Dossier coronavirus

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en de maatregelen van de overheid voor u op de voet. Bekijk hier het laatste nieuws. 

7 AUGUSTUS 2020

Indien uw onderneming na 31 augustus geen gebruik meer kan maken van het soepele regime van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona en met onmiddellijke ingang op 1 september wenst over te stappen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, moet u - afhankelijk van uw situatie - mogelijks noodzakelijk ten laatste op maandag 10 augustus actie ondernemen.

Lees meer

 

6 AUGUSTUS 2020

De FOD Werkgelegenheid heeft enkele tips om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek te vermijden, vertaald in 17 talen.

Lees meer

 

4 AUGUSTUS 2020

Het ECDC heeft op vrijdag 31 juli heel België als een oranje zone ingekleurd. We mogen verwachten dat andere Europese landen wellicht hun reisadvies zullen aanpassen voor reizigers die vanuit België naar hun land reizen. Wat wil dit zeggen voor uw werknemers?

Lees meer

 

4 AUGUSTUS 2020

Sinds 29 juli is telewerk sterk aanbevolen bij alle ondernemingen voor alle werknemers wiens functie zich ertoe leent. In de provincie Antwerpen gelden strengere maatregelen en is er een verplichting tot telewerk ingevoerd.

Lees meer

 

4 AUGUSTUS 2020

Wat zijn de vooruitzichten inzake RSZ-ondersteuningsmaatregelen voor door coronavirus getroffen ondernemingen in Q3 en Q4? Op vrijdag 24 juli 2020 heeft de ministerraad een wetsontwerp goedgekeurd dat gedeeltelijk geïnspireerd is op KB nr. 17. De Kamer van Volksvertegenwoordigers moet zich echter nog uitspreken over dit ontwerp.

Lees meer

 

4 AUGUSTUS 2020

De toepassing van tijdelijke werkloosheid zal voor vele ondernemingen een noodzakelijk gegeven blijven. Tussen 13 maart en 31 augustus is de tijdelijke werkloosheid verregaand versoepeld voor alle ondernemingen. Vanaf 1 september zal er opnieuw een scherper onderscheid gemaakt wordt tussen economische redenen en overmacht.

Lees meer

 

4 AUGUSTUS 2020

De Vlaamse regering verlengt de regeling waarbij ondernemingen die door de coronacrisis te maken krijgen met een substantiële daling van de omzet, productie of bestellingen, een beroep kunnen doen op de aanmoedigingspremie voor werknemers van ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering. Deze uitbreiding geldt nu tot en met 31 december 2020.

Lees meer

 

24 JULI 2020

De Europese top die van 17 tot 21 juli in Brussel plaatsvond, heeft een akkoord over de begroting 2021-2027 en over het herstelfonds uit de coronacrisis opgeleverd.

Lees meer

 

24 JULI 2020

Omwille van de coronacrisis is het mogelijk dat de periodieke gezondheidsbeoordeling van een werknemer tijdelijk wordt opgeschort. Dit zou betekenen dat u deze werknemer niet meer aan het werk mag houden indien de geldigheidsduur van de gezondheidsbeoordeling verlopen is. Om dit te vermijden, wordt er een tijdelijke verlenging van de geldigheidsduur van de gezondheidsbeoordeling ingevoerd.

Lees meer

 

15 JULI 2020

Om de tewerkstellingsgraad te verhogen, heeft de regering beslist om voor de maanden juni, juli en augustus 2020 te voorzien in een systeem van gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Lees meer

 

8 JULI 2020

Bedrijven die naar aanleiding van de coronacrisis medische producten en beschermingsmateriaal ontwikkelen, kunnen tijdelijk hogere investeringssteun vragen. De Vlaamse regering heeft dit op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits goedgekeurd.

Lees meer

 

8 JULI 2020

Naast de maatregelen die verband houden met tijdelijke werkloosheid, bevat KB nr. 37 nog enkele maatregelen waarop de aandacht moet worden gevestigd.

Lees meer

 

6 JULI 2020

Het Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 geeft uitvoering aan de beslissing van de Groep van 10 met betrekking tot de verplichting om werknemers en overlegorganen te informeren wanneer tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona wordt ingeroepen. Het besluit bekrachtigt ook het verbod op het uitbesteden van taken die normaal hadden moeten worden uitgevoerd door de tijdelijk werkloos gestelde werknemer(s).

Lees meer

 

6 JULI 2020

Ten gevolge van de coronapandemie werd de procedure sociale verkiezingen in maart van dit jaar opgeschort. Inmiddels werd beslist dat de verkiezingsprocedure terug wordt opgestart vanaf ten vroegste 23 september 2020.

Lees meer

 

3 JULI 2020

Na de heropstart begin mei is de activiteit in de technologiesector in juni verder gestegen tot 86%. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van Agoria.

Lees meer

 

3 JULI 2020

De wet van 24 juni 2020 verhoogt de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tijdelijk tot 70% van het gemiddelde brutodagloon, vermeerderd met een toeslag, en dit met terugwerkende kracht tot maart 2020. Deze wet vloeit voort uit het akkoord dat binnen de Groep van 10 werd bereikt op 14 april 2020.

Lees meer

 

30 JUNI 2020

Agoria’s vierde budgetneutrale relancevoorzet gaat over de modernisering van het onderwijs: verrijk het bestaande platform voor het delen van pedagogische content met nieuw lesmateriaal en laat dit doen door studenten hoger onderwijs via interdisciplinaire eindwerken of projecten. #letstechtogether

Lees meer

 

26 JUNI 2020

De regering heeft bij koninklijk besluit van 5 juni 2020 (BS van 24 juni 2020) de teksten geformaliseerd die het mogelijk maken om 120 vrijwillige overuren die in het tweede kwartaal van 2020 bij werkgevers in bepaalde kritieke sectoren worden gepresteerd, vrij te stellen van sociale bijdragen.

Lees meer

 

26 JUNI 2020

De Vlaamse overheid heeft zich niet onbetuigd gelaten om meteen na het uitbreken van de coronacrisis, de Vlaamse economie te beschermen. Tijdens dit webinar van VLAIO op 29 juni krijgt u tekst en uitleg bij de verschillende maatregelen.

Lees meer

 

25 JUNI 2020

Door de coronacrisis is de kans groot dat veel bedrijven hun financiële convenanten gaan schenden. Agoria waarschuwt: het moratorium op faillissementen stelt u niet vrij van de verplichting om aan uw financiële convenanten te voldoen.

Lees meer

 

23 JUNI 2020

Agoria’s derde relance-voorzet gaat over de broodnodige uitrol van 5G in ons land: “Ga door met de geplande toekenning eind juni van de voorlopige commerciële 5G-licenties en volg, zoals vrijwel alle EU-landen, de medisch onderbouwde aanbevelingen van de WHO en de Europese Commissie over de emissienormen.” #letstechtogether

Lees meer

 

23 JUNI 2020

Een zopas goedgekeurde verhoging van de loongrenzen zorgt ervoor dat een werknemer in geval van beslag nu meer nettoloon overhoudt. Deze nieuwe wet is een vervolg op een eerdere maatregel die de mogelijkheid tot beslag inperkte tot 17 juni 2020.

Lees meer

 

23 JUNI 2020

De wet die het principe invoert van de schorsing van de opzegtermijn bij ontslag door de werkgever in een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht – coronavirus, is in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Lees meer

 

22 JUNI 2020

De RVA bevestigt op zijn website dat het corona-ouderschapsverlof zal verlengd worden tot en met 30 september 2020. Alleenwonende ouders en ouders van een gehandicapt kind zullen naast een 1/5 en halftijds corona-ouderschapsverlof, ook een voltijds corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen met verhoogde onderbrekingsuitkering.

Lees meer

 

19 JUNI 2020

De wet die tijdelijke werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en preventieve werkverwijdering gelijkstelt met effectieve prestaties voor de moederschapsrust is op 18 juni gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer

 

16 JUNI 2020

“Roep een impulsprogramma in het leven om met bestaande middelen en via bestaande Vlaio-instrumenten de implementatie van de digitale circulaire economie bij bedrijven te stimuleren en maximaal gecoördineerd op te schalen.” Alweer een constructieve relance-voorzet van Agoria die geen substantiële impact heeft op het overheidsbudget en toch veel oplevert voor de samenleving en de bedrijven. #letstechtogether

Lees meer

 

16 JUNI 2020

Met goedkeuring van de Vlaamse regering breidt FIT zijn Corona Exit-plan en aangepaste dienstverlening uit met bijkomende steunmaatregelen.

Lees meer

 

16 JUNI 2020

Met een wet van 20 mei 2020 besliste de overheid om de mogelijkheden van beslag tegen natuurlijke personen tijdelijk op te schorten. Inmiddels werd een wetsvoorstel ingediend om deze maatregel te verlengen tot 17 juli 2020 en ook toepasselijk te maken op loonoverdrachten.

Lees meer

 

16 JUNI 2020

Het uitstel van betaling tot 15 december van de RSZ-bijdragen voor een van de twee eerste kwartalen van 2020, door ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten, moet tegen uiterlijk 30 juli formeel worden aangevraagd bij de RSZ.

Lees meer

 

15 JUNI 2020

De Kern uitgebreid met de partijen die de federale regering steunen, heeft vrijdag 12 juni een akkoord bereikt over een reeks aanvullende steunmaatregelen.

Lees meer

 

15 JUNI 2020

De plenaire Kamer heeft het wetsvoorstel dat de schorsing van de opzegtermijn bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - coronavirus invoert, goedgekeurd. De wet heeft geen retroactieve werking.

Lees meer

 

15 JUNI 2020

De Europese Commissie heeft een nieuwe aanbeveling gepubliceerd over de gemeenschappelijke strategie om de reisbeperkingen binnen en buiten de Schengenzone op te heffen.

Lees meer

 

12 JUNI 2020

Indien u als werkgever gemeenschappelijk vervoer organiseert voor uw medewerkers, dient u de nodige preventiemaatregelen te nemen. In eerste instantie moet de social distancing (min. 1,5m afstand) gerespecteerd worden. Als dat niet mogelijk is, zijn bijkomende maatregelen nodig zoals afscheidingen in voertuigen. Aan welke voorwaarden moeten deze afscheidingen voldoen?

Lees meer

 

11 JUNI 2020

Een door de plenaire kamer goedgekeurd wetsvoorstel stelt de periodes van arbeidsongeschiktheid, tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor arbeidsters en bedienden (bv. door het coronavirus) en tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden gelijk met prestaties.

Lees meer

 

10 JUNI 2020

Sinds de lancering van het bankenplan op 31 maart 2020 hebben Agoria en verschillende andere organisaties aangedrongen op bijsturingen van de maatregelen. De voorbije dagen heeft Febelfin hierover intense gesprekken gevoerd met minister van Financiën Alexander De Croo. Het resultaat is dat de huidige maatregelen zullen worden verlengd en uitgebreid.

Lees meer

 

9 JUNI 2020

Agoria lanceert vanaf nu elke week één relance-voorzet die geen substantiële impact heeft op het overheidsbudget en toch veel oplevert voor de samenleving en de bedrijven. Wat denkt u van deze: ‘Bedrijven via technologie-attachés sneller en beter informeren over wat er wereldwijd gebeurt’? #letstechtogether

Lees meer

 

9 JUNI 2020

Het KB betreffende de gelijkstelling van de 'tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – coronavirus' voor de berekening van de jaarlijkse vakantie is in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Lees meer

 

8 JUNI 2020

De superkern heeft op zaterdag 6 juni een akkoord bereikt over verschillende steunmaatregelen voor ondernemingen en burgers in het kader van de coronacrisis. Bekijk hier de beslissingen die relevant zijn voor de technologiebedrijven.

Lees meer

 

8 JUNI 2020

De Europese Commissie heeft haar herstelplan om de economische crisis als gevolg van COVID-19 te boven te komen, voorgesteld. Agoria nam het plan onder de loep. Dit zijn onze conclusies.

Lees meer

 

8 JUNI 2020

De Vlaamse regering heeft beslist om geen aanmoedigingspremie toe te kennen aan werknemers die corona-ouderschapsverlof opnemen.

Lees meer

 

8 JUNI 2020

Ten gevolge van de coronacrisis wordt de federale enquête over de woon-werkverplaatsingen uitgesteld tot 2021.

Lees meer

 

8 JUNI 2020

De sociale partners binnen het PC209 hebben afspraken gemaakt over de aanvullende vergoedingen voor tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus.

Lees meer

 

8 JUNI 2020

Tijdelijke werkloosheid wegens corona, corona-ouderschapsverlof, telewerk bij heropstart,… ziet u soms door de bomen het bos niet meer? Agoria-experts Geert Verschraegen en Bart Snels lichten u tijdens een webinar op 18 juni de sociale actualiteit toe die zich toespitst op de coronacrisis.

Lees meer

 

8 JUNI 2020

In de strijd tegen COVID-19 bieden gezondheidsapps essentiële ondersteuning aan patiënten, zorgprofessionals en zorginstellingen. Agoria pleit voor een structureel financieringskader met transparante evaluatiecriteria om het gebruik van deze apps nu echt te laten doorbreken in ons land.

Lees meer

 

4 JUNI 2020

De geldigheidsduur van de geschenkcheques, maaltijdcheques en ecocheques die in de maanden maart tot en met juni 2020 aflopen, wordt ten gevolge van de coronacrisis met zes maanden verlengd.

Lees meer

 

3 JUNI 2020

De Vlaamse regering werkt al sinds de aanvang van de coronacrisis aan een dynamische roadmap om Vlaanderen te begeleiden van crisis naar economisch herstel. Hierover is permanent overleg met sociale partners zoals Agoria. De directe crisismaatregelen hebben hun nut bewezen. Nu is het tijd voor maatregelen om de solvabiliteit van ondernemingen te herstellen en voor een relancebeleid. Agoria Vlaanderen maakt alvast deel uit van de relance werkgroep ‘export’.

Lees meer

 

2 JUNI 2020

Werknemers van buitenlandse bedrijven die in Frankrijk diensten moeten verrichten, zijn niet meer gebonden aan de inreisbeperkingen die Frankrijk voorlopig heeft verlengd tot 15 juni. Detacheringen van Belgische werknemers naar Frankrijk zijn dus opnieuw mogelijk.

Lees meer

 

28 MEI 2020

Agoria wil dat België het EU-herstelprogramma snel uitrolt. “Het is een goed plan. Laten we nu niet vervallen in discussies over welke regio of welk land het laatste miljoentje naar zich toe kan trekken. Laat ons het land zijn dat de plannen het snelst implementeert."

Lees meer

 

27 MEI 2020

Agoria lanceerde vandaag DigiCoach, een nieuw programma om bedrijven te helpen bij hun digitalisering. Dat gebeurde tijdens een online persconferentie met Hilde Crevits, Willy Borsus en Bernard Clerfayt.

Lees meer

 

27 MEI 2020

De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gelanceerd om healthtechoplossingen ter bestrijding van COVID-19 – medische technologie, digitale oplossingen en artificiële intelligentie – aan te reiken.

Lees meer

 

26 MEI 2020

Indien de vervangingstermijn bij SWT minstens gedeeltelijk gelegen is in de periode vanaf 01/03/2020 tot en met 30/06/2020, wordt deze met vier maanden verlengd.

Lees meer

 

25 MEI 2020

De paritaire comités voor de arbeiders (PC 111) en bedienden (PC 209) in de metaalsector hebben de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten die de afspraken uit het sectoraal corona-akkoord uitvoeren.

Lees meer

 

25 MEI 2020

Heel wat Belgische bedrijven ontwikkelen knappe digitale toepassingen die de economische heropstart kunnen ondersteunen. Het gaat o.a. om oplossingen op het vlak van social distancing monitoring, lokale contact tracing en automatische temperatuurdetectie.

Lees meer

 

20 MEI 2020

De coronacrisis noopt tot strategische keuzes. Wil de relance echt slagen, hebben wij nood aan een gunstig investeringsklimaat in eigen land, een open en vlotte toegang tot andere markten en een stabiel internationaal handelsklimaat gebaseerd op internationaal afdwingbare rechtsregels.

Lees meer

 

20 MEI 2020

In het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2020 is de 'Wet houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid' verschenen.

Lees meer

 

19 MEI 2020

Werknemers die in overeenstemming met hun werkgever gebruikmaken van corona-ouderschapsverlof, genieten ontslagbescherming in het kader van loopbaanonderbreking.

Lees meer

 

19 MEI 2020

De FOD WASO heeft, na een tussenkomst van Agoria bij de arbeidsinspectie, in zijn lijst van veelgestelde vragen een gewijzigd standpunt gepubliceerd over temperatuurmetingen door werkgevers.

Lees meer

 

19 MEI 2020

Wegens de impact van de coronacrisis op bedrijven heeft de Vlaamse overheid beslist om de werking van de werkbaarheidscheques uit te breiden.

Lees meer

 

15 MEI 2020

Het KB dat het corona-ouderschapsverlof invoert is op donderdag 14 mei gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze nieuwe tijdelijke vorm van ouderschapsverlof kan nu worden aangevraagd bij de RVA.

Lees meer

 

15 MEI 2020

Ook de wet tot opschorting van de verkiezingsprocedure in het kader van de sociale verkiezingen 2020 is gepubliceerd. Door deze wet wordt het advies nr 2160 van de NAR omgezet in wetgeving.

Lees meer

 

15 MEI 2020

Een van de vele vragen sinds de uitbraak van de coronacrisis, betrof overmachtsclausules en de mogelijkheid om zich op die grond tijdelijk dan wel definitief vrij te stellen van zijn contractuele verplichtingen. Hoe kunt u in nieuwe contracten of orders anticiperen op onvoorziene en onvoorzienbare omstandigheden?

Lees meer

 

14 MEI 2020

U wilt als Vlaamse werkgever een of enkele van uw werknemers bedanken voor hun inspanningen tijdens de relaunch? Voor innovaties kan dit op een fiscaal interessante manier, met de innovatiepremie.

Lees meer

 

13 MEI 2020

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan de achtergestelde Corona-leningen voor start-ups, scale-ups, kmo’s en zelfstandigen tot 2 miljoen euro onder bepaalde voorwaarden.

Lees meer

 

13 MEI 2020

Wat indien er niet kan voldaan worden aan de afstandsregel van 1,5m? Dragen van een mondmasker als bijkomende maatregel kan dan nodig zijn.

Lees meer

 

12 MEI 2020

Agoria maakt vandaag de resultaten bekend van zijn derde peiling over de impact van het coronavirus op onze technologiebedrijven. Terwijl de gemiddelde activiteitsgraad begin april nog 52,8 procent bedroeg, is die ondertussen flink gestegen naar 75 procent. Eén op vijf mensen is tijdelijk werkloos.

Lees meer

 

12 MEI 2020

Agoria gaat voor een economische heropstart in gezonde en veilige omstandigheden. Op maandag 11 mei 2020, werden een aantal sectorale akkoorden voor PC 111 en 209 gefinaliseerd.

Lees meer

 

12 MEI 2020

In het kader van de Logistics Resilience Task Force-werkgroep 'Digitaal' publiceert het Vlaams innovatieplatform voor de logistieke sector (VIL) een Request for Information, gericht aan app- en softwareontwikkelaars, rond ‘paperless logistics’ en ‘e-mobile learning’. Het applicatieformulier moet ten laatste op 22 mei worden ingediend.

Lees meer

 

11 MEI 2020

Niet te missen nu vrijdag 15 mei om 11u30: Agoria organiseert een online gesprek met Didier Reynders, Europees Commissaris voor Justitie, over de Europese maatregelen voor een spoedig economisch herstel.

Lees meer

 

11 MEI 2020

De Vlaamse overheid heeft beslist dat het corona-ouderschapsverlof op dezelfde manier wordt bekeken als het gewone ouderschapsverlof voor de Vlaamse aanmoedigingspremie zorgkrediet. Er moet dus aan dezelfde voorwaarden worden voldaan als bij het gewone ouderschapsverlof.

Lees meer

 

11 MEI 2020

De mogelijkheid om als vriend of familielid te investeren in een kmo via de win-winlening wordt uitgebreid. Op die manier zorgt de Vlaamse regering ervoor dat bedrijven over extra kapitaal kunnen beschikken in deze moeilijke tijden.

Lees meer

 

11 MEI 2020

Wat is de impact van COVID-19 op de vastgoedsector? Agoria’s Building & Infrastructure Technology Club gaat erover in gesprek met Adrian Glatt, hoofd Capital Markets bij JLL (voorheen Jones Lang LaSalle).

Lees meer

 

8 MEI 2020

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft de tweede editie van de generieke gids ‘Veilig aan het werk’ gepubliceerd.

Lees meer

 

8 MEI 2020

Actiris heeft nieuwe digitale tools gelanceerd om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen in deze crisistijd.

Lees meer

 

7 MEI 2020

Artsen zullen vanaf deze week tijdens de periode van de COVID-19-crisis twee nieuwe modellen van medische getuigschriften gebruiken: één model voor arbeidsongeschiktheid en één model voor patiënten in quarantaine.

Lees meer

 

7 MEI 2020

Bijzondere coronamaatregelen van toepassing op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Lees meer

 

6 MEI 2020

De minister van Werk heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor de toekenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht, eerder voorzien tot en met 31 mei, te verlengen tot en met 30 juni 2020.

Lees meer

 

6 MEI 2020

De Europese Commissie heeft het Vlaamse steunpakket van 250 miljoen euro voor startups, scale-ups en kmo's goedgekeurd. De maatregel, die er komt op aansturen van Agoria, voorziet in achtergestelde leningen voor deze bedrijven via PMV.

Lees meer

 

6 MEI 2020

De ISO heeft verschillende maatregelen genomen, om de gezondheid van de leden van de ISO-community te beschermen en de continuïteit van de werkzaamheden van de organisatie te verzekeren.

Lees meer

 

6 MEI 2020

De door het COVID-19-virus veroorzaakte crisis kan worden beschouwd als een bijzondere omstandigheid die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen.

Lees meer

 

5 MEI 2020

Agoria dook voor u in het bijzondere-volmachtenbesluit over het corona-ouderschapsverlof dat afgelopen weekend door de federale ministerraad werd goedgekeurd.

Lees meer

 

5 MEI 2020

CLEPA, de Europese vereniging van automobieltoeleveranciers waarvan Agoria bestuurslid is, ging de impact na van de coronacrisis op de toeleveranciers aan de automobielindustrie.

Lees meer

 

4 MEI 2020

Vandaag maandag 4 mei vangt de eerste fase aan van de exitstrategie die de heropstart van bedrijven mogelijk moet maken. Het ministerieel besluit met de concrete modaliteiten voor de aangekondigde versoepelingen verscheen op donderdag 30 april in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer

 

4 MEI 2020

Wat betekent de versoepeling van de coronamaatregelen vanaf maandag 4 mei concreet voor 'digital' bedrijven en de andere bedrijven behorend tot PC200?

Lees meer

 

4 MEI 2020

Agoria schreef voor u een toelichting bij de checklist die wordt gebruikt bij controles door de inspectie Toezicht Welzijn op het Werk in het kader van COVID-19.

Lees meer

 

4 MEI 2020

In een leidraad van de Medical Device Coordination Group worden tijdelijke buitengewone maatregelen beschreven voor audits door aangemelde instanties om de certificering van medische hulpmiddelen te kunnen voortzetten.

Lees meer

 

30 APRIL 2020

De beslissing over de heropstart van de Belgische economie werd woensdagavond bevestigd.

Lees meer

 

30 APRIL 2020

Een werknemer kan tijdens zijn lopend tijdskrediet of thematisch verlof een tijdelijke tewerkstelling aanvatten bij een andere werkgever die behoort tot een vitale sector.

Lees meer

 

30 APRIL 2020

Een werkgever kan gedurende de periode van 1 april tot 30 juni 2020 zijn vaste werknemers ter beschikking stellen van een gebruiker die tot de cruciale sectoren en essentiële diensten behoort.

Lees meer

 

30 APRIL 2020

Het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd van minimaal 7 dagen in de cruciale sectoren en essentiële diensten, heeft gedurende de periode van 1 april tot 30 juni 2020 uitzonderlijk niet het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot gevolg.

Lees meer

 

30 APRIL 2020

In de cruciale sectoren en de essentiële diensten wordt voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 het maximum aantal vrijwillige overuren per kalenderjaar opgetrokken tot 220 uur.

Lees meer

 

29 APRIL 2020

Op 24 april 2020 werd het KB nr. 15 gepubliceerd betreffende de tijdelijke opschorting, ten voordele van ondernemingen, van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19-crisis.

Lees meer

 

29 APRIL 2020

Een voorontwerp van bijzondere-volmachtenbesluit voorziet in een nieuwe tijdelijke vorm van ouderschapsverlof, het “corona-ouderschapsverlof”, van 1 mei tot 30 juni 2020.

Lees meer

 

29 APRIL 2020

De regering overweegt om eventueel het gewaarborgd loon dat een werkgever aan zijn zieke werknemers moest betalen, gedeeltelijk terug te betalen.

Lees meer

 

28 APRIL 2020

Deels onder impuls van Agoria heeft de RSZ al verschillende maatregelen genomen om de impact van de coronacrisis op de bedrijven te temperen. Benut uw bedrijf alle mogelijkheden? Ga het na aan de hand van dit overzicht.

Lees meer

 

28 APRIL 2020

Het aangekondigde uitstel met één jaar van de toepassing van de verordening betreffende medische hulpmiddelen (MDR) is, na publicatie ervan in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie, officieel geworden.

Lees meer

 

27 APRIL 2020

De Belgische technologiesector zal geleidelijk heropstarten vanaf maandag 4 mei. Agoria zal de komende week gebruiken om het overleg met alle relevante partners verder te zetten, teneinde te komen tot een gids die de sleutel moet zijn om in onze sector de bedrijven weer op te starten vanaf 4 mei.

Lees meer

 

27 APRIL 2020

De 'Wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie' werd goedgekeurd door het Parlement.

Lees meer

 

27 APRIL 2020

Sommige Agoria-leden die internationaal actief zijn, hadden de voorbije weken opgemerkt dat wat de kredietfinanciering betreft, de situatie aan het verslechteren was. Agoria heeft actief gezocht naar bijkomende oplossingen. Die zijn nu gevonden, o.a. in de vorm van het herverzekeringsprogramma van de Staat.

Lees meer

 

24 APRIL 2020

Hoe kunnen we onze economie weer vlot, veilig, maar zeker laten heropleven? Een generieke gids met goede praktijken biedt uw bedrijven houvast om zich optimaal voor te bereiden.

Lees meer

 

24 APRIL 2020

Wat is de impact van COVID-19 op de business development en de verkoop van de leden van de Agoria Food & Beverage Technology Club?

Lees meer

 

24 APRIL 2020

Om bedrijven financieel te ondersteunen, heeft VLAIO de 'Corona Hinderpremie' en de 'Corona Compensatiepremie' gelanceerd. Tekst en uitleg krijgt u in deze webcast.

Lees meer

 

24 APRIL 2020

Credendo, de Belgische publieke kredietverstrekker, biedt naast zijn gebruikelijke instrumenten nu ook de “Credendo Bridge Guarantee” aan, een overbruggingskrediet voor internationaal actieve ondernemingen.

Lees meer

 

24 APRIL 2020

PMV komt met meer details over achtergestelde leningen voor start-ups en kmo's.

Lees meer

 

23 APRIL 2020

1 werknemer op 5 vreest zijn baan te verliezen door de coronacrisis. Dat blijkt uit een onderzoek bij 3821 Vlaamse werknemers.

Lees meer

 

23 APRIL 2020

Het Europees Parlement heeft het voorstel van de Commissie om ten gevolge van de coronacrisis de toepassing van de verordening betreffende medische hulpmiddelen (MDR) met één jaar uit te stellen, goedgekeurd.

Lees meer

 

23 APRIL 2020

Voor het indienen van de btw-aangiften van de maand maart 2020 wordt uitstel verleend tot 7 mei 2020.

Lees meer

 

22 APRIL 2020

De Europese Commissie heeft op woensdag 15 april haar aanbevelingen gepubliceerd i.v.m. de opheffing van de lockdown.

Lees meer

 

22 APRIL 2020

Btw-belastingplichtigen hebben een rekeninguittreksel ontvangen waarin de toestand van hun rekening-courant op 31 maart 2020 werd vermeld. In deze tekst werd echter geen rekening gehouden met de steunmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus. Deze blijven uiteraard gelden.

Lees meer

 

21 APRIL 2020

In zijn ‘tussentijdse instructies’ preciseert de RSZ de maatregel inzake de tewerkstelling van jobstudenten, waartoe op 11 april besloten werd door de federale regering.

Lees meer

 

21 APRIL 2020

Kan een werknemer op eenzelfde dag tijdelijke werkloosheid een aantal uren betaald educatief verlof / Vlaams opleidingsverlof nemen?

Lees meer

 

20 APRIL 2020

De Directie Toezicht Welzijn op het Werk heeft een brief gestuurd naar de externe diensten met een aantal gewijzigde regels in geval van psychosociale klachten tijdens de coronacrisis.

Lees meer

 

17 APRIL 2020

Opgelet met detacheringen naar Frankrijk. Onze Franse zusterfederatie heeft ons zojuist (vrijdag 17 april) bevestigd dat de grenzen gesloten zijn voor werknemers die diensten willen verlenen in Frankrijk.

Lees meer

 

17 APRIL 2020

In vergelijking met twee weken geleden wordt er voorzichtig meer gewerkt in de technologiebedrijven. De gemiddelde activiteitsgraad stijgt van 49,7% naar 52,8% (+ 3,1%). Dat blijkt uit de tweede ledenbevraging van Agoria in de context van de coronacrisis.

Lees meer

 

17 APRIL 2020

Groep van 10 bereikt akkoord over nieuw medisch getuigschrift, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en nieuwe meldingsplicht voor de werkgever bij tijdelijke werkloosheid.

Lees meer

 

16 APRIL 2020

Orgalim, de Europese koepelorganisatie van de technologische industrie, heeft een standpunt ingenomen over de exit- en herstelstrategie van de EU m.b.t. de coronacrisis.

Lees meer

 

16 APRIL 2020

De limietdata om nieuwe tariefschorsingen aan te vragen, alsook die om mede-aanvrager te zijn of oppositie aan te tekenen tegen de bestaande voorstellen van de Europese Commissie, zijn ten gevolge van de coronacrisis uitzonderlijk verlengd.

Lees meer

 

15 APRIL 2020

Als gevolg van de COVID-19-crisis zien steeds meer ‘mobile health’-initiatieven het licht. Heeft u zelf ook een app ontwikkeld die kan helpen in de strijd tegen het coronavirus? Leg hem voor aan de Taskforce 'Data & Technology against Corona'.

Lees meer

 

14 APRIL 2020

De vereenvoudigde procedure voor de toekenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht, eerder voorzien tot en met 19 april, is verlengd tot en met 31 mei 2020.

Lees meer

 

14 APRIL 2020

Het uitgebreide kernkabinet heeft op zaterdag 11 april verschillende sociaal-economische maatregelen voor kritische sectoren goedgekeurd.

Lees meer

 

14 APRIL 2020

De Vlaamse overheid heeft in overleg met de sector van de wegen- en waterbouw een afsprakenkader opgesteld waarin wordt overeengekomen hoe een geleidelijke heropstart van de werven kan plaatsvinden.

Lees meer

 

10 APRIL 2020

Op zoek naar tips om social distancing makkelijker toe te passen in uw bedrijf? Bekijk onze nieuwe infographic.

Lees meer

 

10 APRIL 2020

De RSZ specifieert in zijn tussentijdse instructies hoe periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 'Corona' in de kwartaalaangiftes moeten worden aangegeven.

Lees meer

 

10 APRIL 2020

Overheidsopdrachten worden uiteraard niet gespaard van de impact van de COVID-19-crisis en de maatregelen die zijn genomen om deze te bestrijden. Met welke richtlijnen en adviezen moet u rekening houden?

Lees meer

 

9 APRIL 2020

De RSZ voorziet nu ook in mogelijkheden om de betaling van bijdragen uit te stellen voor bedrijven die niet volledig gesloten zijn, maar waarvan de economische activiteit aanzienlijk is verminderd

Lees meer

 

9 APRIL 2020

De RVA heeft opnieuw zijn standpunt gewijzigd over de vraag of al dan niet tijdelijke werkloosheid kan worden aangevraagd voor een contract dat werd getekend, maar nog niet is aangevat?

Lees meer

 

9 APRIL 2020

Coronavirus of niet, door tariefschorsingen te vragen kunnen altijd kosten worden bespaard. Vandaag is een goed moment om uw dossiers op te bouwen en in te leiden bij de Europese Commissie.

Lees meer

 

8 APRIL 2020

Social distancing implementeren op de werkvloer… makkelijker gezegd dan gedaan. Deze tips helpen u alvast een eind op weg (infographic).

Lees meer

 

8 APRIL 2020

Wat moet u als ondernemer doen om in deze crisis uw cash te optimaliseren? U verneemt het tijdens ons webinar ‘Cashmanagement’ op dinsdag 14 april. Schrijf gratis in!

Lees meer

 

8 APRIL 2020

Welke impact heeft de coronacrisis op de kostprijs en werking van internationaal transport? Agoria-expert Kevin Verbelen maakte een overzicht.

Lees meer

 

8 APRIL 2020

De eerstvolgende betaalde feestdag is paasmaandag, op 13 april 2020. De feestdag wordt gewoonlijk betaald door de werkgever. Hoe zit het echter bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte?

Lees meer

 

7 APRIL 2020

De coronacrisis doet vragen rijzen over de impact ervan op de verschillende soorten verzekeringen. Op welke verzekeringen zijn bijzondere maatregelen van toepassing en op welke niet? Agoria vond Assuralia bereid u hierover te informeren tijdens een webinar nu vrijdag 10 april.

Lees meer

 

7 APRIL 2020

Veel werkgevers betalen een werkloosheidstoeslag aan werknemers die tijdelijk werkloos zijn als gevolg van de COVID-19-maatregelen. Onder welke voorwaarden is deze toeslag vrijgesteld van sz-bijdragen?

Lees meer

 

7 APRIL 2020

De Europese Commissie laat de lidstaten toe om af te zien van invoerrechten en BTW op invoer van medische goederen die voor hulpdoeleinden zouden worden gebruikt. Dit is echter geen allesomvattende maatregel. andere goederen, die niet voldoen aan de voorwaarden, dienen wel nog te voldoen aan de invoerrechten en BTW op invoer.

Lees meer

 

7 APRIL 2020

Hoe ondersteunt digitale technologie bedrijven en overheden tijdens en na de coronacrisis? Een reeks inspirerende voorbeelden.

Lees meer

 

6 APRIL 2020

Voor vennootschappen en zelfstandigen die door de coronacrisis kampen met liquiditeitsproblemen, heeft de regering beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen. Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder nadelig.

Lees meer

 

6 APRIL 2020

De bedrijven die door het secretariaat van de Commissie voor erkenning der aannemers werden aangeschreven om hun erkenningsdossier te vernieuwen in het kader van de vijfjaarlijkse herziening, krijgen wegens de coronacrisis sowieso uitstel tot 1 juni.

Lees meer

 

6 APRIL 2020

Agoria is tevreden dat de regering onze informatie en voorstellen heeft benut om het ministerieel besluit en de lijst van bedrijven van cruciale sectoren en essentiële bedrijven verder te verduidelijken.

Lees meer

 

6 APRIL 2020

Is tijdelijke werkloosheid voor preventieadviseurs mogelijk?

Lees meer

 

6 APRIL 2020

In deze tijden is het codewoord “social distancing” van essentieel belang geworden. Maar hoe zit het dan met de werking van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk? Kunnen zij hun wettelijke taken nog uitvoeren?

Lees meer

 

6 APRIL 2020

Werknemers die een uitstel hypothecair krediet aanvragen, zullen aan hun bank/kredietgever een bewijs van tijdelijke werkloosheid of volledige werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis moeten voorleggen. Wat is uw rol hierin als werkgever?

Lees meer

 

6 APRIL 2020

Agoria heeft informatie ontvangen van de belastingdienst in verband met de berekening van het percentage voor buitenlandse reizen (de zogenaamde "travel exclusion") voor kaderleden en specialisten die het bijzondere belastingregime van buitenlandse kaderleden genieten.

Lees meer

 

6 APRIL 2020

Kan een bedrijf dat vóór de invoering van de COVID-19-crisismaatregelen volledig beantwoordde aan de definitie van een onderneming waarin ploegenarbeid wordt verricht, de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid blijven genieten, ongeacht de impact van de opgelegde hygiënemaatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus?

Lees meer

 

3 APRIL 2020

Een van de steunmaatregelen voor ondernemingen betreft betalingsuitstel van bestaand ondernemingskrediet. Wat houdt dit concreet in?

Lees meer

 

3 APRIL 2020

Agoria herhaalt zijn oproep aan bedrijven om beschermingsmateriaal te doneren! Het UZ Gent, bijvoorbeeld, liet ons weten heel dringend op zoek te zijn naar handschoenen.

Lees meer

 

2 APRIL 2020

De Vlaamse Regering heeft een nieuw pakket van economische steunmaatregelen aangekondigd. Een van de maatregelen betreft de verschaffing van achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar aan een verlaagde rentevoet. Deze maatregel is specifiek voor kmo's, maar de nadruk ligt expliciet op start-up en scale-up bedrijven. Agoria en Sirris hadden dinsdag een oproep in die zin gelanceerd.

Lees meer

 

2 APRIL 2020

De RVA verduidelijkt zijn standpunt over de vraag of al dan niet tijdelijke werkloosheid kan worden aangevraagd voor een contract dat al werd getekend, maar nog niet is aangevat.

Lees meer

 

2 APRIL 2020

Welke impact heeft het coronavirus op het Vlaams opleidingsverlof?

Lees meer

 

2 APRIL 2020

Kan tijdens de coronacrisis de algemene vergadering der aandeelhouders doorgaan? Wat is het gevolg voor de gerechtelijke procedures waarbij mijn organisatie is betrokken? Enkele volmachtbesluiten Justitie scheppen duidelijkheid.

Lees meer

 

2 APRIL 2020

Robovision, een Gentse leverancier van AI-oplossingen, werkt mee aan een Europees onderzoeksproject om CT-scans van longen te analyseren met behulp van artificiële intelligentie en zo sneller COVID-19-besmettingen op te sporen.

Lees meer

 

2 APRIL 2020

Wallonië gaat, o.a. in samenwerking met enkele lidbedrijven van Agoria, een systeem opzetten voor de productie en ontsmetting van beschermende mondmaskers.

Lees meer

 

1 APRIL 2020

Ook de Vlaamse digitale startups worden zwaar getroffen door de coronacrisis. Agoria en Sirris stellen maatregelen voor om deze beloftevolle maar fragiele digitale groeibedrijven te ondersteunen: toekenning van een achtergestelde lening van 100.000 euro voor iedere startup, een versnelde uitbetaling van innovatiesubsidies en de stimulatie van aankopen bij Vlaamse startups door overheden en bedrijven.

Lees meer

 

1 APRIL 2020

Overheid opent procedure versnelde teruggave BTW-tegoeden voor alle maandaangevers

Lees meer

 

1 APRIL 2020

Deurklinken blijken een grote bron van besmetting. Agoria-lidbedrijf LVD Company en hogeschool VIVES vonden een oplossing. Een knap initiatief!

Lees meer

 

1 APRIL 2020

Welke rol kan de sector van geodata spelen in de strijd tegen het coronavirus? We vroegen het aan Frederik Waûters, CEO van ESRI Belux.

Lees meer

 

1 APRIL 2020

Er ligt een voorstel op tafel om de implementatiedatum van de Europese Medical Device Regulation met een jaar uit te stellen.

Lees meer

 

1 APRIL 2020

Hoe zouden we de coronacrisis doorkomen zonder betrouwbare communicatienetwerken? Bijzonder moeilijk. Enkele knappe initiatieven van bedrijven uit de telecomsector.

Lees meer

 

31 MAART 2020

Mobiele telecomoperatoren dragen bij in de strijd tegen corona. Zo stellen ze geanonimiseerde gebruikersdata en expertise gratis ter beschikking van de Data Against Corona Taskforce, die deze informatie gebruikt in de strijd tegen het coronavirus. Ideeën van snel inzetbare use cases blijven welkom!

Lees meer

 

31 MAART 2020

Past uw bedrijf het vereenvoudigd stelsel van tijdelijke werkloosheid “overmacht Corona” toe? Gelieve dan, in voorkomend geval samen met uw sociaal secretariaat, de “aangifte van sociaal risico” (ASR scenario 5) met de opgegeven dagen van tijdelijke werkloosheid, zo snel mogelijk in te dienen.

Lees meer

 

31 MAART 2020

Heeft u als lidbedrijf van Agoria douane- of andere handelsproblemen ten gevolge van COVID-19? Onze experts zoeken mee naar een oplossing.

Lees meer

 

31 MAART 2020

Cybercriminelen maken momenteel gebruik van de chaos rond de uitbraak van het coronavirus om personen en organisaties op te lichten. Wees op uw hoede!

Lees meer

 

31 MAART 2020

De Europese Commissie lanceert een initiatief om in het kader van de strijd tegen het coronavirus ideeën te verzamelen over snel inzetbare oplossingen op het gebied van artificiële intelligentie (AI) en robotica.

Lees meer

 

31 MAART 2020

Welke zijn de voornaamste Europese maatregelen in het kader van de COVID-19-crisis? Een update.

Lees meer

 

30 MAART 2020

De omzet van de technologiebedrijven in ons land is gehalveerd in vergelijking met de maand maart vorig jaar. Dat blijkt uit een enquête van Agoria bij 190 leden. Oorzaken zijn o.a. een daling van de vraag en de mindere beschikbaarheid van werknemers. Marc Lambotte roept iedereen op om de regels van social distancing goed te respecteren. Dat is noodzakelijk om onze gezondheidszorg en economie overeind te houden.

Lees meer

 

30 MAART 2020

De social distancing-maatregel werd verlengd tot 19 april.

Lees meer

 

30 MAART 2020

Ook het tijdelijk regime van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van het coronavirus blijft mogelijk tot 19 april.

Lees meer

 

30 MAART 2020

De Europese Commissie roept alle bedrijven actief in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en medische apparatuur op om zich kenbaar te maken. Ook bedrijven die nu nog niet actief zijn in deze sector, maar op korte termijn een productielijn kunnen opstarten om hierbij te helpen, mogen zich aanmelden.

Lees meer

 

30 MAART 2020

MolenGeek, een Brusselse incubator en coding school die ondernemerschap en talentontwikkeling bij jongeren stimuleert, is dringend op zoek naar recente tweedehands laptops voor leerlingen en scholen die tijdens de coronacrisis e-learning-initiatieven willen opzetten.

Lees meer

 

27 MAART 2020

Via een procedure op afstand werd op vrijdag 27 maart een collectieve arbeidsovereenkomst inzake tijdelijke werkloosheid “coronavirus” voor de bedienden van het PC 209 ondertekend. Meer uitleg en de finale tekst van deze overeenkomst vindt u hier.

Lees meer

 

27 MAART 2020

Agoria heeft een expertenteam samengesteld om ondersteuning te bieden aan lidbedrijven die financieel getroffen worden door de coronacrisis. U kunt bij deze experts terecht met al uw dringende vragen over fiscale en financiële topics.

Lees meer

 

27 MAART 2020

De coronacrisis heeft ook impact op de procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen. Een update.

Lees meer

 

27 MAART 2020

Welke maatregelen nemen onze ondernemers om hun werknemers én hun bedrijf zo goed mogelijk te beschermen. In deze video deelt Luk Hiltrop, Site Manager van TE Connectivity Oostkamp, enkele tips en ‘best practices’.

Lees meer

 

26 MAART 2020

Bedrijven die voorraden van medische hulpgoederen schenken aan ziekenhuizen en zorginstellingen zijn daarop geen btw verschuldigd.

Lees meer

 

26 MAART 2020

De oproep van Agoria om beschermingsmateriaal voor zorgpersoneel te schenken, is niet in dovemansoren gevallen. Mondmaskers, handschoenen, overalls, veiligheidsbrillen, hoofdkapjes,…. De Belgische technologiebedrijven hebben een hart van goud. Dankuwel & keep going!

Lees meer

 

26 MAART 2020

Agoria-lidbedrijf CBlue heeft een e-learningplatform uitgerold dat in de huidige crisissituatie voor pedagogische continuïteit zorgt in Frankrijk. In minder dan 48 uur schreven meer dan een miljoen gebruikers zich in en waren er bij momenten meer dan 120.000 simultane gebruikers.

Lees meer

 

26 MAART 2020

Heeft uw bedrijf recente, gebruikte laptops op overschot? Schenk ze aan de inzamelactie van DigitalForYouth.be en de Koning Boudewijnstichting. Zij zoeken dringend 10.000 laptops voor scholieren die momenteel thuis moeten studeren, maar geen laptop hebben om taken te maken.

Lees meer

 

25 MAART 2020

DigitalForYouth.be en de Koning Boudewijnstichting gaan op zoek naar 10.000 laptops voor scholieren die thuis geen computer hebben. Heeft uw bedrijf recente, gebruikte laptops op overschot? Geef ze dan nu een zinvol tweede leven!

Lees meer

 

25 MAART 2020

De sociale partners van PC 209 hebben afspraken gemaakt over tijdelijke werkloosheid omwille van Corona. Agoria is tevreden met de sterke vereenvoudiging van de procedure en hoopt snel duidelijkheid te krijgen over een al dan niet verlenging ervan.

Lees meer

 

25 MAART 2020

Digitale technologie kan België helpen om de coronacrisis te overwinnen. Hiervoor zijn in zowel Vlaanderen als Wallonië acties ondernomen.

Lees meer

 

25 MAART 2020

Naar aanleiding van de vereenvoudiging van de procedure tijdelijke werkloosheid waartoe eind vorige week werd beslist, heeft de RVA zijn FAQ aangepast.

Lees meer

 

25 MAART 2020

De werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de Groep van 10 hebben op 17 maart beslist om de sociale verkiezingsprocedure tijdelijk te schorsen. De NAR heeft hierover op 24 maart advies uitgebracht.

Lees meer

 

25 MAART 2020

Wat als een niet-essentieel bedrijf taken uitvoert bij een essentieel bedrijf? Veel bedrijven hebben ons daarover gecontacteerd en ons om advies gevraagd. Agoria heeft daar een mening over.

Lees meer

 

25 MAART 2020

Het Vlaams Super Computer centrum (VSC) is een consortium van 5 Vlaamse universiteiten die elk een aantal supercomputers beheren. Zij stellen een groot gedeelte van hun faciliteiten ter beschikking om COVID-19 te bestrijden.

Lees meer

 

24 MAART 2020

Agoria-lidbedrijf Creax wenst bij te dragen aan een efficiënte strijd tegen corona door onderbouwde en op onderzoek gebaseerde inzichten en eventuele aanbevelingen te publiceren. In dit artikel lichten ze toe waarom zeep een uitstekend wapen is ter preventie van COVID-19-besmetting.

Lees meer

 

24 MAART 2020

Dat de olieprijzen de afgelopen week sterk onder druk kwamen te staan door het wereldwijde coronavirus is u wellicht niet ontgaan. Maar ook de Belgische gas- en elektriciteitsprijzen zijn al lang niet meer zo laag geweest. En dat kan wel eens positief uitdraaien voor uw bedrijf. Lees vlug wat onze experten hierover zeggen.

Lees meer

 

24 MAART 2020

De Commissie voor erkenning der aannemers heeft ten gevolge van de coronacrisis beslist om de aanvragen voor een erkenning tijdelijk nog uitsluitend digitaal te behandelen.

Lees meer

 

24 MAART 2020

Regering past lijst van noodzakelijke handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten aan. Agoria had sterk gelobbyd om aanpassingen aan te brengen aan deze lijst.

Lees meer

 

23 MAART 2020

Het is duidelijk dat de hele Europese economie ernstig wordt verstoord. De Europese Commissie heeft een tijdelijk kader gecreëerd dat de lidstaten maximale flexibiliteit moet bieden om hun economie te ondersteunen.

Lees meer

 

23 MAART 2020

Uitvoeringsverordening 2020/402 leidt tot een uitvoerverbod op persoonsbeschermingsgoederen. Echter, de douanecodes die gehanteerd worden voor deze goederen, worden door veel bedrijven eveneens gebruikt om andere goederen uit te voeren. Agoria heeft actie ondernomen om een betere oplossing uit te werken.

Lees meer

 

23 MAART 2020

Bedrijven zijn druk bezig oplossingen te zoeken om hun werknemers thuis te laten werken. Dirk Alsuth, Marketing Lead Benelux bij UiPath, licht toe hoe RPA (Robotic Process Automation) een bijdrage kan leveren in de strijd tegen COVID-19.

Lees meer

 

23 MAART 2020

Wat betekent de coronacrisis voor ondernemingen? Roel Dekoninck, PR Manager Benelux bij Signify, vertelt hoe zijn bedrijf zijn werkorganisatie op korte tijd moest herzien. Een moeilijke evenwichtsoefening ...

Lees meer

 

23 MAART 2020

Agoria stelt een model van tewerkstellingsattest ter beschikking, om aan te tonen dat grensmedewerkers effectief naar België moet komen om te werken, of dat zij naar een (buur)land moeten gaan om te werken.

Lees meer

 

23 MAART 2020

Wanneer een werknemer ziek is tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid, heeft hij of zij geen recht (meer) op een werkloosheidsuitkering. De werknemer heeft enkel recht op gewaarborgd loon voor de ziektedagen die niet samenvallen met de dagen tijdelijke werkloosheid. Voor de overige ziektedagen zal hij of zij uitkeringen ontvangen van het ziektefonds.

Lees meer

 

23 MAART 2020

De federale overheid heeft de knoop doorgehakt met betrekking tot een aantal essentiële steunmaatregelen. De belangrijkste waar wij als Agoria op aandrongen, is de versoepelde toepassing van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Lees meer

 

22 MAART 2020

Agoria heeft een taskforce opgericht om zijn leden die liquiditeitsproblemen ondervinden ten gevolge van het coronacrisis bij te staan in het vinden van de juiste oplossingen. Voor verdere vragen hierover kunt u terecht bij patrick.vanhoye@agoria.be.

 

22 MAART 2020

Agoria reageert tevreden dat de regering met de banksector een akkoord heeft gelosten dat voorziet in grootschalig uitstel van aflossing van leningen voor particulieren en bedrijven. Ook de mogelijkheid van een staatsgarantie op nieuwe kredieten en kredietlijnen voor een bedrag van 50 miljard euro is positief.

Lees meer