De laatste deadline van 1 juni 2018 heeft betrekking op stoffen die worden ge´mporteerd of vervaardigd in kleine hoeveelheden (tussen 1 en 100 t/jaar). Indien die stoffen niet vˇˇr 1 juni 2018 worden geregistreerd, zullen ze niet meer op de markt mogen worden gebracht.


Als u meer dan een ton chemische stoffen per jaar produceert of als u meer dan een ton chemische stoffen per jaar importeert uit een land buiten de EU, dan bent u mogelijk onderworpen aan de REACH-registratieverplichtingen[1]. Als u een product (mengsel, voorwerp) vervaardigt, is het bovendien mogelijk dat dit product stoffen bevat die individueel moeten worden geregistreerd.

De Europese REACH-verordening verplicht nl. alle fabrikanten en importeurs van stoffen (met inbegrip van stoffen die in de vorm van mengsels worden ge´mporteerd) om die stoffen te registreren bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en gegevens over die stoffen te verstrekken. Het principe is "geen gegevens, geen markt".

Registratie is vereist voor hoeveelheden van een ton of meer die per fabrikant of importeur op de markt worden gebracht.

De registratie houdt in dat een technisch dossier en een chemisch veiligheidsrapport (CSR) (indien > 10 ton/jaar) worden ingediend. Dit moet gezamenlijk gebeuren door de fabrikanten en importeurs van dezelfde stof.

In principe moet een stof onmiddellijk worden geregistreerd nadat een fabrikant of importeur de drempel van een ton/jaar overschrijdt. Voor stoffen waarvoor een overgangsregeling geldt en die vˇˇr 1 december 2008 zijn gepreregistreerd, werd echter in drie registratiedeadlines voorzien:

  • 1 december 2010: stoffen vervaardigd of ingevoerd in hoeveelheden > 1.000 t/jaar, stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn (CMR-stoffen) > 1 t/jaar en stoffen die heel giftig zijn voor in het water levende organismen > 100 t/jaar;
  • 1 juni 2013: stoffen die worden ge´mporteerd of vervaardigd in hoeveelheden tussen 100 en 1.000 t/jaar;
  • 1 juni 2018: stoffen die worden ge´mporteerd of vervaardigd in hoeveelheden tussen 1 en 100 t/jaar.

De laatste deadline van 1 juni 2018 heeft dus betrekking op stoffen die worden ge´mporteerd of vervaardigd in kleine hoeveelheden (tussen 1 en 100 t/jaar). Indien die stoffen niet vˇˇr 1 juni 2018 worden geregistreerd, zullen ze niet meer op de markt mogen worden gebracht.

Praktisch: als u gebruiker bent van een stof in een hoeveelheid > 1 t/jaar:

  • moet u een inventaris opmaken van de chemische producten en voorwerpen die u koopt of gebruikt in hoeveelheden > 1 ton en nagaan of de stoffen wel degelijk bij ECHA zijn geregistreerd. Vraag dit na bij de fabrikant/importeur. De lijst van geregistreerde stoffen vindt u hier.
  • Als de stof die u koopt/gebruikt niet is geregistreerd, dan moet u de fabrikant/importeur vragen om vˇˇr 1 juni 2018 een registratiedossier in te dienen.
  • Indien de fabrikant/importeur die procedure niet wil starten, moet u alternatieven voor de niet-geregistreerde stof zoeken aangezien die stof na 1 juni 2018 niet meer in de EU zal mogen worden gebruikt.

ECHA stelt overigens een tool ter beschikking om alle REACH-verplichtingen m.b.t. een stof te bepalen: "Navigator".á

[1] Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)