Als er geen akkoord, met daarin een transitieperiode, over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk goedgekeurd wordt (of indien geen verlenging van de onderhandelingen overeengekomen wordt), zal 29 maart 2019 de laatste dag zijn waarop het VK een lidstaat is van de Europese Unie. Wat zijn de gevolgen van een brexit op uw lopende en toekomstige contracten?


De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU met of zonder transitieperiode kan ook gevolgen hebben voor uw lopende contracten met Britse handelspartners.

Zo kan de toepasselijkheid of afdwingbaarheid van sommige contractuele bepalingen post-brexit onzeker zijn: een distributieovereenkomst waarvan het toepassingsgebied de EU is, is dat met inbegrip van het VK? Wat indien de Britse wetgeving van toepassing is op de overeenkomst? Of wat ingeval de contractuele verplichtingen onredelijk zwaar worden door de brexit?

Om deze onzekerheid te vermijden, kunnen nu al bepaalde clausules opgenomen worden in lopende contracten die inspelen op de situatie post-brexit en duidelijk stellen wat de gevolgen hiervan zijn voor het contract. Partijen zullen wellicht dienen samen te zitten om deze aanpassingen te onderhandelen en toe te voegen in (een addendum bij) het contract.

Hierbij kan gedacht worden aan de volgende elementen:

  • een heronderhandelings- of imprevisieclausule ingeval van onredelijke verzwaring van de contractuele verplichtingen zodat de overeenkomst aangepast kan worden aan de nieuwe economische realiteit;
  • een voortzettingsclausule die duidelijk stelt dat brexit de partijen geenszins het recht geeft om de overeenkomst te beŽindigen;
  • nazicht van het territoriaal toepassingsgebied van het contract (bv. EU met inbegrip van het VK?);
  • mogelijkheid tot prijsherziening ingeval van douanekosten;
  • uitsluiting van aansprakelijkheid voor laattijdige leveringen door toedoen van bv. grenscontroles;
  • ondervangen van het wisselkoersrisico;
  • toepasselijk recht en jurisdictie van een land dat lid blijft van de EU, gelet op de kans dat het VK haar eigen regels zal aanpassen.†

Daarnaast is het ook raadzaam om de initieel gekozen incoterms in vraag te stellen. De brexit zal immers leiden tot douaneformaliteiten aan zowel de uitvoer- als invoerzijde en mogelijks ook tot invoerrechten in de EU en het VK.

Als u dus momenteel als verkoper DDP hanteert, zal u al de uitvoerformaliteiten in de EU en de invoerformaliteiten in het VK moeten vervullen alsook eventuele invoerrechten in het VK betalen.

Koopt u EXW in het VK dan staat u in voor het vervullen van de uitvoerformaliteiten in het VK en de invoerformaliteiten in de EU alsook voor de betaling van eventuele invoerrechten in de EU.†

We raden ook aan om de brexit zelf te definiŽren in uw contracten zodat u niet geconfronteerd wordt met discussies over het moment waarop deze clausules in werking kunnen treden: is dat bij terugtrekking van het VK uit de EU, met of zonder transitieperiode?†

Ook nieuwe contracten dienen best "brexit-proof" opgesteld worden. Hiervoor kan men ook de bovenstaande clausules overwegen. Doe dat tijdig, zonder tijdsdruk is het vaak gemakkelijker tot een evenwichtige oplossing te komen.†

Voor specifiek advies hierover kan u terecht bij een van onze bedrijfsjuristen. †

Een artikel gemist in deze reeks?