Overheidsopdrachten worden uiteraard niet gespaard van de impact van de COVID-19-crisis en de maatregelen die zijn genomen om deze te bestrijden. Zowel aanbestedende overheden als marktdeelnemers ervaren problemen die een normaal verloop van zowel plaatsingsprocedures als uitvoering van opdrachten bemoeilijken.


Verschillende overheden in ons land en ook de Europese Unie hebben daarom richtlijnen uitgevaardigd die problemen bij overheidsopdrachten in tijden van corona moeten helpen ondervangen. Veel van deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt dus het is aangeraden deze van nabij te volgen. 

Federaal

De federale regering heeft beslist tot een grotere flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten. Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan COVID-19, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan de opdrachtnemers. Tevens wordt er aan de verschillende federale aanbestedende diensten gevraagd om sneller tot betaling over te gaan voor geleverde prestaties. Naast deze maatregelen bundelt de federale overheid tevens een reeks veelgestelde vragen op deze website.

Gewestelijk

Ook regionale overheden hebben instructies gegeven aan hun aanbestedende diensten.

  • De Waalse overheid heeft op 23 maart 2020 een omzendbrief verspreid en stelt hier aanbevelingen, typedocumenten en veelgestelde vragen ter beschikking.
  • De Vlaamse overheid stelt hierde omzendbrief van 10 april 2020, een lijst met veelgestelde vragen en typedocumenten ter beschikking op zijn website.
  • Voor Brussel kan er verwezen worden naar deze link. Tevens zijn volgende aanbevelingen (80,1 kB) gestuurd naar haar aanbestedende diensten.

 Verschillende overheden leggen de nadruk op een case by case aanpak, waarbij zij hun aanbestedende diensten adviseren om in overleg te treden met hun opdrachtnemers om zo concreet tot oplossingen te komen om de impact van de crisis voor alle contractspartijen te beperken. Geen vertragingsboetes en straffen, langere uitvoeringstermijnen, snelle betalingen worden onder meer naar voor geschoven als mogelijke maatregelen die kunnen helpen in de uitvoeringsfase van de opdrachten. Ook voor opdrachten die nog in de plaatsingsfase zitten worden mogelijkheden aangereikt, gaande van het uitstellen van publicatie, over het verlengen van de indieningstermijnen tot het verlengen van verbintenistermijnen van offertes.

Europees

De Europese overheid heeft ook zijn duit in het zakje gedaan, onder meer door het organiseren van gezamenlijke aankoopacties voor medische benodigdheden en door de publicatie van richtsnoeren om aanbestedende overheden te wijzen op de flexibiliteit van het EU-kader voor overheidsopdrachten. Korte publicatietermijnen en het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden naar voor geschoven als soepele oplossingen tijdens deze crisis. Raadpleeg hier deze richtsnoeren.

Ten slotte is het belangrijk om opdrachtnemers die geconfronteerd worden met problemen tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten te wijzen op de mogelijkheid die de wetgeving biedt om zich te kunnen beroepen op onvoorziene omstandigheden. Artikel 38/9 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten laat toe verlenging van termijnen te bekomen, of in bepaalde gevallen ook andere vormen van herziening van de opdracht zoals financiële compensaties. Deze mogelijkheid wordt verder toegelicht in onze Corona-FAQ (zie vraag: 'COVID-19 en de uitvoering van overheidsopdrachten: onvoorziene omstandigheden').


Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer