De normenantenne "Elektrotechniek" sensibiliseert en informeert u over de ontwikkelingen op het gebied van normalisatie en regelgeving voor elektrotechnische en elektronische apparatuur. De klemtoon ligt op de toepassing van de volgende Europese richtlijnen en bijhorende geharmoniseerde normen:

  • De laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35/EU over de veiligheid van elektrische en elektronische apparatuur, bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50 en 1000 Volt en/of een nominale gelijkspanning tussen 75 en 1500 Volt.
  • De richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU. Deze richtlijn stelt enerzijds dat de opwekking van elektromagnetische storingen door een apparaat beperkt dient te blijven tot een zodanig niveau dat andere apparaten overeenkomstig hun bestemming kunnen functioneren. Anderzijds moeten apparaten over een passend niveau van intrinsieke ongevoeligheid ten opzichte van elektromagnetische storingen beschikken.
  • De richtlijn radio apparatuurrichtlijn (RED) 2014/53/EU die van toepassing is op vrijwel alle producten die van het frequentiespectrum gebruikmaken voor radiocommunicatie of radiodeterminatie. Deze groep van producten groeit, aangezien steeds meer apparaten en machines worden uitgerust met ingebouwde short-range devices (zoals Bluetooth, Zigbee, RFID, …) of communicatiemodules (3G, GPRS, WLAN).
  • De richtlijn betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (Restriction of Hazardous Subtances – RoHS) 2011/65/EU. Deze richtlijn bepaalt dat elektrische en elektronische apparatuur die op de markt wordt gebracht geen lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB's) of polybroomdifenylethers (PBDE's) meer mag bevatten.

De vragen in verband met de ErP kaderrichtlijn 2009/125/EC over ecodesign van energiegerelateerde producten worden gezamenlijk met de andere normenantennes aangepakt.

Recente ontwikkelingen

In het kader van de laagspanningsrichtlijn zullen alle nieuwe en geamendeerde geharmoniseerde normen in lijn moeten zijn met het normalisatiemandaat M/511 van de Europese Commissie. Dit houdt in dat de nieuwe normen een Annex ZZ bevatten.

Binnen EMC-normalisatie wordt specifieke aandacht besteed aan de impact op normen die ontstaat door wijzigingen aan frequentieallocaties (in het bijzonder ten gevolge van de toewijzing van frequenties aan telecommunicatietoepassingen, het zogenaamde "digitale dividend") en door de uitrol van nieuwe technologieën (in het bijzonder smart meters en inverters) met consequenties in frequentiebanden die tot op heden niet aan bod kwamen in EMC-normen (in het bijzonder de frequentieband 2 – 150 kHz).

De praktische implementatie van de Europese richtlijn betreffende radioapparatuur (RED richtlijn 2014/53/EU) wordt bemoeilijkt door een gebrek aan geharmoniseerde normen. De toepassing van de RED richtlijn, als opvolger van de R&TTE richtlijn 1999/5/EC, startte in juni 2016 met een overgangsperiode van een jaar tot 12 juni 2017, tijdens dewelke het oude wetgevend regime kon worden gebruikt. Een aanzienlijk deel van de benodigde geharmoniseerde normen was niet beschikbaar voor het einde van de overgangsperiode.

Wetgeving/Normen/FAQ
Agenda
Contact 1 / Contact 2 / Contact 3