De eengemaakte goederenmarkt is een van de grootste verwezenlijkingen van de Europese Unie, maar kampt nog met twee structurele zwaktes. De Europese Commissie heeft een pakket wetgevingsmaatregelen voorgesteld om deze zwaktes weg te werken. Wat houden de voorstellen in?


De eengemaakte goederenmarkt, die in 2018 haar 25ste verjaardag viert, is een van de grootste verwezenlijkingen van de Europese Unie. Die eengemaakte markt steunt op vertrouwen tussen consumenten/gebruikers, ondernemingen en overheden: consumenten/gebruikers moeten er op kunnen vertrouwen dat de producten die ze kopen en gebruiken veilig en conform zijn terwijl ondernemingen de zekerheid moeten hebben dat dezelfde regels gelden voor iedereen en iedereen dezelfde bescherming bieden. De eengemaakte goederenmarkt kampt echter nog met twee structurele zwaktes, die moeten worden weggewerkt opdat het volledige potentieel kan worden benut. 

De eerste structurele zwakte van de eengemaakte goederenmarkt betreft de daadwerkelijke toepassing van de geharmoniseerde Europese regels inzake productveiligheid. Hoewel er strenge veiligheidsregels bestaan, zijn er nog te veel onveilige en niet-conforme producten op de markt. Die producten houden grote risico's in voor consumenten en gebruikers, die niet krijgen wat ze mogen verwachten en kunnen worden blootgesteld aan risico's voor de gezondheid. Een gebrekkige toepassing van de EU-regels inzake producten mag niet leiden tot oneerlijke voordelen voor wie bewust essentiële veiligheidsregels probeert te omzeilen. 

De tweede structurele zwakte heeft betrekking op producten die niet – of slechts gedeeltelijk – aan geharmoniseerde EU-veiligheidsregels zijn onderworpen. Die producten kunnen in de ene lidstaat wel als veilig en conform worden beschouwd terwijl in een andere lidstaat problemen rijzen om ze er in de handel te brengen. 

Eind december heeft de Europese Commissie een pakket wetgevingsmaatregelen inzake goederen voorgesteld om die zwaktes aan te pakken. Het pakket bevat twee wetgevingsvoorstellen. Het eerste voorstel is erop gericht om de naleving en de daadwerkelijke toepassing van de EU-regels voor producten te verbeteren. Het tweede heeft als doel om de wederzijdse erkenning op de eengemaakte markt te reorganiseren en ervoor te zorgen dat er gemakkelijker gebruik van kan worden gemaakt. 

Acties tegen niet-conforme producten kunnen alleen doeltreffend zijn indien autoriteiten samenwerken en meer informatie uitwisselen over onderzoeken en illegale producten. De Commissie stelt daarom het volgende voor:

  • Samenwerking met het bedrijfsleven: alle bedrijven die producten in de EU verkopen, zullen een persoon in de EU moeten aanstellen met wie gemakkelijk contact kan worden opgenomen wanneer autoriteiten vragen hebben over de conformiteit van hun product. Die persoon kan de fabrikant zijn, de importeur of een natuurlijke of rechtspersoon met een passend mandaat van de fabrikant;
  • Netwerk van markttoezichtautoriteiten in de Europese Unie: het netwerk zal de autoriteiten helpen om hun controles beter te coördineren en efficiënter te werken;
  • Steun van de Commissie: de Commissie zal meer steun kunnen kanaliseren om grensoverschrijdende gezamenlijke onderzoeken die de grootste prioriteit genieten uit te voeren en zal de autoriteiten bijstaan bij de gezamenlijke aanschaf van capaciteit om producten te testen;
  • Gedeeld bewijsmateriaal: er zal gemakkelijker kunnen worden gebruikgemaakt van bewijsmateriaal, testrapporten en beslissingen van een andere lidstaat;
  • Transparantie: autoriteiten zullen hun bevindingen systematischer publiceren, met name wanneer ze het op de markt brengen van bepaalde producten beperken;
  • Eén enkel contactpunt: in iedere lidstaat moet één verbindingsbureau worden opgericht om de coördinatie van de grensoverschrijdende handhaving te vergemakkelijken en verzoeken snel en efficiënt naar de juiste personen te leiden. 

Beide ontwerpverordeningen zijn ter goedkeuring naar het Europees Parlement en de Raad gestuurd. Na goedkeuring worden ze onmiddellijk van toepassing. 

Raadpleeg de ontwerpverordeningen:

Meer informatie vindt u in het persbericht van de Europese Commissie: