zijn binnen Ecodesign en Energy labelling regelgeving zijn er min of meer twee belangrijke fasen te onderscheiden; de gepubliceerde regelgeving en het lobbytraject. Gepubliceerde Ecodesign en Energy labelling regelgeving is verplicht in de hele Europese Unie en omvat altijd een vast moment waarop de regelgeving herzien moet worden; dit kan oftewel een aanpassing, een herbevestiging of een aanvulling zijn. Met dit moment gaat het lobbytraject van start. De herziening dient om te zien of de gestelde eisen in de Ecodesign regelgeving aangepast moeten worden voor een volgende periode. Tijdens dit proces worden altijd meerdere stakeholderconsultaties voorzien om tot realistische eisen en faseringen te kunnen komen (zie Figuur 2). Deelname aan het herzieningstraject is niet verplicht, maar het is wel hťt moment om als industrie te laten horen wat wel of niet haalbaar is.

Figuur 2: Overzicht van de stakeholderconsultaties (asterisk) in het Ecodesign en Energy labelling herziening- of voorbereidingsproces (Bron: Europese Commissie, DG Energy)


Wat is het verschil in de rol van Agoria en de Europese federaties in het herziening proces?

Zowel Agoria als de Europese federaties vertegenwoordigen de stem van de fabrikanten en de leveranciers in de herziening of voorbereiding van Ecodesign en Energy labelling regelgeving. Over het algemeen geeft Agoria haar feedback namens de Belgische industrie mee aan de Europese federaties waar zij lid van is (zie Figuur 3). De Europese federaties nemen deze input vervolgens mee in direct overleg met de Europese Commissie of de Europese stakeholderconsultaties (zie oranje asterisk in Figuur 2).

Afhankelijk van de belangrijkheid van het dossier kan Agoria er ook voor kiezen zelf deel te nemen aan een Europese stakeholderconsultatie. Daarnaast kan Agoria door de Belgische federale overheid Agoria gevraagd worden om advies bij stemming over herziene of nieuwe Ecodesign en Energy labelling regelgeving (zie blauwe asterisk in Figuur 2). Bij nood aan specifieke aanpassingen of opmerkingen op voorstellen raden wij altijd aan om ons te contacteren om te zien hoe deze het best gecommuniceerd kan worden.

Figuur 3: Overzicht lidmaatschappen Agoria van Europese federaties


Waarom wordt er binnen de Ecodesign regelgeving ook soms gesproken over materiaal efficiŽntie?

Naast de product specifieke herzieningen, vindt er ook regelmatig een herziening van Ecodesign en Energy labelling als instrument plaats. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot de opzet van een nieuwe Energy labelling database of de herziening van de energielabel, zoals bij de herziening van de Energy labelling Verordening (EU) 2017/1369 vorig jaar. Een van de nieuwe ontwikkelingen binnen Ecodesign is de toevoeging van eisen rond materiaal efficiŽntie. Hiertoe werd door CEN-CENELEC een 'Joint Working Group' (JWG 10) opgezet ter voorbereiding van een aantal horizontale Europese standaarden. Deze standaarden omschrijven de basisprincipes voor de behandeling van materiaal efficiŽntie in de productgroepen, zoals levensduur, hergebruik van onderdelen en recyclage van materialen. Materiaal efficientie eisen worden momenteel al in een aantal lopende herzieningen, zoals bijvoorbeeld voor de productgroep local space heaters on gaseous and liquid fuels (ENER lot 20), meegenomen.†

Ecodesign sessie op R&S 2018: stel vragen aan een van de Europese federaties en Agoria experts

Op 25 oktober zullen Maitane Olabarria Uzquiano (CECIMO) en Helen Versluys (Agoria) aanwezig zijn op R&S 2018 om toelichting te geven op de activiteiten van Agoria in het Ecodesign en Energy labelling ontwikkelproces. Maitane zal zich richten op de rol van de Europese federaties en de samenwerking met Agoria. Helen zal meer toelichting geven op de ontwikkelingen rond materiaal efficiŽntie en de rol van Agoria hierin.

#RSEVENT2018 'Reveal what's hidden'
donderdag 25 oktober, BluePoint Brussels†

Bekijk het volledige programma en schrijf in.