Bedrijven die voorraden van medische hulpgoederen schenken aan ziekenhuizen en zorginstellingen zijn daarop geen btw verschuldigd. Dat heeft vicepremier en minister van FinanciŽn Alexander De Croo beslist.


Normaal kan de belastingplichtige de btw alleen aftrekken bij een verkoop van goederen, niet bij een schenking. Een gift van medische hulpgoederen aan ziekenhuizen en zorginstellingen zal de btw nu echter niet opeisbaar maken.

In principe moet per schenking die plaatsvindt een document worden opgesteld waarin de zorginstelling bevestigt dat de betreffende goederen gratis werden verkregen en zich ertoe verbindt de betreffende verkregen goederen hetzij zelf te gebruiken in het kader van het verstrekken van zorg, hetzij gratis ter beschikking te stellen aan een andere zorginstelling.

Het hiervoor bedoelde document moet opgemaakt worden in twee exemplaren, waarvan elke partij verklaart het zijne te hebben ontvangen en moet door de betrokken partijen gedagtekend en ondertekend worden.

In verband met vermeld document gelden drie administratieve toleranties (zie circulaire (135,6 kB)).

Indien voldaan is aan alle voorwaarden inzake btw zullen de geschonken goederen niet in aanmerking komen voor de toepassing van artikel 26, WIB 92 (verleende abnormale of goedgunstige voordelen). Bovendien zijn de kosten die verband houden met de geschonken goederen in principe fiscaal aftrekbaar in de zin van artikel 49, WIB 92. Bijgevolg, wie tijdelijk extra kosten maakt voor bijvoorbeeld de productie van medische hulpgoederen, zal deze kunnen inbrengen als beroepskosten.

Daarnaast blijft het nog steeds mogelijk om via de bestaande kanalen giften in geld te doen aan ziekenhuizen en zorginstellingen. Giften vanaf 40 euro (cumuleerbaar per kalenderjaar) geven recht op een belastingvermindering.

Deze maatregel die wordt genomen in het kader van de strijd tegen het coronavirus is van toepassing op de giften in natura en de schenkingen van goederen die gebeuren van 01.03.2020 tot en met 30.06.2020.

Meer informatie vindt u in deze†bijlage (135,6 kB).