In Brussel is op maandag 23 april het Beroepenpunt officieel geopend in aanwezigheid van Marianne Thyssen, Rudi Vervoort en Didier Gosuin. Het Beroepenpunt is een unieke ruimte waar iedereen die op zoek is naar informatie over de veelvuldige mogelijkheden op het vlak van studies, opleidingen, jobs, het ondernemerschap en de mobiliteit terecht kan voor advies en oriëntering.


In deze nieuwe Brusselse instelling staan voor elk van deze thema's deskundigen klaar om het publiek te helpen hun plaats te vinden in een voortdurend veranderende professionele omgeving. Het Beroepenpunt van Brussel maakt sinds 5 maart alle bezoekers wegwijs in de uitwerking van een persoonlijk project dat aansluit bij het beroepsleven.

Dit Beroepenpunt, trouwens het grootste van Europa, is geënt op het allereerste model dat in 1993 in Parijs tot stand kwam. Sindsdien werden wereldwijd een dertigtal dergelijke punten opgericht die over een authenticiteitscertificaat beschikken dat door de Franse pioniersorganisatie in de vorm van een label wordt afgeleverd.

Elk jaar kan dit label worden verlengd als de principes van het door Parijs voorgeschreven charter nauwgezet worden nageleefd. In dit charter wordt aangegeven dat het publiek het Beroepenpunt vrij en gratis moet kunnen raadplegen, zonder verplichte afspraak. De opdracht van het Beroepenpunt is gericht op de vragen en de probleemstelling van de gebruiker. Verder wordt vermeld dat het Beroepenpunt een platform moet zijn waar meerdere partners samenkomen en dat alle aspecten van het beroepsleven moet overkoepelen. 

Een Beroepenpunt moet kunnen terugvallen op een combinatie van vaardigheden en middelen die door partners met complementaire rollen worden aangebracht. Specifiek is ook dat er maar sprake van vrije keuze is als er vrijuit kan worden gecommuniceerd. De gesprekken gebeuren in wederzijdse anonimiteit, zowel vanwege de gebruiker als vanwege de instelling waartoe de consulent behoort, en dit om de luisterkwaliteit te bevorderen en een degelijk advies te garanderen. Toetreden tot het Réseau International des Cités des métiers is maar mogelijk als deze criteria worden nagekomen. Brussel heeft voor zijn project van het Beroepenpunt, nog vóór de eigenlijke start, reeds een "voorlopige" versie van dit label ontvangen.

Strategie 2025

Deze aanpak past in de strategie 2025 van de huidige Brusselse regering die er niet alleen naar streeft een gedeelde ruimte te creëren voor de actoren van opleiding, tewerkstelling en onderwijs, maar ook om een uniek informatieloket te ontwikkelen waar een meer gepersonaliseerd advies centraal staat. 

De akkoorden van de Franse Gemeenschapscommissie hebben het eveneens over een loket dat zou kunnen evolueren naar het Franse model van de Cité des Métiers.  De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft op haar beurt laten weten dat zij het project in het kader van het gekruist beleid Onderwijs, Opleiding en Werk steunt.

De drie projectleiders zijn Actiris, Bruxelles Formation en de VDAB Brussel en hebben ervoor geijverd de diensten minder in hokjes op te delen, de middelen gezamenlijk te benutten en samen te werken met personen uit verschillende en complementaire instellingen. De behoeften van de persoon staan bijgevolg centraal. Er werden bovendien contacten gelegd met de Franse en de Vlaamse Gemeenschap (FWB en VG) om het oriënteringsaanbod in het leerplicht- en hoger onderwijs te verruimen.

Meer info? Download het persdossier in het Nederlands en in het Frans.