Op bedrijventerreinen zijn dikwijls verschillende asbesttoepassingen aanwezig. Denk maar aan dakbedekkingen, dakgoten, isolatie, etc. De OVAM schat de totale hoeveelheid asbesthoudende materialen bij bedrijven op 724.000 ton. Een voorstel van wijziging aan het Materialendecreet zou bedrijven niet alleen verplichten om bepaalde asbesttoepassingen te verwijderen, maar ook om een asbestinventaris op te maken. Wat houden deze wijzigingen concreet in?


Reeds in oktober 2014 keurde de Vlaamse regering de opstart van een zogenaamd versneld asbestafbouwbeleid goed. Concreet werkt de OVAM aan een plan voor een versnelde afbouw van asbesthoudende materialen in Vlaanderen. Bedoeling is dat Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig is. Dit houdt in dat er bij een normaal gebruik van een gebouw geen blootstellingsrisico's zijn naar mens en milieu.

Parallel werkt de OVAM momenteel aan wijzigingen van het Materialendecreet die de versnelde afbouw van asbesthoudende materialen juridisch moet verankeren.

Hiervoor hanteert de OVAM twee belangrijke criteria:

  • Eenvoudig bereikbare asbesthoudende materialen: asbesthoudende materialen die waar te nemen en weg te nemen zijn zonder aantasting van de bouwkundige integriteit van een constructie. Materialen die bedekt zijn door een ander materiaal, met uitzondering van een laag verf, coating, behang, kunststof of textiel, zijn niet eenvoudig bereikbaar, tenzij het bedekkend materiaal kan worden weggenomen zonder het te beschadigen.

  • Hechtgebonden asbesthoudende materialen: asbestcement, asbesthoudende vloertegels en vloerbedekkingen, asbesthoudende bitumen en roofingproducten en asbesthoudende pakkingen en dichtingen waarvan het bindmiddel bestaat uit cement, bitumen, kunststof of lijm

Welke pistes worden momenteel onderzocht?

  1. Verwijderingsplicht van asbesthoudende materialen

    • Alle eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen en asbesthoudende dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen bestaande uit asbestcement aan de buitenzijde van gebouwen, zouden moeten verwijderd worden tegen uiterlijk 1 januari 2032

    • De resterende eenvoudig bereikbare asbesttoepassingen zouden moeten verwijderd worden tegen uiterlijk 1 januari 2040

    • De niet-eenvoudig bereikbare asbesthoudende materialen zouden moeten verwijderd worden bij werken (renovatie, sloop,herstellingen of onderhoud) of dienen veilig worden beheerd tot de fase van verwijdering

  2. Een eigenaar zou uiterlijk tegen 1 januari 2032 over een asbestinventaris moeten beschikken. Deze asbestinventaris zou, in tegenstelling tot deze uit de welzijnswetgeving, het totale asbestpassief per locatie in kaart moeten brengen. De inventaris zou bij een verkoop/verhuur verplicht moeten overhandigd worden. 

Deze voorstellen zullen in de loop van 2018 en 2019 verder uitgewerkt worden via aanpassingen aan het VLAREMA.

Meer weten? Ontdek het tijdens het EHS forum van Agoria op 26 april 2018 in Gent (Huis van de Bouw, Tramstraat 59, Zwijnaarde) en op 2 mei 2018 in Antwerpen (Bluepoint, Filip Williotstraat 9, Berchem).