Het basisloon van werknemers wordt steeds vaker aangevuld met allerhande extralegale voordelen. Dat is complexer dan het lijkt. Een goed doordachte loon(kost)optimalisatie dient immers gekaderd te worden binnen de sociaal-juridische en fiscale regels en formaliteiten die eigen zijn aan elk van de mogelijke voordelen.


België blijft kampen met hoge loonkosten, zo blijkt uit het jaaroverzicht van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek. In een open economie zoals die van België, die sterk afhankelijk is van de export, is een beheersing van de loonkosten van cruciaal belang om de competitiviteit van onze bedrijven te vrijwaren.

De arbeidskost bestaat niet enkel uit de loonkosten maar ook uit niet-loongerelateerde kosten zoals de sociale bijdragen te laste van de werkgever. In 2017 lag de gemiddelde arbeidskost in ons land op 39,6 euro per uur. Enkel in Denemarken, met een gemiddelde van 42,5 euro per uur, ligt de kost nog hoger.

Ons land voert nochtans al enige jaren een beleid van loonmatiging, wat tot uiting komt in de minder snelle stijging van de arbeidskosten.

De Belgische werknemers van hun kant kampen eveneens met een loonhandicap wat de kloof tussen het bruto- en nettoloon betreft. Dit is vooral te wijten aan het feit dat de overheid  een belastingtarief toepast van gemiddeld 53,5% op de beroepsinkomsten boven € 38.830. Uiteraard mag men ook de socialezekerheidsbijdragen van 13,07% voor de werknemer en gemiddeld 33% voor de werkgever niet uit het oog verliezen.

Een diepe kloof tussen netto en totale loonkost

Van een brutobonus van € 100 houdt de werknemer slechts € 42 netto over. Rekening houdende met een gemiddelde patronale RSZ van ongeveer 30% resulteert dit in een totale bonuskost voor de werkgever van € 130. Procentueel bedraagt de verhouding tussen het netto bedrag voor de werknemer en de totale kost voor de werkgever dus slechts 32%. Het belang van alternatieve verloningsvormen is dus evident: de loonkost drukken én tegelijkertijd het besteedbaar inkomen van de werknemer verhogen.

Dit spanningsveld tussen een beheersbare loonkost en een motiverend loonbeleid is een hele uitdaging binnen HR.  Er is een hele waaier voorhanden, van klassieke extralegale voordelen en niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen tot recent in het leven geroepen voordelen zoals diensten aan huis betaald door de werkgever. Het basisloon van werknemers wordt steeds vaker aangevuld met allerhande extralegale voordelen.

Loonkostoptimalisatie met wettelijke fundamenten

Een goed doordachte loon(kost)optimalisatie dient natuurlijk gekaderd te worden binnen de huidige sociaal-juridische en fiscale regels en formaliteiten die eigen zijn aan elk van de mogelijke voordelen. Enkel dan kan u met een gerust hart de voordelen plukken van een gedegen loon(kost)beleid.

Agoria heeft de nodige expertise in huis om bij deze evenwichtsoefening te komen tot een beloningsbeleid gebaseerd op een correcte juridische en fiscale onderbouw. Via de loon(kost)optimalisatie-audit worden al uw verloningselementen, betaalde RSZ-bijdragen en ondersteunende fiscale en RSZ-maatregelen gescreend:

  • Worden de verschillende systemen van vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing optimaal benut?
  • Hebben uw huidige onkostenvergoedingen een degelijke onderbouw?
  • Is de toekenning van een winstpremie of niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toepasbaar in mijn onderneming?
  • Worden de RSZ-doelgroepverminderingen maximaal toegepast?
  • ...

Vervolgens wordt nagegaan waar ruimte bestaat voor loonoptimalisatie. Welke parafiscale voordelen maken op vandaag geen deel uit van uw verloningspakket en welke zijn de juridische mogelijkheden tot flexibilisering van de huidige loonvoordelen?

Agoria schetst u via deze audit dus een genuanceerd beeld van de mogelijkheden tot loon(kost)optimalisering en dit binnen een juridisch kader met een mooi resultaat voor werkgever én werknemer.

In een volgende blog gaan we dieper in op de return on investment van de loon(kost)optimalisatie audit aan de hand van een getuigenis.

Agoria kan u  concreet begeleiden bij het opzetten van een RSZ- en fiscaal correct en optimaal verloningsbeleid. Bekijk hier hoe we u kunnen helpen.