Loonoptimalisatie is in België geen overbodige luxe. Door de hoge loonkost wordt het basisloon van werknemers steeds vaker aangevuld met verschillende extralegale voordelen. Laat Agoria u helpen met de loon(kost)optimalisatie audit waarbij alle verloningselementen in kaart worden gebracht.


De hoge loonkosten in België in vergelijking met de buurlanden zijn een oud zeer. In een open economie zoals die van België, die sterk afhankelijk is van de export, is een beheersing van de loonkosten van essentieel belang om de competitiviteit van onze bedrijven te vrijwaren.

De Belgische werknemers van hun kant kampen eveneens met een loonhandicap wat de kloof tussen het bruto- en nettoloon betreft. Dit is vooral te wijten aan het feit dat de overheid  een belastingtarief toepast van gemiddeld 53,5% op de beroepsinkomsten boven 38.830€. Uiteraard mag men ook de sociale zekerheidsbijdragen van 13,07% voor de werknemer en gemiddeld 33% voor de werkgever niet uit het oog verliezen.

Diepe kloof tussen nettoloon en totale loonkost

Van een bruto bonus van 100 € houdt de werknemer slechts een goede 41 € netto over. Rekening houdend met een patronale RSZ van ongeveer 33% resulteert dit in een totale bonuskost voor de werkgever van 133 €. Procentueel bedraagt de verhouding tussen het netto bedrag voor de werknemer en de totale kost voor de werkgever dus slechts 30%. Het belang van alternatieve verloningsvormen is dus evident: de loonkost drukken voor de onderneming én tegelijkertijd het besteedbaar inkomen van de werknemer verhogen.

Dit spanningsveld tussen een beheersbare loonkost en een motiverend loonbeleid is een hele uitdaging binnen HR.  Er is een hele waaier voorhanden van klassieke extralegale voordelen en niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, tot recent in het leven geroepen voordelen zoals diensten aan huis betaald door de werkgever. Het basisloon van werknemers wordt steeds vaker aangevuld met allerhande extralegale voordelen.

Loonkostoptimalisatie met wettelijke fundamenten

Een goed doordachte loon(kost)optimalisatie dient natuurlijk gekaderd te worden binnen de huidige sociaal-juridische en fiscale regels en formaliteiten die eigen zijn aan elk van de mogelijke voordelen. Enkel dan kan u met een gerust hart de voordelen plukken van een gedegen loon(kost)beleid.

Wat kan Agoria voor u doen?

Agoria heeft de nodige expertise in huis om bij deze evenwichtsoefening te komen tot een beloningsbeleid gebaseerd op een correcte juridische en fiscale onderbouw. Via de loon(kost)optimalisatie-audit worden al uw verloningselementen, betaalde RSZ-bijdragen en ondersteunende fiscale en RSZ-maatregelen gescreend:

  • Worden de verschillende systemen van vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing optimaal benut?
  • Zijn de RSZ-doelgroepverminderingen maximaal toegepast?
  • Hebben uw huidige onkostenvergoedingen een degelijke onderbouw?

Vervolgens wordt nagegaan waar ruimte bestaat voor loonoptimalisatie. Welke parafiscale voordelen maken vandaag geen deel uit van uw verloningspakket en welke zijn de juridische mogelijkheden tot flexibilisering van de huidige loonvoordelen?

Agoria schetst u via deze audit dus een genuanceerd beeld van de mogelijkheden tot loon(kost)optimalisering en dit binnen een juridisch kader met een mooi resultaat voor werkgever én werknemer.

In een volgende blog gaan we dieper in op de return on investment van de loon(kost)optimalisatie audit aan de hand van een getuigenis.

Agoria kan u concreet begeleiden in het opzetten van een RSZ en fiscaal correct en optimaal verloningsbeleid. Interesse? Download onze productfiche.