Sinds mei 2015 is de Europese Commissie, zoals aangekondigd in de Digital Single Market-strategie, met 35 wetgevingsvoorstellen en beleidsinitiatieven gekomen. Hoe moet het nu verder? In een tussentijdse evaluatie brengt ze de prioriteiten in kaart.


De Europese Commissie publiceerde op 10 mei de tussentijdse evaluatie van de Digital Single Market-strategie.

Sinds mei 2015 is de Europese Commissie, zoals aangekondigd in de Digital Single Market strategie, met 35 wetgevingsvoorstellen en beleidsinitiatieven gekomen. Het doel is nu om over al die voorstellen een politiek akkoord te bereiken met het Europees Parlement en de Raad.

De gepubliceerde evaluatie brengt in kaart welke weg er op drie gebieden moet worden ingeslagen:

  • Wat betreft de data economy bereidt de Commissie een wetgevingsinitiatief voor inzake het grensoverschrijdende vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens (herfst 2017) alsmede een initiatief inzake de toegankelijkheid en het hergebruik van publieke en door de overheid gefinancierde data (lente 2018). Daarnaast zal de Commissie haar werkzaamheden met betrekking tot aansprakelijkheid en andere datagerelateerde kwesties voortzetten.
  • Wat betreft de cyberveiligheid zal de Commissie tegen september 2017 de EU-strategie voor cyberbeveiliging evalueren, evenals het mandaat van het European Union Agency for Network and Information Security (Enisa) zodat dit aansluit bij het nieuwe EU-brede kader inzake cyberveiligheid. De Commissie zal ook werk maken van nieuwe voorstellen voor aanvullende maatregelen op het gebied van standaardisatie, certificering en labelling in verband met cyberbeveiliging, zodat verbonden objecten (IoT) op cyberniveau veiliger worden.
  • Op het gebied van online platformen zal de Commissie tegen eind 2017 met een initiatief komen waarmee oneerlijke contractbepalingen en handelspraktijken in relaties tussen platformen en bedrijven worden aangepakt. Recentelijk heeft de Commissie ook hieraan gerelateerde besluiten over de handhaving van de mededingingsregels vastgesteld.